دومين جلسه نرم افزار نگاه مدير برگذار شد 

در اين جلسه اصول پايه گذاري شده در جلسه 1 مورد بحث، بررسي و گسترش قرار گرفت

نرم افزار نگاه مدير,شركت مديران

نرم افزار نگاه مدير,شركت مديران

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions