نرم افزار قيمت تمام شده مديران تنها نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مي باشد كه كاملا با استاندار 26 كشاورزي منطبق بوده و با سرعت بالا مي تواند علاوه بر محاسبه بهاي تمام شده نقاط ضعف و مشكلات گله را به صورت دقيق نمايش دهد.همچنين محاسبه دارايي توليد، استهلاك، مواد( كار - مواد - سربار) و دهها آيتم ديگر را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد.

 

مطالب مرتبط :

 

 

نرم افزار بهاي تمام شده به كاربران اين امكان را مي دهد كه قيمت تمام شده كليه محصولات خود را با توجه به عمليات ثبت شده در بخش توليد وهمچنين صورت هزينه هاي انجام شده طي دوره بدست آورد .

 

نرم افزار قيمت تمام شده داراي گزارشات متنوع مي باشد كه بصورت فهرست وار بدين ترتيب مي باشد.

1)خلاصه صورت سيستم بهاي تمام شده دامداري

2)خلاصه گزارشات اطلاعات دامهاي مولد(دارائيهاي ثابت)

3)خلاصه گزارش اطلاعات دام هاي غير مولد (دارئيهاي جاري)

4)گزارش سني دام ها

5)صورت استهلاك دامهاي مولد

6)صورت هزينه مواد مصرفي رده ها

7)صورت هزينه كار و سربار رده ها

8)تعداد و ارزش دامها به تفكيك گروه در پايان دوره

 

3.همچنين اين سيستم داراي يك نرم افزار اتوماتيك بررسي اطلاعات توليد مي باشد كه تمامي خطاهاي كاربري را در بخش توليد بصورت اتوماتيك تصحيح مي نمايد. بخشهاي كلي اين سيستم به ترتيب زيراست
روند كار سيستم از استقرار دامها با قيمت اوليه شروع واستقرار يك بار صورت مي گيرد. پس از آن كاربر مي تواند در هر بازه زماني (مثلا يك ماهه ،فصلي و6ماهه ويا سالانه ).هزينه هاي طي دوره را با كدينگ آزاد به نرم افزار وهمچنين اتصال سيستم توليد را به قيمت تمام شده انجام دهد.


 

 

پس از آن با شروع عمليات محاسبه نرم افزار فرآيند محاسبات را انجام و گزارشات نهايي را در اختيار كاربر قرار مي دهد.در صورتيكه كاربر نياز  به گزارشات بيشتري داشته باشد مي تواند در سيستم گزارش رز اين گزارشات را طراحي نمايد.

برخي از مواردي كه  نرم افزار قيمت تمام شده بصورت خروجي ارائه مي نمايد عبارت است از:

خلاصه گزارش اطلاعات دامهاي مولد (دارائيهاي ثابت)

موجودي اول دوره

مبلغ موجودي اول دوره

جنين اول دوره

مبلغ جنين اول دوره

دام خريداري شده طي دوره

مبلغ دام خريداري شده طي دوره

دام انتقالي از دارائيهاي در جريان

مبلغ دام انتقالي از دارائيهاي در جريان

هزينه مواد مصرفي

هزينه كار

هزينه سربار

هزينه استهلاك

هزينه عمومي شير

قيمت تمام شده شير

توقف برگشتي از شير

قيمت تمام شده گوساله

توقف برگشتي از گوساله

قيمت تمام شده جنين

سقط جنين

دام فروش رفته

مبلغ دام فروش رفته

دام تلف شده

مبلغ دام تلف شده     

دام فروش رفته نر

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

موجودي اول دوره نر

مبلغ موجودي اول دوره نر

دام خريداري شده طي دوره

مبلغ دام خريداري شده طي دوره نر

مبلغ مرده زايي

بازده فوق العاده شير

بازده فوق العاده گوساله

تعداد جنين پايان دوره

هزينه اسپرم مصرفي

جنين پايان دوره

روز توقف شير

روز توقف گوساله

روز سقط جنين

روز مرده زايي

خلاصه گزارش اطلاعات دامهاي غيرمولد (دارائيهاي جاري)

مبلغ دامهاي تبديل شده به دام مولد

تعداد موجودي اول دوره ماده

مبلغ موجودي اول دوره ماده

موجودي اول دوره نر

مبلغ موجودي اول دوره نر

دام خريداري شده طي دوره ماده

مبلغ دام خريداري شده طي دوره ماده  

دام خريداري شده طي دوره نر

مبلغ دام خريداري شده طي دوره نر

دام متولد شده طي دوره ماده

مبلغ دام متولد شده طي دوره ماده

دام متولد شده طي دوره نر

مبلغ دام متولد شده طي دوره نر

روزهاي رشد غير مولد ماده روزهاي

رشد غير مولد نر

دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته ماده

مبلغ دام فروش رفته نر

دام تلف شده ماده

مبلغ دام تلف شده ماده

دام تلف شده نر

مبلغ دام تلف شده نر

دامهاي تبديل شده به دام مولد

مبلغ دامهاي تبديل شده به دام مولد ماده

دام فروش رفته ماده زير 3 ماه

دام فروش رفته نر زير 3 ماه

دام فروش رفته ماده 3 تا 9 ماه

دام فروش رفته نر 3 تا 9 ماه

دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

دام تلف شده بالاي 9 ماه ماده

دام تلف شده بالاي 9 ماه نر

مبلغ دام فروش رفته ماده زير 3 ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه ماده

مبلغ دام فروش رفته زير 3 ماه نر

مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه نر

مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

مبلغ دام تلف شده بالاي 9 ماه ماده

مبلغ دام تلف شده بالاي 9 ماه نر

هزينه مواد مصرفي غيرمولد ماده

هزينه کار غير مولد ماده

هزينه سربار غير مولد ماده

هزينه مواد غير مولد نر

هزينه کار غير مولد نر

هزينه سربار غير مولد نر

هزينه اسپرم مصرفي

جدول تعداد و ارزش دامها به تفکيک 

گروه در پايان

ارزش کل دام

جمع سن گروه

ارزش هر راس

سن

شيري

جمع گاوهاي شيري

گاونر

كل خشك

تليسه آبستن بالاي7ماه

جمع دامهاي مولد غيرشيري

جمع کل دامهاي مولد

تليسه غيرآبستن

تليسه زير90روز

تليسه آبستن زير7 ماه

تليسه 3تا9ماه

جمع دامهاي پرورشي ماده

نرزير90روز

نر3تا9ماه

جوانه نر

جمع دامهاي پرواري نر

جمع كل دامهاي غير مولد

خلاصه صورت سيستم قيمت تمام شده

کل تعداد دام روز

هزينه مواد مصرفي

هزينه كار مستقيم

هزينه سربار

هزينه استهلاك

دام مولد اول دوره

روز رشد دامها

دام روز گاو نر

کل روزهاي شيردهي

کل روزهاي خشکي

کل روزهاي توقف توليد

دامروز تليسه بالاي 7

ابتداي دوره

 

انتهاي دوره

كل قيمت تمام شده شير

ميزان توليد شير

بهاي يک کيلو شير

مواد شير

هزينه كار و سربار شير

توقف برگشتي از شير

توقف برگشتي از گوساله تليسه

توقف برگشتي از گوساله گاو

کل ارزش نوزاد

تعداد نوزاد متولد شده

ارزش دام فروش رفته

ارزش دام تلف شده

قيمت تمام شده رشد

دام مولد پايان دوره

دام غيرمولد پايان دوره

جنين پايان دوره

دام غيرمولد اول دوره

جنين اول دوره

دام خريداري طي دوره

سن بلوغ تليسه

مبلغ اسپرم براي شير

ارزش منصفانه دامهاي نر

ميانگين ارزش تليسه 23

سقط جنين تليسه

سقط جنين گاو

دام غيرمولد پايان دوره نر

مبلغ مرده زايي تليسه

بازده فوق العاده تليسه

بازده فوق العاده شير  

بازده فوق العاده گوساله گاو

هزينه عمومي شير

مبلغ مرده زايي گاو

صورت استهلاک دامهاي مولد 

ذخيره استهلاک دامها در اول دوره

اضافه مي شود_ استهلاک دامها طي دوره

کسرمي شود_استهلاک دامهاي فروش رفته

کسرمي شود _ استهلاک دامهاي تلف شده

مانده ذخيره استهلاک پايان دوره

گزارش ارزش دفتري و دامهاي مستهلاک شده در پايان دوره

ميانگين ارزش دفتري يک راس دام

پايين ترين ارزش دفتري دامهاي مولد

بالاترين ارزش دفتري دامهاي مولد

دامهاي مولد مستهلک شده _ تعداد

دامهاي مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهاي مولد

صورت هزينه کار و سربار رده ها 

جمع کار و سربار

هزينه روزانه سربار

هزينه سربار رده

هزينه روزانه کار

هزينه کار رده

دام روز

نام رده   

گزارش سني دام ها 

ارزش پايان دوره

تعداد  دام

سن دام

صورت هزينه مواد مصرفي رده ها 

کل هزينه مواد مصرفي

مواد و اسپرم

كل هزينه اسپرم

نام رده

 

1.امكان تخصيص هزينه ها با ضرائب دلخواه در هر دوره

2.امكان تعيين آيتم ها ي محاسباتي (مثل مبناي استهلاك، درصد ارزش اسقاط ، تعداد سال استهلاك و........)

3.محاسبه تركيب گله در دوره

4.محاسبا‌ت شامل: ( 1- محاسبه رشد 2- كار ومواد وسربار هر دام در دوره 3- كار مواد وسر بار شير4- توقف گوساله براي تليسه وگاو 5- توقف شير6- سقط 7- مرده زايي(تليسه وگاو) 8- بازده موثر گوساله (تليسه ، گاو وشير) 10- هزينه هاي عمومي شير وقيمت يك كيلو شير)11- دامروز دام ها در حالت مختلف گاوها 12- ارزش منصفانه)

 

 

5.امكان مشاهده كاردكس كلي دام (از ابتدا ) و كاردكس آخرين دوره محاسبه شده

6.امكان بازديد گزارشات در هر دوره ي دلخواه

 

 اين سيستم در كنار نرم افزار مديريت گاوداري مديران بسيار كار آمدتر و كاربردي تر خواهد شد.

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

  • توليد نرم افزارهاي تخصصي
  • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
  • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
  • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
  • مشاور و مجري سيستمهايERP
  • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir