Select your language

سوال و جواب مسابقه نمايشگاه 99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال 4:

آيا گاو من مي تونه خودش اطلاعات ثبت كنه؟

جواب دوستان :

 

3008 دقيقا عشق منه همه كاري مي كنه اطلاعات من را هم اول ثبت مي كنه حال خوشم من را بايد از گاو من كه عشقمه بپرسيد اطلاعات كه هيچ                                              
3047 بله                                                              
3040 با استفاده از ميكروچيپ مي توان وقتي گاو وارد شير دوش مي شود اطلاعات آن را به سيستم منتقل نمود                                                    
3037 خير با نرم افزار مديران اطلاعات را ثبت مي كنم                                                          
2018 با استفاده از گردن بندهاي الكتريكي بله مي تواند ثبت كند                                                          
3000 بله با استفاده از تگ ها و آيدي هاي مخصوص كه از طريق واي فاي اطلاعات را به سرور مديران ارسال مي كند                                                  
1072 بله چون گاو من كارخانه اطلاعات است                                                            
2022 گاو من سواد ندارد                                                              
1044 حتما همانطور كه مستحضر هستيد سيستمهاي مشابه در غالب تگ هاي گوش -بوكهاي خوراكي و ... مي توانند اطلاعاتي شامل
دماي بدن داممقايسه با ساير كرده-ميزان فعاليت دام- ميزان فعاليت جوش ،نشخوارو ... در مقايسه با گرده و كلي
ديتاي ديگر مي تواند از تگ هاي دام به سيستم منتقل شود اين دست از تجهيزات در سيستم هاي family fram بسيار پركاربرد
هستند و دامدار اطلاعات دو سال گاو را در سيستم يا تلفن خودش خواه داشت.
     
2024 بله - توسط دستگاههاي هوشمند قابليت اين موضوع كه گاو مي تواند خودش اطلاعات را ثبت كند انجام مي گيرد                                                  
1059 بله با استفاده از تكنولوژي و فن آوري                                                            
1053 صد در صد                                                              
1017 اگر طرفدار بارسلونا باشه حتما مي تونه                                                            
1012 فك كنم نتونه - امتحان نكردم                                                              
3046 بله - توليد شير - ظاهر دام - سلامت غده پستان - تمام اين موارد نشانگر اين است كه گاو من در چه وضعيتي قرار دارد                                                
3021 بله اگر گيرنده به گاو نصب به صورت اينپلت شود و اطلاعات براي برنامه از اين طريق انتقال يابد مي تواند خودش اطلاعات را ثبت كند                                               
3014 بستگي دارد دو پا باشد يا تك پا                                                            
2007

نه نمي تونه

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235