این نرم افزار برای ورود اطلاعات به کلیه نرم افزارهای مدیران بر روی گوشی های اندروید و

تبلت طراحی شده، در این فیلم نحوه نصب بر روی گوشی اندروید و ورود به برنامه توضیح داده

شده، نرم افزارهایی که می توان در آنها ورود اطلاعات داشته باشیم مثل تغذیه دام و مدیریت

گاو شیری در این برنامه قرار دارند و امکان ثبت تمام اطلاعات وجود دارد.