Select your language

راهكارهاي مفيد براي بهبود باروري گاو

راهکارهاي مفید براي بهبود باروري:
براي رسیدن به حدا کثر کارایی تولیدمثلی در گله، مدیریت بین دو زايمان لازم و ضروري است. اولین بخش دوره بین دو زایمان، دوره انتظار اختياري است که به عنوان دوره استراحت بین زایمانی گاو نامیده می شود كه این دوره در گاوداري ها از 40 تا 70 روز متغیر است.
برخی مطالعات نشان داده دوره هاي استراحت طولانی تر میزان آبستنی بعدي را بهبود می بخشد. شاید این مسئله درست باشد، چرا که ویژگی هاي مختلف رحم در این دوره بهبود می یابد. در اینجا منظور از برگشت رحم به حالت طبیعی در این دوره تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی است که انجام می گردد تا دستگا تناسلی بویژه رحم گاو، براي یک آبستنی جدید آماده گردد. یک نکته مهم تطابق فیزیولوژیک است که باید در این دوره اتفاق بیافتد. گاو باید خود را با شرایط جدید بعد از زایمان تطبیق دهد زیرا فعالیت تولیدمثل، تبدیل به فعالیت تولید شیر می شود و باید تغذیه مناسب براي تامین نیازهاي غدد پستانی براي شیرزایی فراهم گردد. تحقیقات نشان داده است هنگامیکه گاوها بدون هیچ مشکلی زایمان می کنند، دوره درمان بیش از 40 روز را نیاز ندارند.

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235