تبريكات نوروزي خود را به جامعه دامدار در غالب يك كليپ 10 ثانيه اي براي ما به آيدي تلگرام زير ارسال بفرمائيد و جايزه بگيريد.

فقط تا 13 اسفند فرصت داريد .

@MVakili , @Modiran8 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions