برنامه دارايي:


برنامه اي براي ثبت دارايي هاي يك سازمان مي باشد.  با استفاده از اين برنامه مي توان تاريخچه اي از داراييها داشت و هزينه استهلاك را براي هر دارايي محاسبه كرد.اين سيستم شامل قسمتهاي مختلفي از جمله طبقه بندي، گروه بندي، قوانين ، محلهاي استقرار دارايي، تعريف دارايي ها ، فروش ، تعمير، حذف دارايي و محاسبه استهلاك  مي باشد.

 

طبقه بندي:

    در اين قسمت مي توان طبقه هاي مختلفي براي دارايي تعريف كرد.

 طبقه بندي

گروه بندي:

 

هريك از طبقات براساس نياز شركتها را مي توان گروه بندي كرد.

 گروه بندي

محلهاي استقرار:

 

در اين بخش از برنامه داراييها در قسمتهاي مختلف سازمان مستقر مي شوند. محلهاي استقرار را تعريف مي كنيم.

 محلهاي استقرار

دارايي ثابت:

 

 داراييها به سه صورت تعريف ميشوند:

  • داراييهايي كه از قبل موجود بوده اند كه به عنوان داراييهاي استقراري ميباشند.
  • داراييهايي كه خريداري مي شوند.

داراييهايي كه از طريق حواله تعريف مي شوند.

 

دارايي ثابت 

فروش دارايي:

 

داراييهايي كه به فروش مي روند در اين قسمت ثبت مي شوند و محاسبات به صورت اتوماتيك براي داراييهاي به فروش رفته محاسبه مي شود.

 فروش دارايي

تعمير دارايي:

 

اگر دارايي نياز به تعمير داشته باشد و عمليات بر روي آن صورت گيرد اطلاعات تعمير را ثبت مي كنيم. كه اگر تعمير منجر به افزايش طول عمر مفيد دارايي شود به صورت اتوماتيك توسط سيستم محاسبه مي شود.

 
تعمير دارايي

حذف دارايي:

 

اگر دارايي از سيستم حذف شود اطلاعات حذف از جمله تاريخ حذف و ... را مي توان ثبت كرد.

 حذف دارايي

 

محاسبات:

 

محاسبه استهلاك دارايي تا تاريخ مشخص توسط اين بخش صورت مي گيرد.

محاسبات

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions