نرم افزار بهای تمام شده محصولات دامی به كاربر اجازه میدهد پیچیده ترین بهای تمام شده را با ساده ترین روش بدست اورد.

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions