Select your language

چرا شاخص مهم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از صفات اقتصادی مهم گاوهای شیری طول عمر اقتصادی است. ماندگاری در گله معیاری است براي میزان باروری و مقاومت حیوان به بیماری، که به صورت بقاء یا طول عمر تولیدی نیز بیان می شود. افزايش ماندگاري و مدیریت بهینه تولیدمثل يكي از راهبردهای بهبود بهره وری و سودآوری واحدهای پرورش گاو شیری محسوب می شود. میزان حذف هاي ناخواسته و به تبع آن هزینه هاي تولید از مهمترین عوامل ماندگاري در یک واحد دامداري است.

حذف یعنی حذف یک گاو از مزرعه به دلیل فروش، ذبح یا مرگ می باشد. حذف یک حالت پیچیده است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. دلایل حذف به طور کلی شامل دو دسته حذف اختیاري  یا اقتصادي و حذف اجباري  یا فیزیولوژیکی میباشد  حذف اختیاري به دلیل پایین بودن تولید، سن بالا، مازاد بودن و یا نیاز مالی دامدار صورت میگیرد و هرچه درصد آن از کل حذفها بیشتر باشد، اقتصادي تر است زیرا در کنترل دامدار بوده و دامدار دام سالم را با قیمت بالایی به دامداري دیگر می فروشد. در مقابل حذف اجباري به دلیل مشکلات تولید مثلی، بیماري، آسیبهاي فیزیکی، مرگ و ورم پستان رخ میدهد و هرچه درصد آن از کل حذفها کمتر باشد، اقتصادي تر است زیرا خارج از اراده دامدار است. همچنین با افزایش حذف اختیاري شدت انتخاب افزایش می یابد و دامهاي با تولید بالا، بدون مشکلات تولید مثلی بیشتر در گله می مانند و سطح تولید گله افزایش می یابد.

 به طورکلی جایگزینی گاوهاي کم تولید با گاو یا تلسیه هاي پر تولید سود مزرعه را افزایش میدهد، اما حذف بیش از حد هم در گله پرهزینه خواهد بود زیرا تولید تلیسه جایگزین به دلیل قیمت بالاي خوراك و قیمت نسبتاً پایین شیر بسیار گران تمام میشود. علاوه بر قیمت تلیسه جایگزین، عوامل دیگري از جمله قیمت شیر،  قیمت دام حذفی، سن، وضعیت سلامتی و باروري، شکم زایش و مرحله شیردهی در حذف یک دام مؤثر است. تقریباً 90 درصد از اختلاف عمر گاوها به دلیل عوامل مدیریتی، محیطی یا بیماري ها می باشد بنابراین تغییرات در محیط، امکانات جایگاه و مدیریت در جهت بهبود میتواند باعث افزایش عمر شود. از آنجایی که مقوله سود گله به طور مستقیم با حذف در ارتباط است، شناسایی و برطرف کردن عوامل حذف بسیار ضروري به نظر می آید. با توجه به اینکه عوامل و تعداد حذفی ها در مناطق مختلف متفاوت است بنابراین براي ارائه یک راه کار مناسب در یک منطقه باید آن منطقه را به خوبی مطالعه کرد نه اینکه با توجه به اطلاعات موجود در مناطق دیگر (مخصوصا در یک کشور با اقلیم هاي متفاوت) یک واحد در منطقه اي دیگر را مدیریت کرد. بنابراین آناليز اطلاعات آماري هر دامداري راه كار مناسبي براي شناخت عوامل حذف است و به كمك آن مي توان راهکارهاي مناسبی براي بهبود وضعيت موجود اتخاد كرد.

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235