مسابقه شماره 8

نحوه شركت در مسابقه : انتخاب 10 گزارش از فايل گزارشهاي مسابقه قبل

هدف از طرح مسابقه : آشنايي با گزارشها

كساني كه در اين مسابقه شركت ميكنند بايد
1- به سايت M888.ir بروند
2- فايل گزارشهاي 7 را دانلود كنند
3- گزارشها را بررسي كنند
4- 10 گزارش خوب و كاربردي را با ذكر علت انتخاب كنند
5- 10 گزارش بدرد نخور را با ذكر علت مشخص نمايند
6 نام و دليل آنها را آنها را براي This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال نمايند


آخرين مهلت ارسال پاسخ روز (14 مردادماه ) است


جايزه نفرات اول تا سوم يك عدد فلش 32 گيگ مي باشد
بياد داشته باشيد . ارائه دليل درست ، و عكس گزارش اجرا شده در گله شما به عنوان سند ميتواند در نتيجه مسابقه تاثير داشته باشد

نكته مهم :
همگي شركت كنيد ، جايزه مهم نيست ، مهم اينست كه بسمت گزارش ها برويد

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.