Select your language

اثر ترس بر تولید

اثر ترس بر تولید:

ترس در حیوان باعث بروز رفتارهای خاصی می گردد که با خلق و خوی حیوانات مخالف می باشد و می تواند اثرات بسیار بدی روی حیوان داشته باشد. در حیوانات اهلی ترس از انسان، می تواند منبع اصلی استرس باشد و باعث بیشترین کاهش در تولید شود. از سوی دیگر می تواند کار با گاو را هم برای حیوان و هم برای مراقبت دام مشکل و خطرناک کند. مطالعات اخیر نشان می دهند که ارتباط زیادی بین ترس گاوها از انسان و تولیدات آنها وجود دارد.

تحقیق در زمینه نحوه مراقبت و حضور در شیردوشی نشان داده است گاوهایی که مراقبت مناسبی از آنها نشده، ورود به سالن شیردوشی در آنها حدودا دوبرابر بیشتر طول می کشد و دفع مدفوع در آنها و در سالن شیردوشی 6 برابر معمول بروز می کند. همچنین تولید شیر گاوها در حضور شخصی که با آنها در حین انتقال بد رفتاری کرده، می تواند10 درصد کمتر از حد نرمال باشد. این کاهش در تولید شیر در ارتباط با مضاعف شدن شیر باقی مانده در سیستم پستانی است که حدس زده می شود تاثیر آن مربوط به کاهش عمل اکسی توسین باشد. در حقیقت اثرات منفی ترس بر روی تولید عوامل متعددی دارند که اثر رفتار انسان یکی از آنها می باشد که می تواند بطور مستقیم روی تولید گاو اثر بگذارد و ارتباط بین رفتار گاو و تولید شیر را توضیح می دهد. از عوامل دیگر می توان به دانش کارگران در خصوص شیردوشی، کمبودهای تغذیه ای یا مواد معدنی و ژنوتیپ حیوان باشد.

 
 
 
 
 
 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235