زبان خود را انتخاب کنید

حذف گاو

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات حذف دامها

 

 

بررسي حذف با كراس2

 

 

بررسي حذف با كراس

بررسي حذف با كراس

 

 

بررسي حذف با كراس

 

 

ليست دامهاي حذف شده بين دو تاريخ بررسي گروه حذف با كراس

ليست دامهاي حذف شده بين دو تاريخ

 

 

بررسي گروه حذف با كراس

 

 

کدحذف باکراس  

کدحذف باکراس