زبان خود را انتخاب کنید

pdf "الگوي درگيري اسكلتال بروسلا مليتنسيس در كودكان : مقاله مروري محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آرتریت, اسکلتال, بروسلوز, کودکان 4622 دانلود

دانلود (pdf, 2.49 MB)

كتابچه_نهايي_شده_همايش_2 (6).pdf

بروسلوز يكي از بيماري هاي شايع مشترك انسان و دام و بدليل ماهيت ازمان , تمايل به عود و عوارض بالقوه ناتوان كننده آن از مسايل مهم بهداشتي جهان ميباشد. سالانه بيش از نيم ميليون نفر در دنيا به اين بيماري مبتلا مي شوند . اين تب پر افت و خيز كه در منطقه مديترانه از زمان بقراط ،در 450 سال قبل از ميلاد مسيح شناخته گرديده، توسط رومي ها نيز در بيش از 2000 سال قبل توصيف شده است. بروسلوز , در كشور ما اندميك است. موارد اين بيماري در ايران ازسال 1368) 170 مورد در يكصد هزار) تا 1380) 25 مورد در يكصد هزار) كاهش داشته و پس از آن تا سال 1384) 39 در يكصد هزار) افزايش نشان ميدهد و در استانهايي مانند همدان ,مركزي ,آذربايجان شرقي و زنجان در حدود 98 تا 130 در يكصد هزار گزارش شده است . اين بيماري توسط ارگانيسمي متعلق به جنس بروسلا ايجاد مي شود. بروسلا يك باكتري گرم منفي داخل سلولي، هوازي اختياري و غير متحرك است كه اسپور توليد نمي كند. اين جنس بر اساس تفاوتهاي آنتي ژني و ميزبان اوليه شامل هفت گونه مي باشد: بروسلا مليتنسيس (گوسفند و بز)، ب. آبورتوس (گاو)، ب. سوئيس (خوك)، ب. اويس (گوسفند)، ب. كنيس ( سگ)، ب. نئوتومي (موشهاي صحرايي) و ب. ماريس (پستانداران دريايي). بروسلوز بيماري تبداري است كه بدليل تظاهرات سيستميك گوناگون و غيراختصاصي ,در تشخيص افتراقي بسياري از بيماريها قرار ميگيرد. بيماري استخوان و مفاصل كه شامل آرتريت، اسپونديليت و استئوميليت ميگردد، شايعترين عارضه بروسلوز محسوب ميگرد] ١٥ مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي | Infectious Disease & Tropical Medicine Research Center Shaheed Beheshty University of Medical Sciences and Health Services چهارمين همايش كشوري بروسلوز 24 -22 آذرماه سال 1390 4 th National Iranian congress of Brucellosis (13-15 December 2011) د رگيري اسكلتال بروسلوز ابتداء در سال 1904 يعني تقريباً 20 سال پس از كشف باكتري تب مالت توسط Bruce David Sir، و از آن تاريخ تاكنون گزارشات متعدد ديگري از كشورهاي مختلف منتشر شده است . با (1 (بوسيله Kennedy گزارش داده شد اينحال در مورد ميزان شيوع و شكل غالب درگيري آن خصوصا در گروه سني كودكان آمار جامعي وجود ندارد. هدف از اين مطالعه بررسي و جمع بندي گزارشات موجود از درگيري سيستم اسكلتال در بيماري بروسلوز ، در كودكان است. متدولوژي مطالعات مورد استفاده از نوع مشاهده اي ( Observational ، (منحصرا در گروه سني كودكان ، يا مقايسه اي بين گروه كودكان و بالغين بود. تشخيص بروسلوز ميبايست بر اساس وجود علايم باليني مرتبط با بروسلوز در همراهي با كشت خون يا مغز استخوان مثبت و يا سرولوژي (تست Wright حداقل 160/1 ( صورت گرفته باشد. با وجوديكه عوارض اسكلتال بيماري براي هر چهار گونه اصلي بروسلا تعريف گرديده ، ولي بنظر ميرسد اين دسته از عوارض بعلت پاتوژنيستي بيشتر melitensis. B ،در بيماري نــاشي از اين گونه شــايعتر باشد. از طرف ديگر با عنايت بــه اينكه مـــوارد بيماري در كشور ما نيز عمدتا ناشي از melitensis. B ميباشد، در مرور مقالات فقط از گزارشاتي استفاده گرديد كه عامل اصلي بروسلوز در آن، melitensis. B باشد. 

