زبان خود را انتخاب کنید

نمودار ميزان رضايت مشتري

 

نمودار زير ميزان رضايتمندي مشتريان شركت مديران طبق نظر سنجي انجام شده در مورد نرم افزار هاي مديريت دامپروري ،نرم افزار كنترل ورم و كارتيه،نرم افزار كنترل سم و لنگش،نرم افزار سيستم مالي،نرم افزار مديريت تغذيه ميباشد كه در زير قابل مشاهده است.

 

ميزان رضايت مشتري