Select your language

نرم افزار كنترل وظايف كاركنان

 

پیشرفت در یک شرکت به عوامل زیادی بستگی دارد. یکی از مهمترین این عوامل برنامه ریزی مي باشد. شاید داشتن یک برنامه جامع به شما کمک کند ولی برای پیشرفت باید به آن برنامه دقیقا عمل کنید و تمامی کارها را در ساعت مشخص خود انجام دهید تا به درستی برنامه شما پیش برود و مسیر توسعه برای شما و شرکت فراهم شود.

نرم افزار كنترل وظايف راه حلی ساده برای زمان بندی، مدیریت ،كنترل و تكميل وظایف مختلف را به شما می دهد. این نرم افزار دارای ویژگی های بسیاری در زمینه سازماندهی فعالیت های روزانه مي باشد.

نرم افزار كنترل وظايف كاركنان شركت مديران شامل دو بخش مديريت و كاربري مي باشد كه در زير به تفكيك در مورد هر بخش توضيح داده شده است.

معرفی قابلیت های نرم افزار كنترل وظايف کارکنان:

بخش مديريت

-          اين نرم افزار در بخش مديريت در راستاي ايجاد بستر مناسب جهت كنترل عملكرد كاركنان، امكان تعريف بخشهاي زير را دارا مي باشد:

  • تعريف بسته (پروسه هاي كاري /برنامه هاي استراتژيك)
  • تعريف عمليات يا وظايف (عمليات مربوط به يك پروسه)
  • امكان اختصاص عمليات خاص به شخص خاص و اعطاي مجوز هاي مربوط به آن
  • تعريف افراد از قبيل Admin و كاربران كه هر كدام صفحه ي كاربري خود را دارند با قابليت اعمال مجوزهاي مورد نياز براي هر كاربر
  • تعريف مشتري ها

 

 

 

-          امكان خرد كردن برنامه ها توسط مدير به اجزاي كوچكتر و تعيين جزئيات

-         امكان تخصيص مجوزهاي ارجاع و ويرايش وظايف به كاربران مختلف

-          امكان تعريف وظايف روزانه به دو صورت داراي اولويت و بدون اولويت

-          امكان تعريف عمليات روزانه با رعايت اولويت و ارجاع وظايف به بخش يا كاربر بعدي

-          امكان مشاهده وضعيت كاري هر يك از كاركنان در هر لحظه براي مدير

-          امكان گزارشگيري كامل از آخرين وضعيت هر برنامه 

 گزارشگيري

 

-          امكان مشاهده خلاصه پرونده هر مشتري

-          امكان جستجو براساس نام برنامه/ مشتري/ تاريخ شروع/ تاريخ اتمام/ توضيحات / وضعيت هربرنامه و ...

 كنترل وظايف

 

تعريف عمليات روزانه :

به جريان انداختن يك پروسه كاري مربوط به يك مشتري خاص و مشخص كردن عمليات و افرادي كه در اين پروسه بايد همكاري كنند، در اين بخش انجام مي شود،كه به دو شكل اولويت دار و بدون اولويت مي باشد.

 

تعريف عمليات روزانه اولويت دار:

در اين بخش Admin  يا مدير سيستم نفرات و عمليات شروع كننده پروسه را مشخص مي كند و در هر مرحله هر عمليات به مراحل بعد ارجاع داده مي شود كه اين كار توسط فردي انجام مي شود كه مجوز ارجاع را داشته باشد.

هر پروسه كاري شامل تاريخ شروع، تاريخ اتمام و تاريخ پيش بيني اتمام مي باشد.

همچنين هر پروسه كاري در هر مرحله مي تواند لغو شده و يا دوباره به جريان انداخته شود و يا با طي كردن تمام عمليات تعريف شده خاتمه يابد.

 

عمليات روزانه بدون رعايت اولويت:

پروسه هايي كه به صورت روزانه انجام شده و خاتمه اي ندارد و هميشه در جريان است در اين قسمت مي تواند تعريف شود، به اين شكل كه Admin  (مدير سيستم) تمام افراد و عملياتي كه تشكيل يك پروسه بدون اولويت را مي دهند را مشخص كرده و در هر مرحله اي اين پروسه را مي تواند لغو و يا خاتمه دهد.

 عمليات روزانه

 

اصلاح عمليات روزانه:

براي عمليات روزانه بدون اولويت مدير مي تواند روي عمليات و افرا د اصلاح انجام دهد، عملياتي را از يك پروسه حذف نمايد و يا عمليات جديدي را به پروسه اضافه كند.

 

حذف پروسه:

امكان حذف يك پروسه و عمليات تعريف شده در آن.

 

نمايش اطلاعات :

امكان نمايش يك پروسه كاري و عملياتي كه روي اين پروسه انجام شده و يا در حال انجام شدن مي باشد و در نهايت نمايش آخرين وضعيت پروسه ها.

 

بخش آرشيو:

اين بخش شامل پروسه هاي لغو شده و خاتمه يافته مي باشد كه به بخش آرشيو منتقل شده اند.

 

 بخش آرشيو

 

بخش كاربري:

-         داراي محيطي ساده و راحت براي ورود اطلاعات توسط  كاربر

-          نمايش پروسه هاي كاري تعريف شده براي كاربر كه هر پروسه به تفكيك مشتري نيز قابل مشاهده است

-          نمايش پروسه هاي در جرياني كه خاتمه نيافته و يا لغو نشده اند

-          با قرار گيري هر عمليات (كه در وضعيت جاري مربوطه باشد) كارهاي انجام شده مربوط به آن را مي توان اضافه، اصلاح و يا حذف نمود.

وضعيت هر عمليات:

  • ·         جاري مربوطه : نمايش كليه عمليات جاري مربوط به هر شخص
  • ·         خاتمه يافته : عملياتي كه توسط  كاربر خاتمه يافته ولي وضعيت پروسه در جريان مي باشد
  • ·         لغو شده : عملياتي كه توسط كاربر لغو شده
  • ·         ليست كارها : نمايش عملياتي كه يك يا چندين كاربر در حال انجام بخشي از آن عمليات مي باشند.

-          ارجاع عمليات: در صورتي كه پروسه اولويت دار باشد و شخص مجوز ارجاع داشته باشد مي تواند اين عمليات را پس از خاتمه به عمليات بعدي ارجاع دهد.

-          ويرايش عمليات: در صورتي كه پروسه اي اولويت دار باشد و شخص مجوز ويرايش داشته باشد مي تواند وضعيت عمليات را به اتمام و يا لغو تغيير دهد.

-          امكان جستجو براساس نام برنامه/ مشتري/ تاريخ شروع/ تاريخ اتمام/ توضيحات / وضعيت هر برنامه و ...

-          امكان ورود وظايف روزانه توسط هر يك از افراد

 

 

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235