زبان خود را انتخاب کنید

شجره

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشهاي شجره

 

 

شجره با در نظر گرفتن زايش گاوهاي موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاريخ تولد

شجره با در نظر گرفتن زايش گاوهاي موجود

 

 

شجره با در نظر گرفتن تاريخ تولد

 

 

ليست انتخاب گوساله نر جهت فروش شجره گسترده اسپرم

ليست انتخاب گوساله نر جهت فروش

 

 

شجره گسترده اسپرم