نمونه اي از گواهي نامه هاي صادره شده از سوي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه به دانش آموختگان دوره آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري مديران

گواهي نامه نظام مهندسي كشاورزي استان كرمانشاه,نرم افزار مديران

گواهي نامه نظام مهندسي كشاورزي استان كرمانشاه,نرم افزار مديران

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.com و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions