سال مالي :

براي ايجاد سال مالي جديد و يا تعويض سال مالي به كار مي رود.

گروههاي تفصيلي :

براي گروهبندي تفصيلها در بخش كدينگ به كار مي رود.امكان گزارش گيري بر اساس گروههاي تفصيل مختلف را فراهم مي كند.

 

 

گروه تفضيلي

 

 

كدينگ :

تعريف كدينگ حسابداري در سه سطح گروه، كل و معين و بصورت مجزا كدينگ تفصيلها را بصورت مجزا امكان پذير مي نمايد.

 

  كدينگ

 

صدور سند :

براي صدور سند حسابداري بصورت يادداشت و موقت كاربرد دارد در مراحل بعدي امكان بررسي و قطعي كردن سند وجود دارد.همچنين امكان مشاهده و تفكيك سندهاي مربوط به برنامه هاي چك، انبار، دارايي ثابت و حقوق و دستمزد و اعمال عمليات پاياني براي آن وجود دارد.

 

صدور سند

 

 

ليست اسناد صادر شده :

ليست اسناد

 

 بررسي سند:

در اين بخش امكان بررسي سندهاي موقت صادر شده امكان پذير مي باشد.

 

 

بررسي سند

 

 

قطعي كردن سند:

امكان قطعي كردن اسناد بررسي شده براي بستن حسابها دراين قسمت فراهم شده است.

 

دفتر كل و صدور سند كل :

صدور سند كل براي اسناد قطعي شده در بازه زماني مشخص شده

 

دفتر كل 

 

 

صدور سند افتتاحيه :

پس از راه اندازي سيستم براي دوره هاي مالي جديد بصورت اتوماتيك سند افتتاحيه صادر مي شود.

 

صدور سند اختتاميه :

پس به پايان رسيدن دوره مالي بصورت اتوماتيك سند اختتاميه صادر مي شود.

 

دفتر روزنامه :

 

دفتر روزنامه 

 

جستجوي كلي :

براي جستجو در اسناد از اين امكان مي توانيد استفاده نماييد.

 

 جستجوي كلي

مرور حسابها :

اين بخش علاوه بر اينكه به حسابدار در كنترل اسناد كمك مي كند به مديران سازمان نيز در تهيه اطلاعات به روز از وضعيت حسا ب سازمان كمك خواهد كرد.اين برنامه براي توليد كليه گزارشهاي مورد نياز در حالتهاي مختلف كاربرد دارد.

 

 مرور حسابها

پس از تعيين شرايط و نمايش ليست نهايي امكان نمايش گردش تك تك موارد ليست نيز وجود خواهد داشت.

 

 

گزارش چاپ گردش مورد انتخابي با مانده :

 

 

گزارش چاپ

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions