زبان خود را انتخاب کنید

جستجو و گزارش

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

جستجو و گزارش

گزارش آخرين وضعيت كل گاوها

 

آخرين وضعيت-ركورد-ارزش ارثي-ارزش ارثي مادر

 

آخرين وضعيت دام ماده-ركورد شير

آخرين وضعيت-ركورد-ارزش ارثي-ارزش ارثي مادر

 

 

آخرين وضعيت دام ماده-ركورد شير

 

 

گزارش آخرين وضعيت گاوهاي زنده

 

اولين تلقيح تا زايش درماني

 

آخرين وضعيت -مشخصات-مشخصات مادر

اولين تلقيح تا زايش درماني

 

 

آخرين وضعيت -مشخصات-مشخصات مادر

 

 

گزارش درمان و توليدمثل تمامي دامها

 

زايش كل دامها.png

 

درمان و توليدمثل تمامي دامها

زايش كل دامها

 

 

درمان و توليدمثل تمامي دامها

 

 

گزارش درمان و توليدمثل دامهاي زنده

 

دارو

 

تلقيح گاوهاي زنده

دارو

 

 

تلقيح گاوهاي زنده

 

 

گزارش شير دامهاي زنده

 

ميانگين شير استاندارد موجود

 

ارزش اصلاحي شير و چربي  دامهاي ماده موجود

ميانگين شير استاندارد موجود

 

 

ارزش اصلاحي شير و چربي دامهاي ماده موجود

 

 

گزارش شير كل دام

 

شير استاندارد

 

ارزش اصلاحي شير و چربي.png

شير استاندارد

 

 

ارزش اصلاحي شير و چربي

 

 

گزارشهاي متفرقه

 

چك هم خوني

 

مشخصات اسپرم

چك هم خوني

 

 

مشخصات اسپرم

 

 

گزارش مشخصات كل دامها

 

شجره كلي دام با تاريخ تولد

 

شجره تا 5 نسل -نامهاي پدر-تاريخ تولد

شجره كلي دام با تاريخ تولد

 

 

شجره تا 5 نسل -نامهاي پدر-تاريخ تولد

 

 

گزارش مشخصات دامهاي زنده

 

مشخصات نر -وضعيت مادر-شير مادر

 

اندازه گيري

مشخصات نر -وضعيت مادر-شير مادر

 

 

اندازه گيري