Select your language

بررسي ركورد شير

 

گزارش هاي جديد مديران را از مركز دانلود دريافت كنيد
بررسي ميانگين ركورد به تفكيك روز شيردهي از 6 نگاه مختلف و منطبق با استاندارد

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235