pdf -ایمنی ذاتی علیه باکتریهاي خارج سلولی محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنتی_بادی, ایمنی_ذاتی, باکتریهای_خارج_سلولی, بیگانه_خواری_التهاب, تثبیت_کمپلمان 7341 دانلود

دانلود (pdf, 127 KB)

ایمنی در مقابل باکتریها (2).pdf

بیگانه خواري و التهاب- باکتریهاي خارج سلولی میتوانند به صـورت عـادي و بدون واسطه توسط سلولهاي بیگانه خوار بلعیـده شـوند. آنهـا همچنـین پـس از پوشیده شدن با عواملی نظیر اجزا کمپلمان و یـا آنتـی بـادي – از طریـق گیرنـده مخصوص موجود در سطح سلولهاي بیگانه خوار بلعیده میشوند. ماکروفـاژهـاي بافتی – و نوتروفیل ها فاگوسیتهاي عمده بدن هستند. ماکروفازهـا پـس از بلـع باکتري – پس از یک سري وقایع داخل سلولی و خارج سلولی تحریـک شـده و سایتو کاینهایی نظیر اینترلـوکین – 1 و اینترلـوکین – 6 بـا خاصـیت التهـابی راترشح میکنند. اثرات موضـعی ایـن فرآینـد – فعـال شـدن انـدوتلیوم عروقـی – افزایش نفوذ پذیري عروق و ورود کمپلمان و آنتی بادیها به محل عفونـت اسـت. این امر همچنین باعـث افـزایش ورود مایعـات و سـلولها بـه گـرههـاي لنفـاوي میشـود. فـاکتور نکـروز کننـده تومـور ( a–TNF (و اینترلـوکین – 1 موجـب افزایش بروز مولکولهاي چسبان بر روي اندوتلیوم عروق میشـوند. بـا ایـن کـار چسبندگی اندوتلیوم عروق را به نوتروفیل ها و پس از آنها، به لنفوسـیتهـاي T فعال، افزایش میدهند. اثرات سیستیمک این سایتو کاین ها، اثر بر روي هیپوتالاموس است کـه موجـب القاي تب براي کاهش میزان رشد میکروارگانیسم ها شده و همچنین باعث القاي تولید پروتئینهاي مرحله حاد توسط هپاتوسیتهاي کبد میشـود. در طـی فـاگو سـیتوز، ماکروفازهـا، اینترلـوکین- 8 را نیـز ترشـح مـیکننـد کـه سـایتو کـاینی کموتاکتیک براي نوتروفیل ها است. از دیگر ترشحات ماکروفاژها، پـروتئینهـاي کمپلمان است که به برداشت میکروبها و افزایش التهاب کمک میکنند. در طـی مرحلـه حـاد التهـاب، توسـط سـایتوکاینهـاي مترشـحه از ماکروفازهـا نوتروفیل ها به محل جذب میشوند. در مرحله بعدي التهـاب، منوسـیت هـا بـه محل التهاب ارتشاح یافته و در آنجا به مـاکرو فاژهـاي بیشـتري تکثیـر و تمـایز مییابند. بسیاري از عوامل بیماریزا بطور مستقیم بوسیله فاگوسیتهایی کـه داراي گیرندههاي ذاتی بـراي اجـزاي دیـواره سـلولی میکـروب هـا هسـتند، شناسـایی میشوند، نظیر گیرنده سه کمپلمـان (CR3 (و گیرنـده مـانوز کـه هـر دو بطـورمستقیم به ساختارهاي موجود بر روي سطح بسیاري از میکروارگانیزم ها متصـل میشوند. با این وجود این روش روندي نسبتا غیر موثر بـراي اتصـال بـه میکـرو ارگانیزم ها میباشد. شیوه موثر دیگر، برداشت میکروب اپسونیزه شده اسـت کـه در این صورت اویدیتی میان کنش بین میکروب اپسونیزه شده و فاگوسیت واجـد گیرنده مناسب اپسونین، افزایش مییابد. سه دسته اپسـونین وجـود دارد کـه هـر کدام در مراحل مختلفی در طول یک پاسخ ایمنی تولید میشوند. الف – اپسونینهایی که بدنبال فعال شدن آبشار کمپلمان حاصل میشوند. نظر به اینکه اجزاي آبشار کمپلمان از پیش ساخته شده میباشند، لذا اپسونینهاي مشـتق شده از کمپلمان اولین نوعی از اپسونین ها هستند که نمایان میشوند. ب- پروتئینهاي مرحله حاد در پاسخ به سایتو کاینهاي التهاب (نظیر اینترلوکین – 1 ،اینترلوکین –6 ،و فاکتور نکروز کننده تومور) توسط کبد سـاخته مـیشـوند. 1 این پروتئین ها عبارتنـد از: الـف پـروتئین واکنشـی CRP( C )کـه بـه لیپـویلی سارکارید (LPS (میکروبی متصل میشود. پروتئین اتصالی بـه مـانوز کـه نـوعی لکتین است و به بنیانهاي مانوز در دیواره سلولی با کتریها اتصال مییابد. هـر دو پروتئین اپسونین بوده و توانایی فعال سازي آبشار کمپلمان را دارند. ج – سومین دسته اپسونین ها، آنتی بادیها میباشند. چندین زیـر کـلاس از آنتـی بادیها بعنوان اپسونین عمل نموده و از طریق گیرندههاي FC خود به بیگانه خوار اتصال مییابند. اما در مجموع شناسایی از طریق اپسونین، تنها راه شناسـایی نمـیباشـد. در بـدن لنفوسیتهاي B اختصاصی علیه هر آنتی ژن وجود دارد. اگر چـه ممکـن اسـت روزها یا هفته ها براي گسترش پاسخ آنتی بادي اولیه زمان نیـاز باشـد، امـا آنهـا سبب میشوند تا هر میکروبی که توسط اپسونینهاي ذاتی شناسایی نشـدهانـد – سر انجام توسط گیرندههاي سیستم ایمنی اکتسابی شناسایی میشوند. علاوه بر این گروهی از باکتریها داراي کپسول پلی ساکاریدي ضخیم هسـتند کـه مانع شناسایی باکتریها توسط سیستم ایمنی ذاتی میشوند، مگر اینکه بوسیله آنتی بادي اپسونیزه شوند. از طرفی عمل فاگوسیتوز توسط نوتروفیـل و ماکروفاژهـا سـبب تحریـک رونـد متابولیکی بنام انفجار تنفسی میشود که طی آن چندین فرآورده متـابولیکی سـمی اکسیژن و نیتروژن تولید میشـود. ایـن ترکیبـات بـر فرآینـد کشـته شـدن عامـل میکروبی همکاري میکنند.

pdf -بیماری کزاز (تتانی) محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in بیماری_حاد_عفونی, بیماری_کزاز, تتانی, تکسین, کلستریدیوم_تتانی 4401 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (31).pdf

يكي بيماري حاد و عفونی در پستانداران

 عامل بیماری سبب تولید توکسین و اثر بر روی اعصاب عامل بیماری: کلستریدیوم تتانی

حیوانات حساس: • بیشترین حساسیت در تک سمی ها خصوصا اسب • در درجه دوم انسان و سپس گاو (خصوصا بعد از آبستنی) • در گوسفند و بز بعد از پشم چینی و اخته و در بره ها از طریق بندناف • به ندرت در خوک و گوشتخواران (سگ) • مقاوم بودن طیور به بیماری

