یکی از نرم افزارهای جانبی نرم افزار مدیران است. برای وارد کردن اطلاعات دام مبتلا به ورم پستان استفاده میشود. که تاریخ ورود به بهاربند و کارتیه های درگیر و ... همه وارد میشوند. در این بخش امکان حذف و اصلاح وجود دارد. در این برنامه اطلاعات تمام دامهایی که تا کنون به ورم مبتلا شده اند را میتوانیم مشاهده کنیم.