كاربرد نرم افزارهاي مالي با محاسبات پيچيده در كوتاه ترين زمان و بدون بروز خطا مشخص مي شود. محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان ها و موسسات داراي محاسبات پيچيده و زمان براست.  اين نرم افزار براساس روش هاي مختلف محاسبه و انواع عوامل تاثيرگذار به گونه اي طراحي شده است كه قوانين و احكام مختلف را در نظر گرفته است و با نرم افزار حسابداري در ارتباط مي باشد.

 

تعاريف اوليه سيستم

 • معرفي سازمانها، مشاغل، احكام،جداول كاري و ماليات
 • معرفي پرسنل و مشخص كردن موارد مربوط به بيمه و ماليات و مشخصات تكميلي آن

 

اطلاعات حقوقي و احكام پرسنلي

 • انواع استخدام
 • معرفي عوامل حقوقي به صورت پارامتريك براي انواع استخدامها و تعريف فرمول محاسبه آن

 

اطلاعات حقوقي و احكام پرسنلي

 • صدور احكام كارگزيني

 

پرداخت وام به كاركنان

 • انواع وام و شرايط اعطاي وام به كاركنان
 • اعطاي وام به كاركنان
 • نگهداري سوابق آن

 

اطلاعات ماهانه

 • دريافت اطلاعات حضور و غياب كاركنان
 • نگهداري اطلاعات كاركرد در مقاطع ماهانه
 • نگهداري اطلاعات مرخصي و موارد مربوط به آن

 اطلاعات ماهانه

 

محاسبات

 • معرفي عبارت‌هاي محاسباتي عوامل حقوقي
 • محاسبه حقوق ماهانه و معوقه
 • محاسبه كاركردهاي معوقه
 • محاسبه ذخيره سنوات، بازخريد مرخصي، هزينه و ذخيره‌ي عيدي و پاداش
 • صدور اسناد حسابداري

 

گزارشات

 • ليست حقوق
 • بيمه و ماليات
 • فيش حقوق

 

موارد جانبي

 • ايجاد ديسكت ماليات
 • ايجاد ديسكت بيمه
 • ايجاد ديسكت بانك

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions