Select your language

عوامل موثر بر افزايش طول عمر

سودآوري در گله گاوشيري تحت تاثير چند صفت مختلف از جمله: عملكرد شير، تغذيه، طول عمر اقتصادي، مقاومت به بيماري ها و صفات توليدمثلي مي باشند. طول عمر اقتصادی به عنوان توانایی یک گاو در تاخیر حذف غیراختیاری تعریف می شود، در واقع طول عمر اقتصادی به تعداد شیردهی هایی که یک گاو به اتمام می رساند یا انتظار می رود تا پیش از حذف به پایان برساند، گفته می شود. بنابراین ماندگاري در گله ضمن اين كه معياري از ميزان باروري است، بيانگر مقاومت حيوان به بيماري ها نيز مي باشد.

مزایای اقتصادی باقی ماندن یک گاو سود ده به مدت طولانی به طور آشکاری بر روی نسبت قیمت مواد خوراکی به قیمت شیر در طی زندگی تولیدی گاو تاثیر می گذارد. افزایش طول عمر اقتصادی، تاثیر اقتصادی مثبتی به هنگام کاهش نسبت قیمت مواد خوراکی به قیمت شیر دارد. افزایش طول عمر اقتصادی به گاودار اجازه می دهد که روی حذف های اختیاری به علت عملکرد تولید مثلی کمتر تمرکز کرده و تعداد تلیسه های جایگزین مورد نیاز در هر سال را کاهش دهد.

از جمله موارد موثر بر طول عمر:

  1. تناسب اندام، بخشی مهم از تصمیمات گرفته شده درباره انتخاب در گله های شیری است. اهمیت اقتصادی یک صفت، نخست در وراثت پذیری آن و دوم در میزان ارتباطی است که این صفت با دیگر صفت های لحاظ شده در برنامه ژنتیکی دارد.
  2. ویژگی های سم دارای تاثیرات مهم اقتصادی است؛ یعنی می تواند به طور مستقیم باعث افزایش هزینه های درمان سم و به طور غیرمستقیم یاعث کاهش تولید شیر،کاهش باروری، حذف زودتر و کاهش طول عمر دام در گله شود. افزایش بیشتر زاویه های سم و کوتاه تر شدن طول سم با افزایش روزهای باز و نرخ بقاء در گله در ارتباط است.

3. عمق پستان و استقرار سر پستانک ها با طول عمر اقتصادی در ارتباط هستند. جدا از میزان تولید، ارتفاع اتصال پشتی پستان، اتصال جلویی پستان، استقرار سر پستانک ها، کیفیت استخوان و قد، در سالم ماندن گاو در گله بیشترین تاثیر را دارند. گاوهایی با اتصالات پستانی قوی، کمتر احتمال حذف دارند. در ضمن گاوهایی که سر پستانک های جلویی آنها مرکزی هستند، نسبت ه آنهایی که سر پستانک های داخلی و خارجی دارند، شانس بقاء بیشتری دارند

 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235