نرم افزار نگاه مدیر ، میتواند به شما كمك كند كه هرگونه گزارشی را طراحی كنید و بصورت چاپ ، یا نمودار در پیش رو داشته باشید در واقع این نرم افزار سعی میكند مطالبی را كه مدیریت نیاز دارد در پیش روی وی قرار دهد این نرم افزار با نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران هماهنگ است

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions