پارامترها :

تعريف پارامترهاي مورد نياز براي صدور سند حسابداري چك و سفته دريافتني و پرداختني

 پارامترها حسابداري

دسته چك:

تعريف دسته چكهاي موجود براي استفاده در اسناد پرداختنيدسته چك 

 

بانكها:

تعريف بانكهاي مورد نياز براي استفاده در اسناد پرداختني كه ارتباط مستقيم با تفصيلهاي حسابداري دارد.

 

استقرار و ثبت اسناد پرداختني:

 

 استقرار و ثبت اسناد پرداختني

عمليات بعدي اسناد دريافتني:

 

عمليات بعدي اسناد دريافتني


استقرار و صدور اسناد دريافتني:

استقرار و صدور اسناد دريافتني 


عمليات بعدي اسناد دريافتني:

 عمليات بعدي اسناد دريافتني


صدور سند حسابداري مشترك براي اسناد دريافتني و پرداختني:

 صدور سند حسابداريContact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions