سمينار معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه خوراسگان در تاريخ 1394/08/28  برگزار گرديد
در اين سمينار كه با همكاري خوب جناب دكتر فروزنده و جناب دكتر انصاري برگزار شده بود ، دانشجويان اين دانشگاه با محصولات و اهداف طرح مديران آينده آشنا شدند ,و همچنين مسئولان دانشگاه بر برگزاري كارگاههاي آموزشي تاكيد كردند

معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه آزاد خوراسگان

معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه آزاد خوراسگان

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions