ليست برخي مشتريان شركت مديران به شرح زير مي باشد:

 • واحد هاي تحت پوشش شركت تعاوني كشاورزان و دامپروران صنعتي وحدت اصفهان

 • احرار سپاهان - اصفهان
 • اصفهان شیر - اصفهان
 • شركت ایران سرسبز ( اكبریان ) - اصفهان
 • گاوداری دكتر عابدی - اصفهان
 • شركت یكتا فضل كویر - اصفهان
 • شركت فكا - اصفهان
 • شركت فضیل - اصفهان
 • گاوداری بخردی - اصفهان
 • گاوداری دكتر برجیان - اصفهان
 • گاوداری رفیعیان - اصفهان
 • گاوداری اخوان شجاعی - اصفهان
 • گاوداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده - اصفهان
 • گاوداری علیرضا سلیمی - اصفهان
 • شركت فوده - اصفهان
 • مجتمع كشت و دام پیمانی - اصفهان
 • مجتمع كشت و دام كشتكار - اصفهان
 • مزرعه لورك( دانشگاه صنعتی اصفهان ) - اصفهان
 • گاوداری حقیقت نژاد - اصفهان
 • آقای زارعی گاوداری زارعی - اصفهان
 • دامداری اصیل - اصفهان
 • گاوداری مهیار دشت - اصفهان
 • گاوداری رحمتی - اصفهان
 • گاوداری مهندسیه - اصفهان
 • مجتمع دامپروری كشاورز - اصفهان
 • گاوداری نورمصفا - اصفهان
 • شركت مهیار كشت اصفهان - اصفهان
 • گاوداری كوهسار و زرین دشت - اصفهان
 • گاوداری امیدیان - اصفهان
 • گاوداری دام زاد - اصفهان
 • گاوداری شریف - اصفهان
 • گاوداری پهلوان نژاد - اصفهان
 • گاوداری نوربخش - اصفهان
 • گاوداری حاج علیرضا علوی نیا - اصفهان
 • گاوداری جمالی فر - اصفهان
 • گاوداری قهاب - اصفهان
 • مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی - اصفهان
 • گاوداری میلاد (قائم آل محمد) - اصفهان
 • گاوداری فرهمند - اصفهان
 • گاوداری قائم پور - اصفهان
 • شیر و گوشت جهانبانی - اصفهان
 • مجتمع شیر و گوشت هرندی - اصفهان
 • گاوداری عسگری - اصفهان
 • گاوداری نصر - اصفهان
 • گاوداری دهدشتی - اصفهان
 • شركت اصفهان كشت - اصفهان
 • مجتمع كشاورزی و دامپروری بهاران - اصفهان
 • دامداری ابن علی (كشت و دام اخوان ابن علی) - اصفهان
 • گاوداری اصغر امینی - اصفهان
 • مجتمع شیر و گوشت كوثر - اصفهان
 • گاوداری ایمان حر - اصفهان
 • شركت تولیدی دشت كیمیا - اصفهان
 • گاوداری سید جلال حسینی - اصفهان
 • دامداری مهندس فخاری - اصفهان
 • گاوداری صالح - اصفهان
 • مجتمع صنعتی علافچیان - اصفهان
 • دامداری رهنمایی - اصفهان
 • مجتمع زمانه - اصفهان
 • دامداری برمایه - اصفهان
 • گاوداری محمودیان 2 - اصفهان
 • دامداری مرتضی جوانبخت - اصفهان
 • دامداری سانیان (هاشمی سابق) - اصفهان
 • گاوداری رضا مهرابی - اصفهان
 • كشت و دام لاله صدر - اصفهان
 • دامداری ایروانی و حر - اصفهان
 • شیر و گوشت حسینی - اصفهان
 • دامداری شیربخت - اصفهان
 • كشت و دام كلاه قاضی - اصفهان
 • گاوداری كاروانفرد - اصفهان
 • دامداری كردگاری – اصفهان

 

 •  واحدهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان

 • كشاورزی و دامپروری یاسوج
 • شركت مجتمع دامداری بیجین
 • شركت كشاورزی و دامپروری بینالود واحد قدس - نیشابور
 • شركت كشاورزی و دامپروری بینالود واحد ظفر- نیشابور
 • مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهركرد
 • شركت زراعی دشت ناز
 • شركت مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)
 • شركت مجتمع كشاورزی ابراهیم آباد
 • شركت شیر و دام بنیاد مستضعفان
 • شركت شیر و دام كنگاور - كرمانشاه
 • گاوداری قیام
 • شركت دامداری شیر و دام بنیاد - واحد رحمت آباد
 • شركت مگسال
 • نوین ملایر - همدان
 • شركت دامداری شیر و دام بنیاد - واحد دام اصیل
 • شركت كشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان
 • كشت و صنعت دشت خرمدره
 • دامداری دشت آذر نگین
 • تلیسه نمونه - واحد حسن آباد
 • كشاورزي و دامپروري دشت گل كردستان

 

 •  واحد هاي تحت پوشش جهاد كشاورزي اتحاديه تعاوني هلدينگ

 • شركت تعاوني كشاورزي گاوداران صنعتي متحد اصفهان
 • تعاونی وحدت كرمان
 • اتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی دامداران استان همدان
 • جهاد كشاورزی خوزستان
 • هلدينگ شير و گوشت پارس - بنياد مستضعفان
 • شركت تعاونی گاوداران گرگان ( روكت گلستان )
 • شركت تعاونی  گاوداران استان مركزی
 • شركت تعاونی جهاد فارس
 • شركت تعاونی خدمات كشاورزی بهدام دهاقان
 • شركت تعاونی دامداران نائین
 • شركت تعاونی گاوداران گرمسار
 • تعاونی گاوداران شهرستان آباده
 • شركت تعاونی كشاورزی دامداران نیشابور
 • شركت تعاونی كشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد

 

 • واحد هاي تحت پوشش كميته امداد

 • مجتمع كشت و دام امداد اصفهان
 • كشت و صنعت بازوی كشاورز
 • شركت كشت و صنعت میثاق سبز
 • شركت كشت و صنعت زرین خوشه اراك
 • شركت كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت- اصفهان
 • واحد هاي تحت پوشش تامين اجتماعي

 • كشاورزي دامپروري ملارد شير
 • كشت و دامداري فكا -اصفهان
 • شركت كشت ودام گلدشت نمونه
 • مشتريان خصوصي شركت مديران

 • گاوداری آنی پروار - همدان
 • دامداری آستان مبارك قدس طبس
 • دامدشت ساوه
 • دامداری صنعتی پاده - گلستان
 • هفت گل نوبران - كرمان
 • پگاه همدان
 • دامداری منوچهر حاج محمد علی
 • دامداری حسن آباد نمونه
 • گاوداری حقیریان
 • گاوداری خرم دره
 • دامداری خوش نژاد ابر كوه - یزد
 • دامداری اكبری
 • مجتمع شیر و گوشت حسینی - اصفهان
 • دامداری طاهری - نیشابور
 • دامیار كرمان
 • دهرویه
 • شركت ایثارگران رعد نور
 • گاوداری رضایی
 • شركت دامپروری پارس (اردبیل)
 • شركت سرو دام قزوین
 • شركت سهامی زراعی گلپایگان
 • شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان
 • شركت كشت و دام بهتك
 • شركت دامپروری آذربایجان خاوری
 • شركت كشت و صنعت بهاره اراك
 • شركت كشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
 • كبیر یزد
 • گاوداری كرد بچه
 • كشاورزی و دامداری رشید فرخی
 • كشت و دام سفیدرود
 • كشت و دام طه
 • كشت و دام مهیار گستر
 • گاوداری باقر پور
 • گاوداری برادران طاهرلو
 • گاوداری بوفالو
 • مجتمع كشت و دام زارعی - اصفهان
 • گاوداری لاله جین ( آقای مهری )
 • گاوداری مشرقی
 • گاوداری ورواز
 • مجتمع شیر وگوشت فردیس
 • مجتمع كشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت)
 • مجتمع كشت و صنعت قدیری
 • مركز آموزش علمی كاربردی رسول اكرم
 • گاوداری مقصودی
 • میلشبار
 • حسن محمدی (گاوداری محمدی مشهد)
 • فردوس دام گرمسار
 • شركت دامپروری دانشمند
 • گاوداری ذوالفقار مقصود لو
 • گاوداری رضایی افصح
 • گاوداری توكلی
 • دامداری شاه علایی - اصفهان
 • اداره بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی خرم آباد
 • مجتمع شیر و گوشت زه تاب - اصفهان
 • مجتمع شیر و گوشت ثمری - اصفهان
 • گاوداری نیسان كشت - اصفهان
 • شیر و گوشت سلطان محمدی - اصفهان
 • شركت كشت و دام قائم
 • گاوداری حر
 • مجتمع كشت و دام اسدی
 • گاوداری نمكی زاده
 • گاوداری شهید اسدی
 • گاوداری حاج قاسم امین
 • گاوداری امین
 • شركت كشت و دام آپیس اصفهان
 • گاوداری سجاد گلدشت( مظاهری)
 • شركت سجاد زوان - اصفهان
 • گاوداری ماشاءالله خسروی
 • شركت دامپروری اخوت نصر گلستان
 • گاوداری خلیلی
 • شركت بهدام صنعت ری
 • گاوداری حاج اسدالله جعفری - شیراز
 • گاوداری دكتر حسینی
 • دامداری علی استخری - شیراز
 • گاوداری تخت طاووس - شیراز
 • گاوداری اسفندیاری - برومند
 • گاوداری محمدی زاده - خوزستان
 • گاوداری سیاحی
 • گاوداری نوذریان
 • گاوداری پرواز(‌ كرمان آقای شجاعی)
 • شركت كشاورزی و دامداری گلستان ( برادران بابائی)
 • دانشكده كشاورزی شیراز
 • شركت تعاونی گاوداری شیر افشان
 • مزرعه آموزشی گاودشت بابل
 • گاوداری تیموری
 • گاوداری آستانه
 • گاوداری عزیزی
 • گاوداری امیری
 • گاوداری اتحاد ( برادران ابراهیمی)
 • دامداری كوهپایه (‌برادران غلامی)
 • مجتمع كشت و دام عرفانی
 • دامداری بهزاد شهریارپناه - كرمان
 • شركت كشت و صنعت سبز مشیز
 • دامداری ناز مهریز - یزد
 • شركت كشت و صنعت خرمدره
 • شركت پرورش دام گلپا
 • شركت تعاونی ایثار عطار - نیشابور
 • شركت طبیعی پرور - یزد
 • گاوداری عبدوست سمنان
 • گاوداری آقای قربانپور
 • مجتمع كشت و صنعت هلال احمر - نیشابور
 • شركت دامپروری شیر و گوشت پارس
 • گاوداری برادران زارع مهریز - یزد
 • شركت مجتمع كشت و صنعت دشت جاوید
 • شركت ماهان اراك
 • گاوداری صالحی كاشمر
 • شركت دامپروری نوین گلپرور خراسان
 • دامپروری صالحی و صفاری
 • دامپروری صالحی حصارك
 • شركت نگین سبز ماكو - اردبیل
 • گاوداری بنیاد تعاون زندان - تربت حیدریه
 • گاوداری سید حمید حسینی
 • گاوداری آهنی
 • شركت كشت و صنعت هامون - كرمان
 • دامداری حبیب حسنی
 • دامداری اردستانی - ورامین
 • دامپروری ایزدی - تهران
 • مجتمع دامپروری روانسر - كرمانشاه
 • دامپروری آقای حمید سیادهنی - قزوین
 • شركت شیر و گوشت نیلوفر - اصفهان
 • مجتمع كشاورزی دامداری هسنیجه - اصفهان
 • گاوداری شیرزاد
 • دامداری محمود احمدی - اصفهان
 • گاوداری شیری صنعتی علی اكبر صالحی
 • شركت محبوب امن خراسان
 • شركت زاهد پارس
 • شركت كشت و دام گل كاج
 • دامداری محمد صادق قربانیان
 • شركت شهدای گرگاب
 • گاوداری هلشتاین مهیار ( نصیری )
 • مزرعه شبان
 • گاوداری نورمندی - مشهد
 • شاخص دام گواشیر - كرمان
 • مجتمع شیر و گوشت سپهان
 • كشت و صنعت فخر ایرانیان
 • مجتمع دامداری و دامپروری هوشمند - یزد
 • گاوداری به نژاد
 • شركت تك نام گلستان
 • مجتمع دامداری و كشاورزی سید عظیم نصیری
 • شركت چندمنظوره صادق - شیراز
 • شركت تعاونی دامپروری دام فیلا
 • دامداری برادر
 • دامداری آقای رشیدنیا - یزد
 • گاوداری علی اكبر ابراهیمی
 • دامداری آقای مهدی خسروجردی
 • شركت سهامی مزرعه نمونه
 • گاوداری صنعتی الهامی
 • گاوداری روح الله طاهروند
 • شركت هلشتاین باغ
 • گاوداری برادران رضایی
 • گاوداری رضا مسیبی
 • مركز آموزشی جهاد كشاورزی فارس پردیس علی آباد كمین
 • گاوداری حاج حسین لطفی - نیشابور
 • گاوداری رضا خدابخشی
 • گاوداری سید جلال حسینی(نیشابور)
 • دامداری غلامرضا رحمانی - قاین نیشابور
 • دامداری آقای كرامت
 • دامداری ابریشمی - مشهد
 • كشت و صنعت مهیاوه
 • مزرعه ضرغامی
 • گاوداری محمود مقراض گر
 • دامداری غلامرضا حیدری - اصفهان
 • شركت رضوان
 • دامداری ممقانی - تبریز
 • دامپروری موحد گستران جوین
 • شركت تلیسه دارن
 • شركت اگدام
 • دامداری بایندر معینیان
 • شركت شیر و گوشت موسی خانی
 • شركت اروم ملیكا شیر - ارومیه
 • گاوداری محمدی (نیشابور)
 • شركت زردشت شمسیه
 • گاوداری علیرضا پزنده
 • دامداری موقوفات ملك واحد فریمان
 • دامداری كرد آبادی
 • گاوداری برادران جندی
 • گاوداری قهرمان آذر برزین
 • شركت سبز دشت خیام
 • شركت نور آفرین
 • دامپروری اكبری
 • دامداری پاك شیر
 • واحد 1 مزرعه نمونه
 • واحد سرخس
 • واحد كنه بیست
 • واحد تربت حیدریه
 • واحد 3 مزرعه نمونه
 • تعاونی 111 هجرت - كرمانشاه
 • آقای مرادعلی دهنوی - نیشابور
 • كشت و صنعت روزان
 • شركت كشت و صنعت لبن - تهران
 • دامداری اسكندر ولی خانی - نیشابور
 • گاوداری سید محمود بهشتی
 • دامپروری حمیدرضا عاشقی (دولتی)
 • شركت شیر سازان درود(یوسفی)
 • دامداری خادم
 • شركت كشاورزی دشت فیروزه
 • گاومیش داری اكبریان
 • شركت فراسو جام پارس
 • دامپروری مهندس كندری
 • شركت ارسا شیر ( دكتر غفاری )
 • دامپروری حاج حسن طاهر آبادی
 • گاوداری برادران رضایی (شهركرد )3
 • دامداری صفاری - یزد
 • گاوداری حسینعلی پیشرو
 • دامداری شفیعی پور(اراك)
 • دامداری آقابابایی
 • دامداری محمدرضا میرشمسی - یزد
 • مجتمع دامپروری نظری - اردبیل
 • شركت مهرگان - یزد
 • دامداری یداله عربیان
 • شركت ارغوان دشت سپاهان
 • كشت و دام امین ( شیر سویا )
 • دامداری مزرعه محمودآباد
 • فراسو جام پارس - تهران
 • شركت آذر یسار - تبریز
 • شركت كشت و صنعت فدك قدر خراسان
 • دامداری حنایی كاشانی
 • دهكده آریا شیر
 • شركت كاویش
 • آقای كیاحسینی - مشهد
 • دامداری فرزاد استخری - شیراز
