نرم افزار

نام گروه

نام دستور

ورودي ها

توضيحات

مديريت گله گاو شيري

اسكور

اسكور بالاي 4

ازتاريخ-تاتاريخ

نمايش تعداد دام هاي با اسكور بالاي 4

درصد اسكور بدني كل

-

بررسي وضعيت اسكور بدني در گله

درصد اسكور حركتي كل

-

پراكندگي اسكور حركتي در گله

ميانگين اسكورها

ازتاريخ-تاتاريخ

ميانگين اسكورها در بازه زماني و آخرين تاريخ خواسته شده

اطلاعات

تاريخ آخرين ثبت اطلاعات

-

نمايش آخرين اطلاعات ثبت شده در نرم افزار

شركت

-

نمايش اطلاعات كلي شركت

شناسنامه دام ها

ازتاريخ-تاتاريخ-جنسيت

شناسنامه دام هاي زنده كه در بازه زماني مشخص متولد شدن

عملكرد هفتگي

ازتاريخ-تاتاريخ

بررسي عملكرد گله در بازه مشخص شده

نتيجه بازديد

درناريخ-نوع ثبت

بررسي براساس نوع ثبت دام ها و مشاهده دلايل مراجعه دام ها و تشخص آنها در بازه زماني

وقايع تقويم

ازتاريخ-تاتاريخ

نمايش وقايع ثبت شده در تقويم در بازه زماني خواسته شده

وقايع ديروز

-

نمايش اتفاقاني كه در روز گذشته در گله ثبت شده

انفرادي

پيشنهاد اسپرم

بدن

اسپرم هاي پيشنهادي به دام خواسته شده

تلقيح

بدن

اطلاعات تلقيح هاي كه در دام مورد نظر در شكم آخر انجام گرفته

جابجايي

بدن

تمامي جابجايي هاي دام مورد نظر از هنگام تولد تا آخرين جابجايي

جامع

بدن

تمامي اطلاعات آخرين وضعيت و شيرهاي استاندارد دام مورد نظر

شجره

بدن

بررسي شجره دام تا سه نسل

شير

بدن

اطلاعات شيرهاي ثبت شده دام مورد نظر در شكم آخر

فرزندان

بدن

تمامي فرزندان دام مورد نظر همراه با اطلاعات زايش آنها

ماده­زايي اسپرم

شماره اسپرم

تعداد ماده هاي كه از اسپرم مورد نظر در گله وجود دارد

وضعيت اسپرم

شماره اسپرم

تمامي تلقيحات و نتايج آبستن شدن و موجودي انبار اسپرم مورد نظر

ويزيت دام

بدن

بررسي اطلاعات سه ويزيت دام

مديريت گله گاو شيري

بحراني

بررسي حذف

ازتاريخ-تاتاريخ

ليست دام هاي حذف شده همراه با اطلاعات مربوط به حذف

بررسي ورم پستان

ازتاريخ-تاتاريخ-ازشكم-تاشكم-حداقل طول درمان

جهت شناسايي و بررسي اطلاعات دام هاي با وضعيت حاد ورم

تعداد حذف

ازتاريخ-تاتاريخ

براي بررسي بيشترين دلايل حذف در گله

تلقيح عقب افتاده

-

ليست دام هاي كه از موعد تلقيح آنها گذشته و تلقيح نشدن

تليسه بالاي 14 ماه

-

جزئيات وضعيت تليسه هاي كه بالاي 14 ماه سن دارند و آبستن  نشدند

سوماتيك سل كانت

سوماتيك بالاي-تكرار بالاي

جهت شناسايي دام هاي با ورم حاد تحت باليني

كاهش شير

درصد افت

اطلاعات دام هاي كه با كاهش شير روبرو هستند

وضعيت بيماري گله

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي بيمار در بازه زماني به تفكيك شكم

