در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعاتمربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.