 • كشت و صنعت گلستان
 • كشت و صنعت زیباتپه كرمان
 • شركت سهامی زراعی دهكده رضوی
 • شركت تاج محل - اراك
 • كشت و صنعت موید
 • مجتمع شیر و گوشت احمدی - اصفهان
 • گاوداری علی دشتكی
 • دامداری و دامپروری نورگیل دام
 • مجتمع كشت و دام پاریاب - خوزستان
 • دامداری ضیایی
 • گاوداری رشدی لاله
 • مجتمع دامپروری قنواتی
 • شركت شهاب دام - نیشابور
 • گاوداری پیله وران-عسگریان - نیشابور
 • دامداری درخشان
 • شركت تعاونی دامپروری بهدام هشتگرد
 • دامداری كاخكی - مشهد
 • دامداری جوادیان
 • مجتمع كشاورزی دامپروری آبان2 - لرستان
 • دامداری نوری - تبریز
 • دامداری نعمت الهی-آباده
 • دامداری عباس منصوری-آباده
 • شركت كوهپایه - آباده
 • دامداری مسلم منصوری-آباده
 • دامداری مشهدی-اصفهان
 • گاوداری شیری ایرانی-قم
 • مجتمع دام برتر قزوین
 • گاوداری علی مریدی-كرمان
 • بستان البرز
 • شركت تعاونی شیر افشان سوران
 • دامداری رامیار - اصفهان
 • تلیسه اصیل قوام آباد - شیراز
 • تعاونی كشاورزی دامپروری رایحه پردیس - اراك
 • سرخه دامدوش - گرمسار
 • شیر و گوشت ثمین
 • دامداری مرادخانی-اصفهان
 • شیر و گوشت كامیاب - شهركرد
 • دامداری غلامعباس جهانبازی - اصفهان
 • محسن آبادی - كندری
 • دامداری سیرجانی - نیشابور
 • دامداری مهدی ده پرور - قم
 • كشت و صنعت پیروز روز - اراك
 • دامداری دكتر مرتضوی - اراك
 • دامداری علیرضا راد - ملایر
 • شركت ممتاز شیر - ملایر
 • دامداری كیانا - قم
 • دامداری حاج محمدرضا ارباب - اصفهان
 • دامداری رضانژاد - ورامین
 • كشاورزی دامپروری خزایی
 • مجتمع شیر و گوشت صادقی
 • گاوداری اسكندر محمدی - شیراز
 • دامداری نوحی - ساوه
 • دامداری محسن عابدینی - گرگان
 • شیر و گوشت نصیری - اصفهان
 • مزرعه تولید گوشت و شیر لطفی - شیراز
 • مجتمع شیر و گوشت كاوند - فارس
 • شركت دامپروری سبزدشت نقش رستم - شیراز
 • دامداری ماندگار - اصفهان
 • شركت ارم شیر دهرود - بوشهر
 • دامداری حاج اسفندیار حسن زاده - بوشهر
 • دامداری پالیز چینه
 • شركت ارگ دامپروران مهریز - یزد
 • مجتمع شیر و گوشت رایگان - شیراز
 • دامداری حسینی - پسر سید علی
 • دامداری هاشمی لر - تبریز
 • شركت شیردوشان - گلستان
 • مجتمع شیر و گوشت اسماعیل زاده - اصفهان
 • مجتمع شیر و گوشت صفایی - اصفهان
 • دامداری مهدی آبادی - كرمان
 • دامداری حسین رجبی - تبریز
 • دامداری محمدآباد ( سرافرازان سبز اراك ) - اراك
 • دامداری مرتضوی - اصفهان
 • دامداری كریمی 110 - اصفهان
 • دامداری كاكاجان جعفری - شیراز
 • دامداری سعید جعفری - شیراز
 • دامداری اكبریان - شاهرود
 • مجتمع شیر و گوشت مهدی - اصفهان
 • شركت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه - یزد
 • گاوداری امیران - خوزستان
 • دامداری سیاوش دهقانیان - شیراز
 • دامداری جعفر جعفری - شیراز
 • دامداری دكتر خضری - شیراز
 • دامداری منبع جود - تبریز
 • كشت و صنعت بركت - كردستان
 • گاوداری دیلمی - علی آباد كتول
 • گاوداری نیك
 • دامداری  حاجی  آبادی - نیشابور
 • شركت تعاونی كشاورزی دامداری گلپا گلشن - گلپایگان
 • دامداری احمدرضا جعفری - شیراز
 • گاوداری عباس و حسین دهقان - یزد
 • دامداری پارسه - شیراز
 • دامداری آقایی - اصفهان
 • آقای مصطفی زمانی (دامداری استیجاری)
 • گاوداری حاج همت داریونی - شیراز
 • دام دوستان یافت آباد - تهران
 • دامداری امین مظاهری - اصفهان
 • شركت كشاورزی و دامپروری كاوات روانسر - كرمانشاه
 • شركت دام طبیعت جنوب شرق - كرمان
 • تعاونی فنی مهندسی مشاوره رویان دام بینالود - نیشابور
 • دامداری كورگه - كرمان
 • دامداری سید مهدی حسینی - كرمان
 • دامداری علی مشهدی - اصفهان
 • دامداری حسین دری - اصفهان
 • گاوداری مهابادی - تهران
 • گاوداری كیمیای كوهستان - شیراز
 • شركت زرین كشت پایدار زرندیه - اراك
 • دامداری فریدنیا - مشهد
 • گاوداری پرویز اصغری - شیراز
 • دامداری طیاری - تبریز
 • دامداری شایگان - اراك
 • دامداری سندباد خلیج فارس - گرجستان
 • شركت تعاونی دامداری صداقت - اصفهان
 • دامداری محمود انتشاری - اصفهان
 • گاوداری محمود بابل خانی - اصفهان
 • دامداری حمید شمس - اصفهان
 • دامداری چگینی - قزوین
 • دامداری شهریار سلیمانی - اصفهان
 • دامداری یوسفی - اصفهان
 • دامداري خسروي كرمان
 • دامداري فتاحي - دولت اباد
 • دامداري خسروجردي - مشهد
 • دامداري كريمي
 • دامداري علي دهقانيان- فارس
 • دامداري فخرآبادي - مشهد
 • شرکت سپيد رود گيلان ( نويد مرغ گيلان)
 • محتمع شير و گوشت هرندي
 • شرکت کشت و صنعت شاخص گلهر
 • دامداري اقاي شمس- خلجي
 • گاوداري شهيد اسدي ( طغياني- ملكي)
 • دامداري مجيد اعظمي - نيشابور
 • دامداري تبرک
 • دامداري محمد ابراهيمي - شاهرود
 • كشت و صنعت علي - نيشابور
 • دامداري متحدي - شاهرود
 • شرکت كشت و صنعت فرخي روانسر
 • دامداري ذوالفقاري تويسرکان (همذان)
 • شرکت کشت و دام بهتک
 • دامداري شمس - کندري
 • دامداري شيخان
 • دامداري علي اکبريان
 • دامداري روغني
 • دامداري ابويي يزد
 • دامداري قرباني
 • دامداري ايزدي - اصفهان
 • دامداري رحيمي جواد
 • دامداري يزداني
 • دامداري عسگري - کرمان
 • دامداري عليرضا و مرتضي پور سخي
 • دامداري اروم مليکا شير ( اروميه)
 • دامداري دکتر وکيل گيلاني (فلاح)
 • دامداري ايوان غرب ايلام ( قيام )
 • دانشگاه آزاد سنندج
 • دامداري محمدزاده - طبس
 • دامداري صحرايي - تبريز
 • دامداري هجري
 • دامداري برادران خاوري
 • دامداري حسن زاده- مشهد
 • دامداري نمونه اعلايي - اصفهان
 • دامداري قاسمي
 • دامداري نگين فلاورجان
 • دامداري نورمندي - مشهد
 • دامداري برادران شرکت - مشهد
 • دامداري جيلان آباد- اصفهان
 • دامداري جوکار
 • دامداري خدابخشي - مشهد
 • دامپروري محمد حسن موسي زاده
 • دامداري شرکت تعاوني دشت کيان فارس
 • دامداري صفايي مقدم و پسران
 • دامداري روز چنگ
 • شرکت تعاوني گاوداران صنعتي شاهرود
 • دامداري حبيب اله- تهران
 • دامداري کريمي
 • شرکت سهامي زراعي اسلام آباد
 • شير و گوشت عليان
 • دامداري اميني
 • دامداري اکبرزاده
 • دامداري فرح بخش - کرمان
 • شرکت ابراهيم آباد آرزوئيه - قلعه گنج
 • جناب آقاي دشتدار
 • دامداري داش آقا
 • دامداري فراهاني
 • دامداري حسين پور
 • آقاي کازرونيان
 • شرکت کشت و صنعت دامپروري پگاه سلماس
 • دامداري حسين رستمي- شاهرود
 • گاوداري رضا کريمي
 • گاوداري اشراقي- اصفهان
 • مجتمع کشاورزي و دامپروري دکتر محمد آشنا - نيشابور
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
 • گاوداري پوريان – مشهد 
 • شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان همدان
 • پاده گلستان
 • شرکت حامی اقتصاد سرمایه
 • تعاوني دامداري کشاورزي گلپا گلشن گلپايگان-خامسي
 • تعاوني كشت و دام نخل - يزد، محمد ابادي
 • تليسه نمونه
 • دامپروري دام گستران کوير - يزد
 • دامپروري قاصدک - تهران
 • دامداري 124 سپيدان صدر- فارس
 • دامداري احمدرضا جعفري - شيراز
 • دامداري اخوان حسيني - اصفهان
 • دامداري امين مظاهري - اصفهان
 • دامداري اميني محمود ( فارس)
 • دامداري آقايي - فلاورجان اصفهان
 • دامداري آلادشت - نيشابور
 • دامداري باقر جعفري - شيراز
 • دامداري برادران مختاري
 • دامداري بركت- اردبيل
 • دامداري بهزاد شهريار پناه - کرمان
 • دامداري پارسه - شيراز
 • دامداري پرويز اصغري - شيراز
 • دامداري پزشکي
 • دامداري تقي تاجيک - تهران
 • دامداري جم
 • دامداري چرخکار
 • دامداري چگيني - قزوين
 • دامداري حاج حسن طاهر آبادي
 • دامداري حاجي آباد - نيشابور
 • دامداري حسن سليماني - اصفهان
 • دامداري حسين اصحاب
 • دامداري حسين دري - اصفهان
 • دامداري حسيني - پسر سيد علي- اصفهان
 • دامداري حشمت - اصفهان
 • دامداري حقيقت نژاد
 • دامداري حقيقت همدان
 • دامداري حکمت سبزوار
 • دامداري حميد شمس - اصفهان
 • دامداري خادم - شيراز
 • دامداري داوري
 • دامداري دهکده شير - شريفي قم
 • دامداري رضوان
 • دامداري رمضاني - بويين زهرا
 • دامداري رهنمايي منصور
 • دامداري زارع کمالي - مشهد
 • دامداري زارعي - شيراز
 • دامداري ستاره شرق - اصفهان
 • دامداري ستاري - تبريز
 • دامداري سليمي - شيراز
 • دامداري سندباد خليج فارس - گرجستان
 • دامداري شاملي
 • دامداري شايگان - اراک
 • دامداري شهريار سليماني - اصفهان
 • دامداري شيرازي
 • دامداري شيعه
 • دامداري ضابطي - مشهد
 • دامداري طياري - تبريز
 • دامداري عباسي - خوزستان
 • دامداري علي دهنوي - نيشابور
 • دامداري علي شيرزاد
 • دامداري اصغر شيرزاد
 • دامداري علي مشهدي - اصفهان
 • دامداري عمادي
 • دامداري عيوضي - اردبيل
 • دامداري فريدنيا - مشهد
 • دامداري قدرتي - مشهد
 • دامداري کاظم احمدپور - تبريز
 • دامداري کردگاري - اصفهان
 • دامداري كشت و صنعت بيد مشك ( مشهد)
 • دامداري گلدشت علينقيان - اصفهان
 • دامداري لايق- مشهد
 • دامداري مافي
 • دامداري مجيد شريفي - اصفهان
 • دامداري محمد علي ديلمي - علي آباد کتول
 • دامداري محمدمهدي منبع جود - تبريز
 • دامداري محمود اعلايي - شهرکرد
 • دامداري محمود انتشاري - اصفهان
 • دامداري مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي - مشهد
 • دامداري مقدم - فارس
 • دامداري ممتاز
 • دامداري موقوفات ملک واحد چناران
 • دامداري موقوفات ملک واحد فريمان
 • دامداري مهري - شهرکرد
 • دامداري ميرعلي ملک
 • دامداري نبوي- فارس
 • دامداري نور مصفا - مورچه خورت اصفهان
 • دامداري نوين مشهد
 • دامداري نيكو شير
 • دامداري يارمحمد ضرغامي - شيراز
 • دامداري يداله کيواني - فشافويه
 • دامداري يوسفي - اصفهان
 • دشت آذر نگين - تبريز
 • شرکت دشت گل کردستان واحد قروه - کردستان
 • شرکت کشت و صنعت زرين خوشه - اراک
 • سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تهران
 • شرکت سامان دام ايرانيان - اصفهان
 • شرکت تعاوني دامداري صداقت - اصفهان
 • شرکت تعاوني طلاچين پارس - ورامين
 • شرکت تعاوني کشاورزي دامداران يزد - يزد
 • شرکت تعاوني گاوداري نوين پارس - شيراز
 • شرکت دام طبيعت جنوب شرق - کرمان
 • شرکت دامپروري و کشاورزي شير و دام دشت گل کردستان
 • شرکت زرين کشت پايدار زرنديه - اراک
 • شرکت سرمايه گذاري و دامپروري شير و گوشت پارس
 • شرکت شير و دام کنگاور - کرمانشاه
 • شرکت کشاورزی فجر اصفهان
 • شرکت شیر و گوشت فوده سپاهان - اصفهان
 • شرکت قاضي و شرکاء - اصفهان
 • شرکت کشاورزي ابراهيم آباد ارزوئيه
 • شرکت کشاورزي و دامپروري کاوات روانسر - کرمانشاه
 • شرکت کشت و دام سراي احتشام ( کشاني ) - اصفهان
 • شرکت کشت و صنعت پورياي ولي - اراک
 • شرکت کشت و صنعت خرمدره - زنجان
 • شرکت کشت و صنعت شريف آباد
 • شرکت کشت و صنعت فرخي روانسر
 • شرکت مجتمع توليدي لبنيات پگاه تفت اسلاميه - يزد
 • شرکت نامفر - اصفهان
 • شرکت نگين شيرآوران تفت - يزد
 • شرکت يکتا فضل کوير - کاشان
 • شرکت فراسو جام پارس
 • شرکت کشت و دامداری فکا اصفهان
 • شرکت کشت و دام قیام اصفهان
 • شرکت کشاورزي دامپروري ملارد شير - تهران
 • شرکت کشاورزي و دامپروري ياسوج
 • کشت و دام پارياب - خوزستان
 • شرکت کشت و صنعت اشراق - کرج
 • شرکت کشت و صنعت پگاه همدان
 • شرکت کشت و صنعت و دامپروري مرواريد ولايت دهدشت
 • گاوداري احمدي
 • گاوداري باغباني طرقبه - مشهد
 • گاوداري تخت طاووس
 • گاوداري حاج همت داريوني - شيراز
 • گاوداري حسنعلي عباسي ( گرگاب ) - اصفهان
 • گاوداري حمزه نجاتي - شيراز
 • گاوداري صحرا و دام - مشهد
 • گاوداري صنعتي ستاره - شهرکرد
 • گاوداري عباس و حسين دهقان - يزد
 • گاوداري قصرالدشت پاکو - شيراز
 • گاوداري قهرمان آذربرزين - اراک
 • گاوداري کيمياي کوهستان - شيراز
 • گاوداري محمود بابل خاني - اصفهان
 • گاوداري منصوري - اصفهان
 • گاوداري مهابادي - تهران
 • گاوداري ميلاد (قائم آل محمد) - اصفهان
 • گاوداري نيک - ابرکوه يزد
 • مجتمع پرورش گاو شيري خليلي - يزد
 • مجتمع توليدي شير و گوشت دامينه کوشک هزار - شيراز
 • مجتمع دامپروري کشاورز - نجف آباد اصفهان
 • مجتمع شير و گوشت حاتم - اصفهان
 • مجتمع شير و گوشت زاگرس شهرکرد
 • مجتمع شير و گوشت سپهان - تهران
 • مجتمع شير و گوشت کالان - شيراز
 • مجتمع شير و گوشت مهدشت - ساري
 • مجتمع کشاورزي مراغه - تبريز
 • مجتمع کشت و دام اخوان زارعي - اصفهان
 • مجتمع کشت و دام آلتين
 • مجتمع كشت و صنعت فردوس
 • شرکت مزارع نوين ايرانيان
 • موسسه تحقيقات علوم دامي کشور
 • شرکت نوين ملاير
 • آرمان سبز دلسا - سرخه دامدوش - گرمسار
 • دامداري پيروزي- اصفهان
 • دامداري تحريري و شبان - درود
 • دامداري تركي
 • دامداري جعفري پناه - مشهد
 • دامداري جهان تليسه ( دمانيا)
 • دامداري حسيني - فارس
 • دامداري حقيقي- تبريز
 • دامداري خوش نواز- كرمانشاه
 • دامداري دلاوري پور - يزد
 • دامداري رضايي - يزد
 • دامداري طوس - مشهد ( زارع)
 • دامداري عليان
 • دامداري کوهسار و زرين دشت - اصفهان
 • دامداري كارساز- مشهد
 • دامداري گاراژيان
 • دامداري لشگري
 • دامداري لگزيان
 • دامداري محمدرضا و طاها محمدي - فارس
 • شرکت دامپروري و كشاورزي جهان صالح
 • شرکت سهامي زراعي گلپايگان
 • شرکت فوده - اصفهان
 • دامداري شير و دام كنگاور واحد ماهيدشت- كرمانشاه
 • شرکت كشاورزي عمران و ابادي بستان ايران
 • دامداري قطبي
 • دامداري ابراهيم استخري - شيراز
 • دامداري اكبري
 • دامداري قلي زاده
 • دامداري اسماعيل زاده - مشهد
 • دامداري ميهن سبز
 • دامداري بيژني
 • دامداري قزويني - اصفهان
 • دامداري داوري - حبيب اباد
 • دامداري زارچ - يزد
 • دشت ابرار قم - صالحي
 • دامداري عباسي - مباركه
 • و...

 

 

شرکت مديران ارائه کننده خدمات برنامه نويسي و گزارش نويسي تخصصي وي‍ژه دامداري ها و ساير شركتها ،ارگانها و موسسات

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

 • توليد نرم افزارهاي تخصصي
 • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
 • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
 • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
 • مشاور و مجري سيستمهايERP
 • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir