با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشهاي شجره

 

 

شجره با در نظر گرفتن زايش گاوهاي موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاريخ تولد

شجره با در نظر گرفتن زايش گاوهاي موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاريخ تولد

 

 

ليست انتخاب گوساله نر جهت فروش شجره گسترده اسپرم

ليست انتخاب گوساله نر جهت فروش

 

 

شجره گسترده اسپرم

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235

 

 

Modiran Co. of programming and documentation specialized service provider husbandry and other companies, organizations and institutions