Select your language

نرخ توليد مثل گله هاي گاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا نرخ توليدمثل در گله هاي گاو بسيار مهم است:

بدون داشتن گاوهاي آبستن در گله توليد شير و گوشت امكان پذير نيست و بازده تولید مثلی جزء اصلی در  موفقیت اقتصادي گله هاي شیري است، لذا براي پرورش موفقيت آميز و دست يابي به سود، اهميت به موضوع توليدمثل و نرخ توليدمثلي بسيار حائز اهميت است. براي كنترل اين موضوع مهم در ابتدا بايد روش هاي مناسب جهت محاسبه عملكرد توليدمثلي و توان آبستني را در دست داشت. يكي از كوتاه ترين و مناسب ترين راه هاي اندازه گيري عملكرد توليدمثلي گله، نرخ آبستني فرگوسن است كه سرعت باروري گاو را در گله توصيف مي كند.

فرگوسن و گالیگان  در سال 1993 نشان دادند که نرخ آبستني ( PR ) در اولین 21 روز پايان دوره انتظار اجباري (VWP) 79 درصد تغییر در فاصله زایش گاوهاي شیري نشان داده است، بنابراین بهینه سازي PR در پایان VWP براي بهبود بازده تولید مثلی گله هاي شیري مهم است. در گله هاي پر تولید و خوب مدیریت شده به طور معمول 55-50 درصد آبستنی گاوهاي شیرده قبل از 110 روز شیردهی، در یک میانگین روزهاي باز 105 روز حاصل میشود. این تعداد معمولاً تنها با دستکاري هاي فاصله از زایش تا اولین تلقيح (AI) و بهبود در نرخ سرویس و P/ AI  به دست می آید.

آيدي كانال تلگرام شركت مديران:ModiranCo@

جهت پيشنهاد و مشاركت با آيدي های  Modiran8@ و يا MVakili@ در تلگرام  در تماس باشيد

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235