پيشپيني

زايش به تفكيك ماه

-

پيشبيني تعداد زايش ها در ماه هاي آينده

زايش يك روز خاص

در تاريخ

ليست دام هاي كه در يك روز خاص احتمال زايمان دارند

تركيب

بررسي آخرين تركيب گله

-

وضعيت گله در آخرين تركيب گله محاسبه شده

تركيب گله يك روز خاص

درتاريخ

وضعيت گله در يك روز خاص

وضعيت تليسه در گله

-

وضعيت تليسه هاي موجود در گله و تعداد تليسه هاي حذفي

وضعيت خشك

ازتاريخ-تاتاريخ

مشخصات دام هاي كه در بازه زماني مشخص شده خشك شده اند

وضعيت شكم در گله

-

تعداد دام هاي موجود براساس شكم

وضعيت گاو نر

موجوديت

وضعيت دام ها براساس نوع موجوديت در گله

وضعيت گاوها در گله

-

وضعيت گاوها در گله

وضعيت گوساله ها در گله

-

تعداد گوساله هاي حذفي و وضعيت گوساله ها در گله

وضعيت مولدين گله

-

شرايط كلي مولدين در گله

مديريت گله گاو شيري

توليدمثلي

dfs

ازتاريخ-تاتاريخ

ميانگين فاصله زايش تا اولين تلقيح به تفكيك شكم

سن زايش تليسه

ازتاريخ-تاتاريخ

وضعيت زايش تليسه ها به همراه سن زايش آنها

فاصله تلقيح

شكم

وضعيت تلقيح ها براساس شكم در گله

وضعيت تليسه

-

وضعيت توليدمثلي تليسه هاي گله

وضعيت زايش سال

سال

تعداد تلقيح ها و انواع زايش هاي كه در سال خواسته شده انجام گرفته

وضعيت گاو

-

وضعيت توليدمثلي گاوها گله

روزانه

پروتكل در يك روز خاص

درتاريخ

دام ها و بهاربند دام هاي كه در روز مشخص شده در پروتكل هستند

تست7 ماهگي

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه براي تست آبستني 7 ماه به بيمارستان مراجعه كند

تست آبستني اوليه

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه براي تست آبستني اوليه به بيمارستان مراجعه كند

تست آبستني ثانويه

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه براي تست آبستني ثانويه به بيمارستان مراجعه كند

تست كلين

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه براي تست كلين به بيمارستان مراجعه كند

تلقيح

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه در بازه زماني مشخص تلقيح شده اند

دام هاي خشك روز

-

دام هاي كه بايد خشك شوند

فحلي

ازتاريخ-تاتاريخ

دام هاي كه بازه زماني مشخص فحلي براي آنها ثبت شده

گوساله هاي از شيرگيري روز

-

گوساله هاي كه بايد از شير گرفته شوند

ليست ها

آمار بهاربند

نوع دام

پراكندگي نوع مشخصي از دام در بهاربند

آمار كل بهاربند

-

وضعيت و ظرفيت بهاربند ها در گله

دام هاي موجود

-

ليست كلي دام هاي موجود درگله

زايش بين دوتاريخ

ازتاريخ-تاتاريخ

زايش هاي كه بين دو تاريخ انجام گرفته

موجودي اسپرم

-

اسپرم هاي موجود در انبار و موجودي آن

مديريت گله گاو شيري

شير

بررسي توليد يك روز خاص

درتاريخ

وضعيت گله و شير توليدي در يك روز مشخص

بررسي ركورد آخر

-

وضعيت گله و شير توليدي در آخرين ركورد ثبت شده

شيرتوليدي

ازتاريخ-تاتاريخ

وضعيت گله و شير توليدي در بازه زماني مشخص

نمودار شير

ازشكم-تاشكم-درتاريخ

ميانگين مقدار شير توليدي در تاريخ خواسته شده براساس فاصله از زايش با بازه 50 روزه

شاخص

DFS گله

-

فاصله اولين تلقيح پس از زايش در بازه 3 ماه گذشته

درصد سقط تليسه

-

درصد سقط تليسه به كل زايش در بازه 3 ماه گذشته

درصد سقط كل

-

درصد سقط كل به كل زايش در در بازه 3 ماه گذشته

درصد سقط گاو

-

درصد سقط گاو به كل زايش در بازه 3 ماه گذشته

درصد گاو مولد

-

درصد گاو مولد به كل گله

درصد گوساله گيري

-

نسبت متولدين دوره به زايش ها در بازه سه ماه گذشته

گوساله زايي شكم2

-

متوسط فاصله گوساله زايي دامهاي شكم 2 در بازه 3 ماه گذشته

گوساله زايي كل

-

متوسط فاصله گوساله زايي همه دامها در بازه 3 ماه گذشته

مرده زايي كل

-

درصد مرده زايي به كل زايش در بازه 3 ماه گذشته

مرده زايي گاو

-

درصد مرده زايي گاو به كل زايش در بازه 3 ماه گذشته

مرده زايي تليسه

-

درصد مرده زايي تليسه به كل زايش در بازه 3 ماه گذشته

ميانگين شير ركورد آخر

-

شير ركورد آخر

ميانگين شير شكم2

-

ميانگين شير شكم 2 در ركورد آخر

ميانگين شير شكم 1

-

ميانگين شير شكم 1 در ركورد آخر

شاخص ها

-

كلي شاخص ها در يك قالبت و به طور ميانگين

مديريت گله گاو شيري

گيرايي

گيرايي نوبت1

ازتاريخ-تاتاريخ

گيرايي با اولين تلقيح در شكم هاي مختلف

گيرايي نوبت2

ازتاريخ-تاتاريخ

گيرايي تا دوبار تلقيح به تفكيك شكم

گيرايي نوبت3

ازتاريخ-تاتاريخ

گيرايي تا سه تلقيح براساس شكم

نوبت گيرايي بيشتر از4

ازتاريخ-تاتاريخ

گيرايي با بيش از سه تلقيح به تفكيك شكم

 

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

  • توليد نرم افزارهاي تخصصي
  • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
  • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
  • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
  • مشاور و مجري سيستمهايERP
  • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir