Select your language

ارزيابي تيپ گاوهاي شيري

تحقيقات و پژوهش­هاي زيادي اثر تيپ بر توليد و طول عمر اقتصادي گاوهاي شيري را نشان داده است. بنابراين مي­توان با بهرگيري از ارزيابي صفات گاوشيري ميزان كل توليد و تعداد دورهاي شيردهي و تداوم شيردهي گاوهاي شيري را بهبود بخشيد و با افزايش طول عمر مفيد دام تعداد تليسه­هاي مورد نياز براي جايگزيني در گله را كاهش داده و در نتيجه سود بيشتري حاصل نمود. علاوه­براين طبقه­بندي دام­ها از نظر تيپ و توليد،‌ اطلاعاتي به دامداري مي­دهد كه با آنها مي­تواند به نقاط قوت و ضعف مديريت خود پي برده و از حداكثر توان در انتخاب ژنتيكي دام­هاي خود استفاده نمايند. در نتيجه مي­توان گفت خصوصيات مربوط به تيپ رابطه نزديكي با بازده اقتصادي يك گله گاو شيري دارد بنابراين آگاهي از وضعيت خصوصيات تيپ دام و اين كه چگونه اين خصوصيات مي­تواند در بازه حيوان موثر باشد، از عوامل ضروري در مديريت صحيح يك گله گاوشيري است. در اين راستا اطلاع از وضعيت گاوهاي نر ارزيابي شده كه مي­توانند صفات توليدي را به فرزندان خود انتقال دهند،‌ در برنامه­ريزي صحيح براي تلقيح گاوهاي يك گله اهميت زيادي دارد. 

اكثر كشورها از صفاتي استاندار در سيستم ارزيابي تيپ گاوهاي شيري استفاده مي­كنند كه شامل: قد و قامت،‌ عمق بدن،‌ عرض سينه، وضعيت ناحيه كمر،‌ زاويه­دار بودن بدن،‌ زاويه كپل،‌ طول كپل، عرض كپل،‌ استقرار پاها از عقب و پهلو،‌ زاويه سم،‌ ارتفاع عقب پستان، اتصال پستان، عمق پستان، عرض پستان عقب، ليگامنت اتصال دهنده وسط پستان،‌ تعادل پستان و طول پستانك­ها مي­باشد. امتيازهاي داده شده به هر كدام از اين صفات به عنوان شاخصي تركيبي از مجموعه صفات موثر بر توليد و طول اقتصادي دام­ها مي­باشد كه مي­تواند به عنوان يك معيار جهت بهگزيني، تعيين اسپرم،‌اصلاح نژاد و... در مديريت گله مورد استفده قرار گيرد.

    

 آيدي تلگرام : @ModiranCo,@MVakili,@Modiran8

    آيدي اينستاگرام: modirangroup_344-01105

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235