Select your language

نرم افزار قیمت تمام شده دام سبک مدیران

 

 • نرم افزار قيمت تمام شده دام سبك

نرم افزار قيمت تمام شده اين امكان را براي كاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهاي كليه محصولات دامداري با توجه به عمليات ثبت شده در بخش توليد و صورت هزينه هاي انجام شده طي دوره از بخش مالي به تصمیم­گیری های مدیریتی كمك نمايد.

روند راه اندازي و استفاده از سيستم با استقرار دامها با قيمت اوليه شروع مي شود. لازم به ذكر است عمليات استقرار تنها يك بار صورت مي گيرد و پس از آن كاربر در هر بازه زماني (مثلا يك ماهه، فصلي و 6ماهه و.....)  مي تواند هزينه هاي دوره را محاسبه نمايد.

 بخش هاي اين سيستم به ترتيب زيراست:

 • عمليات
 • پشتيباني و بازيابي اطلاعات:

جهت محاسبه دوره مالي جديد لازم است عمليات ثبت شده در برنامه مديران به نرم افزار قيمت تمام شده منتقل شود. بدين منظور لازم است پشتيباني برنامه دامپرورري را در قسمت پشتيباني و بازيابي برنامه قيمت تمام شده بازيابي نمود. در اين بخش علاوه بر اين امكان پشتيبان گيري و بازيابي از برنامه قيمت تمام شده و تركيب گله نيز وجود دارد.

 

 

 • دوره ها:

در اين بخش دوره هاي محاسبه قيمت تمام شده تعريف مي شود. لازم به ذكر است دوره مي تواند به صورت هفتگي، ماهانه و يا سالانه تعريف شود. تاريخ شروع هر دوره به صورت ثابت يك روز بعد از پايان دوره قبلي خواهد بود. نكته مهم در اين بخش عدم امكان حذف دوره، بعد از قطعي كردن است.

 

 

تركيب گله:

در بخش تركيب گله با استفاده از اطلاعات مديران در دوره مشخص، وضعيت دام ها برآورد مي شود. در واقع تركيب گله در نرم افزار قيمت تمام شده جهت محاسبه دام روزهاي دوره است و خروجي لازم براي محاسبات را در اختيار كاربر قرار مي دهد. بدين منظور بعد از انتخاب آيكون محاسبه، تركيب گله محاسبه مي شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قيمت تمام شده و برنامه مديريت دامپروري، دام مشخص و امكان بررسي پرونده دام تطابق نيافته قابل رويت مي باشد. همچنين راه حل براي حل مشكل را هم پيشنهاد كرده، تا كاربر با سرعت بيشتري در صدد برطرف كردن مشكل برآيد. علاوه براين امكان خروجي از تركيب گله به صورت اكسل نيز وجود دارد

 

 

 • ورودي و خروجي مقادير:

در اين بخش لازم است كاربر قيمت دام هاي حذفي، دام هاي خريداري شده و يا انتقالي، ارزش منصفانه، هزينه هاي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي در دوره و همچنين تناژ شير را ثبت نمايد. علاوه بر ثبت اطلاعات قيمت در برنامه امكان وارد كردن اطلاعات به صورت اكسل نيز وجود دارد.

در صورت تسهيم هزينه هاي دوره براي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي براساس دامروز، با انتخاب آيكون تسهيم هزينه هاي دوره، امكان تسهيم هزينه ها بر دو پايه جمع كل هزينه هاي دوره و يا به تفكيك هزينه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آيكون محاسبه، هزينه هاي دستمز، مواد و سربار براي هر كدام از گروه هاي دامي محاسبه مي شود.

بعد از انتصاب هزينه ها با استفاده از آيكون مشاهده مقادير عوامل، امكان مشاهده هزينه هاي هر دام وجود دارد.

 

 • محاسبه قيمت تمام شده:

اين قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قيمت تمام شده قرار دارد. هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهاي پيش بيني شده در سيستم كنترل شده و در صورت اشكال پيغام در صفحه نمايش داده مي شود.

 

 • كنترل اطلاعات يك دام:

بخش كنترل اطلاعات يك دام همانطور كه از نام آن نيز مشخص است، صرفا امكان بررسي و كنترل وضعيت يك دام در سه بخش مديريت دامپروري، تركيب گله و قيمت تمام شده را فراهم مي كند.

 

 

 • نتايج و گزارش ها
 • بررسي تغييرات مديران:

در صورتي كه كاربر اطلاعات در دوره قبلي را دستكاري كرده باشد در اين قسمت اطلاعات و تغييرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلي قابل مشاهده است.