مشترک بودن بیماری • بیماری مشترک بین انسان و حیوان و قابل انتقال به انسان

منبع عفونت و انتشار بیماری • خاک به ویژه خاک های زراعتی • مدفوع اسب، گاو، گوسفند، سگ، مرغ، موش صحرايي و خوكچه هندي و گاهی در مدفوع انسان

راه های انتقال بیماری • پوست (خصوصا زخم های عمیق) و جراحات سم • مجاری تناسلی هنگام زایش در گاو • بند ناف • پشم چینی و قطع دنبه • اخته کردن

درمان • خودداری از وارد کردن استرس به دام • نگهداری دام در محلی آرام، بی سروصدا و فاقد نور • استفاده از غذای سهم الهضم • حفظ تعادل مايعات و الكتروليت هاي بدن و تامين مواد غذايي مورد نياز از طرق مختلف تزريقي • ضدعفونی کردن محل زخم • تجویز آنتي توكسين كزاز، آنتی بیوتیک و داروهای آرام بخش

کنترل و پیشگیری الف- واکسیناسیون • استفاده از توکسوئید کزاز دو بار به فاصله ۸-۶ هفته و تزریق مجدد۶ تا۱۲ ماه بعد • در صورت وقوع زخم تزریق یک مرتبهاز توکسوئید کزاز • در صورت عدم تزریق توکسوئید کزاز و وقوع زخم، استفاده از سرم کزاز و ایجاد ایمنی غیرفعال ب- رعایت مقررات بهداشتی • قرنطینه کردن دامهای ورودی جدید • جلوگیری از وارد شدن آسیب و زخمی شدن بدن دام • ضدعفونی کردن محل نگهداری دام و وسایل

pdf -فرم آلدئید یا فرمالین محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in ضدعفونی_شیمیایی, فرم_آلدئید, فرمالین, میکروارگانیسم 4454 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (25).pdf

 فرم آلدئید به شکل گاز است که حدود 40 %آن در آب حل می شود. محلول محتوی گاز، فرمالین یا محلول فرم آلدئید نامیده می شود  یک ماده ضدعفونی کننده قوی در شرایط مناسب حرارت و رطوبت  استفاده برای بخار دادن و رفع بوی لاشه یا فضولات  تاثیر گذار روی تمام اجرام، هاگ (محلول 4 (%و تخم انگل ها (محلول 10(%  تاثیر بسیار روی میکروب سل  استفاده از محلول برای ضدعفونی کردن محوطه های محدود جایگاه و وسایل  عدم آسیب به فلزات و رنگ اشیاء  استفاده از بخار برای ضدعفونی کردن علوفه و مواد دانه ای و اشیهنگام استفاده از فرمالین باید به نکات زیر توجه داشت • مرطوب کردن محل (حداقل 15 دقیقه قبل از استفاده) زیرا فرمالین به صورت خشک اثری روی میکروارگانیسم ندارد • نبودن درجه حرارت محیط کمتر از 18 درجه سانتیگراد • مسدودکردن کامل منافذ محل مسدود بودن منافذ و درها حداقل تا 8 ساعت • فرمالین سمی بوده و محرک مخاطات بینی و چشم ها است • سخت و خشن کردن پوست در اثر تماس طولانی مدت با محلول غلیظ فرم آلدئید • برای هر 28 مترمربع حداقل 300-280 گرم فرمالین لازم است

pdf -فنل یا اسید کربولیک (ضد عفونی کننده شیمیایی) محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in اسید_کربولیک, ذغال_سنگ, ضدعفونی_کننده_شیمیایی, فنل, مزایا_معایب_فنل 5070 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (23).pdf

