زبان خود را انتخاب کنید

ليست همكاران افتخاري

 

نام

شماره تلفن

نوع همكاري

محل ارائه خدمت

آقاي مهندس محقق

09121269290

تحليل اطلاعات - تحليل گزارشها - كمك به بهبود مديريت گله

كل ايران - حضوري

آقاي مهندس محمدي

09165091546

ساخت گزارش - آموزش نرم افزار - كار روي اطلاعات

كل ايران - غير حضوري

خانم مهندس وزيري

09131666992

ساخت گزارش - آموزش نرم افزار - كار روي اطلاعات

كل ايران - غير حضوري

آقاي دكتر اخلاقي

09131267081

تحليل اطلاعات - تحليل گزارشها - تحقيق و توسعه - تغذيه و سم

اصفهان

سركار خانم عليشاهي

09156112163

قيمت تمام شده

كل ايران

آقای مهندس صادقی

09193457237

مدیریت گله

زنجان

آقاي مهندس مولايي

09119494823

تغذيه- گزارش-آمار-قيمت تمام شده

ساري- تهران

آقاي مهندس سفيدكار

09132134992

مدیریت گله

كل ايران

آقاي مهندس صالحي

09133802574

قيمت تمام شده

شهركرد

آقاي مهندس حبيبي

09189129348

قم- همدان- كرمانشاه-لرستان- مركزي

آقاي مهندس توكلي

09128819906

مدیریت گله

قزوين

آقاي مهندس براتي

09132318450

تغذيه - مدیریت گله

كل ايران

آقاي مهندس ساكيان

09165465091

مدیریت گله

كل ايران

خانم مهندس شمسي

09137055815

كرمان

خانم مهندس ايرانپور

09369343603

مدیریت گله

فارس

 آقاي مهندس ياوري

09114128975

مدیریت گله

كرمان- يزد - شيراز-بندرعباس-اصفهان

آقاي مهندس حصومي

09366260981

مدیریت گله ( دام سبك )

كل ايران

آقاي مهندس افشار

09122415920

مدیریت گله ( دام سبك )

زنجان

آقاي مهندس شبگرد

09184782077

مدیریت گله

       

 

« شما هم به اين ليست بپيونديد »