Select your language

چالش مديران

1- هركسي ميتواند يك نكته كاربردي ، بصورت متن ، عكس و يا فيلم از هر كدام از نرم افزارهاي مديران را آماده كند

2- بايد در آن كلمه #چالش_مديران قيد شده باشد

3-در گروه تلگرام نرم افزار مديران و يا به آيدي @Modiran8 ارسال نمايد

4- و سپس دو نفر ديگر را با ذكر اسم به چالش دعوت كند

ما در پايان هر هفته از بهترين جواب قدر داني مي كنيم

آيدي تلگرام :@ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس دفتر: 031-34401105-34401393

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235