 اولین ماده شیمیایی مورد استفاده به عنوان ضدعفونی کننده  منشا آن قطران ذغال سنگ  به صورت کریستال است که برای حل نمودن آن از حرارت استفاده می شود و سپس 10 %آب یا گلیسیرین به آن اضافه خواهد شد  مکانیسم اثر: با پروتئین های دیواره ارگانیسم ترکیب می شوند  بیشتر روی باکتری های گرم مثبت تاثیر دارد و روی ویروس ها بی تاثیر است  استفاده از محلول گرم 5 %برای ضدعفونی کردن جایگاه دام  استفاده از محلول گرم 5 %به مدت یک ساعت برای وسایل (با غوطه وردن کردن)  استفاده از محلول گرم 2-1 %برای ضدعفونی کردن زخم ها  استفاده از محلول گرم 5/0 %برای ضد عفونی اندام های تناسلی دام

مزایا

• اثرات خوب روی سطوح • عدم از دست دادن خاصیت خود در اثر نور و تماس با هوا • عدم خوردگی فلزات یا الیاف پارچه ای • معمولا برای ضدعفونی کردن جایگاه دام که توده مواد آلی وجود دارد بسیار مناسب است • سبب از بین رفتن هاگ باکتری در صورت تماس با فنل حداقل برای 24 ساعت

معایب • سمی و دارای بوی نامطبوع و نافذ • داخل شدن در شیر و گوشت • عدم خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی محلول سرد استفاده بصورت گرم • بیشتر از 10 %آن در آب حل نمی شود شناورشدن قطرات کوچک فنل روی مایع سوزاندن بافت های بدن • ارزان و همه جا یافت می شود اما بدلیل میزان استفاده بالای گران تمام میشود • محلول فنل حتی با غلظت کم سبب بی حسی، حس لامسه انگشتان • حساسیت زیاد گربه به فنل

pdf :اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in طبقه_بندی_ویتامینها, متابولیسم, واکنشهای_شیمیایی, ویتامینها 5734 دانلود

دانلود (pdf, 3.61 MB)