 

 • اشكالات دوره:

در اين بخش ليست اشكالات تركيب گله محاسبه شده در سيستم قابل مشاهده و بررسي است. در صورت وجود اشكال بر روي رديف مربوطه دابل كليك كرده تا كليه اطلاعات مربوط به دام نمايش داده شود

 • دامروزهاي دوره:

در اين بخش امكان بررسي دامروزها براي تك تك دام ها، گروه هاي دامي و خلاصه دامروزهاي دوره، هزينه كار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسي دامروز يك دام مشخص، امكان فيلتر كردن براساس سريال دام وجود دارد. در صورت فيلتر كردن براساس سريال، كليه گروه هاي دامي، مدت زمان موجود در آن گروه و هزينه هاي يك روز در آن گروه دامي قابل مشاهده است. علاوه براين امكان فيلتر كردن براساس گروه دامي نيز وجود دارد.

در قسمت خلاصه دامروزهاي دوره تعداد دامروزهاي گروه دامي و كليه هزينه هاي دوره براي گروه هاي دامي قابل مشاهد است. همچنين امكان چاپ كردن اطلاعات خلاصه دامروزهاي دوره و جزئيات دامروزهاي دوره وجود دارد.

 \

 

 • مقادير فرم ها:

تمامي كنترل هاي لازم محاسبات در اين بخش قابل مشاهده است. اين قسمت شامل:

 • فرم 30 كه در واقع به عنوان روكش اصلي سيستم محسوب مي شود و كليه آيتم هاي مربوط به محاسبات قيمت تمام شده در آن قابل مشاهده است.
 • در فرم 31 كليه هزينه هاي مربوط به دام هاي مولد قابل مشاهده است
 • فرم 32 هزينه هاي مربوط به دام غير مولد را نمايش مي دهد.
 • بخش سند به عنوان مهمترين بخش اين قسمت جهت كنترل اطلاعات و اطمينال از بالانس بودن محاسبات قيمت تمام شده مي باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار كليك بر روي بخش اختلاف سند امكان مشاهده موردي كه باعث اخلاف شده وجود دارد.

نكته: در صورتي كه اختلافي كم در اين بخش ها وجود داشت به احتمال زياد به دليل روند كردن اعداد است و قابل چشم پوشي است.

در صورتي كه تمايل داريد بدانيد عدد هر كدام از موادي كه در بخش فرم ها هست از كدام بخش آمده با كليك بر روي آن، صفحه اي باز شده و دام هاي كه در اين بخش هستند با اطلاعات بيشتر قابل مشاهده و بررسي هست. با انتخاب هر دام وارد كاردكس دوره دام ها شده و امكان مشاهده جزئيات بيشتر امكان پذير مي باشد.

 

 • كاردكس دوره دام ها:

در اين بخش كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنين صورت وضعيت در دوره هاي قبل را مي توان در اين بخش مشاهده كرد (سيستم به صورت پيش فرض صورت وضعيت را براي دوره آخر قرار داده است). علاوه براين امكان جستجو و فيلتر كردن تا 6 مرحله براي مشاهده صورت وضعيت و ارزش دام ها وجود دارد.

 

 

 • كاردكس كلي دام ها:

كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها در دوره هاي مختلف در اين بخش قابل مشاهده و بررسي است. در صورتي كه نياز داريد جستجوي سريع بر روي دام ها داشته باشيد در قسمت فيلتر اين امكان براي شما فراهم است

 • ابزارهاي كمكي
 • مديريت كاربران:

در صورتي كه نياز به اضافه كردن كاربر داريد اين امكان در قسمت مديريت كاربران وجود دارد. در اين قسمت امكان اضافه كردن، اصلاح كردن و يا حذف كاربر وجود دارد

 • تسهيم هزينه ها:

محاسبه تسهيم هزينه ها به عنوان ابزار كمكي امكان محاسبه هزينه ها براساس مواد مصرفي، كار و سربار فراهم مي كند. در صورتي كه بخواهيد هزينه ها براي هر گروه دامي را تغيير دهيد اين امكان وجود دارد. نكته قابل ذكري كه در اين بخش وجود دارد اين است كه هزينه ها براساس دامروز محاسبه نمي شود.

 

گزارش ها :

 

 

 

 

 

Contact Us

Phone Central Offic

+98  - 31 - 34401393
 +98  - 31 - 34401105

Direct contact

0913 - 102 - 6235