ویتامینها.pdf

*ویتامین ھااجزای کلیدی وضروری متابولیسم ھستندکھ علاوه بر شرکت درفعالیت ھای مربوط بھ رشد وتولید مثل، حیات پرنده راحفظ مکنند *ویتامین ھا دربسیاری از واکنشھای بیوشیمیایی شرکت دارند ودر متابولیسم موادغذایی حاصل از ھضم پروتیین ھاوکربوھیدراتھا وچربیھانیز دخالت دارندووجود ویتامین برای کارکردھای سلولی لازم است ویک ویتامین ممکن است در چندین کارکرد فیزیولوژیک دخیل می باشد *ویتامینھا مواد مغذی وضروری در تغذیھ انسان ودام بشمار می روند'ھمانطوریکھ اشاره شد در وظایف حیاتی بدن از جملھ نگھداری، رشد،سلامت وتولید مثل نقش کلیدی دارند *ویتامینھا دو ویژگی مھم دارند: ١ (احتیاج روزانھ بھ ھر ویتامین ناچیز بوده واز این رو بامواد مغذی پر مصرف مثل پروتیینھا،چربیھاوکربوھیدراتھا متفاوت میباشند.ویتامینھا در فرایند ساخت وتجزیھ نقش واسطھ دارند بدون انکھ بعنوان ترکیب ساختاری عمل کنند ٢(ویتامینھا ترکیبات آلی بوده واز این نظر از موادمعدنی کم مصرف مثل آھن،منگنزو....کھ آنھا جز ترکیبات ضروری می باشند متمایز می گردنند....ھدف کلی صنعت طیور،دستیابی بھ بھترین سرعت رشد،ضریب تبدیل مناسب،کسب عملکرد مطلوب و سلامت گلھ می باشد.تمام مواد مغذی شامل پروتیینھا،کربوھیدراتھا،چربی ھا ومواد معدنی و اب برای اعمال حیاتی ضروری می باشند.اما ویتامینھا یک ویژگی اضافی دارند وآن اینکھ حیوان برای مصرف موثرسایر مواد مغذی دان،نیاز بھ مقدار کافی از ویتامینھا دارد.بنابراین تغذیھ بھینھ تنھا زمانی رخ میدھد کھ دانی کھ بھ پرنده میدھیم، مخلوطی مناسب ازموادمغذی کم مصرف و پرمصرف باشد بطوریکھ مواد مغذی آن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسد. امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی وپیشرفتھای ژنتیکی در سویھ ھای تجارتی،اصلاحات تغذیھ ای وبھبود تجھیزات وبرنامھ ھای مدیریتی و.....جھت بدست آوردن عملکردمطلوب از گلھ ھا، نیاز بھ ویتامین ھا بھ میزان قابل توجھی افزایش یافتھ.علاوه براین پرورش متراکم، استرسھای متابولیکی ومحیطی،آلودگیھای دان با مایکوتوکسینھا،بیماریھاواستفاده ازداروھاو.....می تواندموجب محدودیت یا حتی ممانعت ازعمل بعضی از ویتامینھا شود. باتوجھ بھ اینکھ تھیھ ومصرف ویتامینھا ازمنابع طبیعی بخاطر اختلافات موجود درمقدارویتامینھا درعلوفھ ومواداولیھ دان(بستھ کھ احنیاجات ویتامین طیور از طریق مکمل ھای غذایی و...تامین بشھ. بھ شرایط کاشت،زمان برداشت،فرآوری، نقل وانتقال وذخیره و...) قابلیت دسترسی بھ ویتامینھا غیرقابل پیشبینی ھست.لذا بھتره (١(ویتامینھا محلول در چربی **ویتامینھا. براساس قابلیت حل در چربی یا آب بھ دو گروه تقسیم می شوند : K ,E ,D ,A ویتامینھا شامل ویتامینھا محلول درچربی دارای کربن، ھیدروژن واکسیژن می باشند وبرای متابولیز شدن بھ مقداری چربی نیاز دارند.این ویتامینھا معمولا بصورت پروویتامین درگیاه وجوددارند کھ دربدن طیوربھ سرعت تبدیل بھ ویتامین حقیقی می شوند. درچربی موجب ذخیره سازی در کبد و بھ مقدار کمتر در سایر بافتھای بدن می شود. این ویتامینھا درسلولھای چربی پرنده ذ خیره میشوندواضافی ازطریق مدفوع دفع میگردد ومصرف بیش از نیاز ویتامینھا محلول از بین ویتامینھا محلول درچربی، ویتامین K در دستگاه گوارش(سکوم وروده بزرگ) بوسیلھ میکروامرگانیسم ساختھ می شود ویتامینھا محلول درچربی، در متابولیسم اجزای ساختاری بدن نقش دارند.مثلا ویتامین A در حفظ ونگھداری یافتھای اپیتلیوم وچشم،ویتامین D در متابولیسم استخوان،وینامین E در نگھداری بافتھای پیوندی و ویتامین K در انعقاد خون نقش دارد. (٢ (ویتامینھا محلول درآب شامل ویتامینھا گروه B: تیامین( ١B،(ریبوفلاوین(٢B،(اسیدپانتوتنیک،پیریدوکسین(۶B ،(نیاسین، اسید فولیک، بیوتین، کوبالامین (١٢B،(ویتامین C و کولین ویتامینھا محلول درآب دارای کربن، ھیدروژن، اکسیژن بھ اضافھ نیتروژن و کبالت یاگوگرد ھستند.وبرای انتقال انرژی مورد نیاز میباشند. ویتامینھا محلول درآب دربافت بدن ذخیره نمی شوند(بجز ویتامین ١٢B (بنابراین باید از طریق جیره بطور روزانھ تامین شوند. ویتامینھا محلول درآب جزو کوآنزیم ھای دخیل در متابولیسم مواد مغذی ھستند وباتوجھ بھ نقش اساسی آنھا در متابولیسم انرژی وپروتیین، نیاز بھ آنھا بطور مستقیم تحت تاثیر مصرف انرژی وپروتیین است.. "روشھای مصرف ویتامینھا درگلھ ھا مرغ مادر!" میشود. اصولا ویتامینھا بصورت مکمل ھای ویتامینھ وپرمیکسھا دردان ویا بشکل محلول در آب بھ روش آشامیدنی برای گلھ ھا مصرف روشی کھ خودم فعلادر گلھ ھای مرغ مادر گوشتی انجام میدھم بدین ترتیب است کھ: در دوره پر ورش تا ھفتھ ۶ از مکمل دوره پرورش براساس نیازمندی سویھ مربوطھ بادوز ۴.Kg۵/tوادامھ تا ھفتھ ١۵ بھ میزان kg۵/t واز ھفتھ ١۶ بھ بعد از مکمل دوره تولید براساس نیازمندی سویھ مربوطھ تاھفتھ ٢١ میزان مصرف kg۵/t واز ھفتھ ٢٢الی حدودا ھفتھ ٣٧_ ۴٠ مقدار ۴.kg۵/t وادامھ آن با دوز kg۵ تا۴.kg۵/t می باشد

pdf Aspergillosis در طیور محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسپرژیلوس, بيمارذي_قارچي, بيماري_اردك_سانان, بيماري_بوقلمون, بيماري_سيستم_تنفسي_جوجه 4721 دانلود

دانلود (pdf, 398 KB)

مروری بر Aspergillosis در طیور.pdf

آسپرژیلوس عمزیوما بیماری سیستم تنفسی در جوجه ها،بوقلمون ها و به میزان کمتری اردک سانان،کبوترها،قناری ها،غازها و بسیاری از پرندگان وحشی و اهلی می باشد.در طیور و بوقلمون ها ممکن است بیماری در فارم اندمیک باشد.در پرندگان وحشی به صورت تکی دیده می شود.بیماری معموال در پرندگان 7تا40 روزه دیده می شود

سبب شناسی و اپیدمیولوژی:

عامل اصلی بیماری قارچی به نام fumigatus Aspergillus می باشد هرچند که سایر گونه های آسپرژیلوس نیز می توانند در ایجاد این بیماری دخیل باشند. میزان مرگ و میر باال در جوجه ها وپرندگانی دیده می شود که در جوجه کشی در زمان هچری در معرض تخم مرغ هایی با درصد باالیی از اسپور قارچی قرار داشته یا بستر نگهداری میزان باالیی آلودگی قارچی داشته باشد.در پرندگان مسن ترعامل عفونت قرار گرفتن در معرض بستر یا غذا یا محیط آلوده به قارچ می باشد.شیوع بیماری در پایان دوره می تواند کمتر برآورد شود تا زمانی که در معاینه کشتار پی به ضایعات ریوی در کالبدگشایی ببرند.

یافته های بالینی و کالبدگشایی:

سختی تنفس)Dyspnea،)نفس نفس زدن)hyperpnea،)خواب آلودگی و دیگر نشانه های درگیری سیستم عصبی،بی اشتهایی،الغری و تشنگی ممکن است دیده شود.در جوجه ها یا مرغ های باالی 6هفته،ریه ها معموال درگیر هستند.التهاب کیسه های هوایی یکی از دالیل بازرسی بعد از مرگ در بوقلمون های پرورشی به منظور فراهم آوری غذا می باشد.در کالبد گشایی های ریه پالک ها و ندول های سفید و زرد به قطر چند میلی متر تا چندین سانتی متر مشاهده می شود.گاهی اوقات،در معاینات بصری توده های قارچی ممکن است در داخل مسیر های تنفسی دیده شود.پالک ها و ندول ها اغلب اوقات در سرینکس،کیسه های هوایی،کبد،روده ها و هراز گاهی در مغز پیدا شوند.فرم مغزی بیشتر در بوقلمون ها شایع است.فرم چشمی در جوجه ها و بوقلمون ها تحتعنوان قارچ های قسمت های شاخی دیده می شود که در آن ها پالک های بزرگی در قسمت میانی گوشه چشم بروز پیدا می کند.

تشخیص:

قارچ می تواند بر روی محیط کشت یا تهیه فرم تازه آن زیرمیکروسکوپ تظاهر پیدا بکند.یکی از پالک ها را از محل بروز جدا کرده و بر روی محیط کشت مناسب قرار می دهیم،معموال محیط از کشت خالص آن ارگانیسم به نتیجه می رسیم.در آزمایشات آسیب شناسی بافتی توسط قسمت مخصصی از لکه قارچی گرانول های قارچی نمود پیدا می کنند. تشخیص های تفریقی این بیماری با سایر بیماری ها شامل:برونشیت،نیوکاسل،الرینگوتراکییس،مایکوباکتریوزیس،کلی باسیلوزیس،سایر بیماری های قارچی مثل (zygomycosis,ochroconosis )و مغزنرمی تغذیه ای می باشد.

درمان و کنترل:

درمان در پرندگان مبتال عموما بی تاثیر است.درمان خودبه خودی می تواند اتفاق بیوفتد اگر از بروز دوباره مرحله تولک رفتن جلوگیری شود.رعایت اصول بهداشتی در دوره هچری به صورت سفت وسخت و به موقع رعایت شود.تخم مرغ های شکسته یا دارای آلودگی قابل دیدن نبایستی در انکوباسیون قرار بگیرند چرا که محیط مناسبی برای رشد باکتری ها وقارچ ها می باشد و باعث انفجار تخم مرغ وبه تبع گسترش آلودگی در ماشین جوجه کشی می شوند.دستگاه های هچری آلوده بایستی توسط ا نیلکنازول یا فرمالدهید تمیز شوند.از فراهم کردن بستر قارچی به منظور ابتالی مرغ های مسن تر باید دوری کرد.فضا باید توسط مواد ضدقارچی مثل انیلکنازول اسپری شود و تمامی تجهیزات بایستی تمیز وضدعفونی شوند.

pdf BMP بررسی ژن 15در گوسفندان افشاري محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in بررسی_ژن_15, گوسفند_افشاری 4434 دانلود

دانلود (pdf, 223 KB)

بررسی ژن 15 در گوسفندان افشاری.pdf

افزایش تعداد بره به ازاي هر میش به عنوان راهکاري براي افزایش بهرهوري در پرورش گوسفند مورد توجه زیادي قرار گرفته است. صفات تولید یافت شده است که با چند قلوزایی در ارتباط است . BMP مثلی از وراثت پذیري پائینی برخوردار هستند اما امروزه جهشهایی در برخی ژنها از جمله 15 در تخمدان میشهاي آبستن و غیر آبستن افشاري بود. در این مطالعه از تعداد BMP هدف از مطالعه حاضر شناسایی چند شکلی و بررسی بیان ژن 15 به BMP به عمل آمد . سه قطعه از ژن 15 DNA برولا مرینو خون گیري و استخراج × 35 راس میش افشاري و 45 راس میش آمیخته افشاري PCR 325 و 857 جفت باز به ترتیب براي ناحیه پروموتر، اگزون یک و دو براي وجود چند شکلی از طریق تعیین توالی محصولات ، طولهاي 581 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پروموتر و اگزون یک هیچ گونه تغییر توالی وجود ندارد اما در اگزون دو، نوکلئوتید 134 دچار تغییر شده و مشاهده گردید. پس از کشتار از 22 راس میش آبستن و 8 راس میش غیر آبستن بافت تخمدان تهیه CA و هتروزیگوت CC دو ژنوتیپ هموزیگوت بین دو گروه آبستن BMP تبدیل شد. نتایج بررسی اختلاف معنیداري از لحاظ بیان ژن 15 cDNA کامل استخراج و سپس به RNA شد. از نمونه ها و غیر آبستن و آللها نشان نداد. احتمالا این ژن در ارتباط با سایر ژنها و از جمله گیرنده هاي مربوطهاش در ارتباط با تولید مثل ایفاي نقش میکند و به همین دلیل ممکن است بیان آن در مراحل مختلف تولید مثلی مورد نیاز باشد

pdf آ نتی آ مونیوم ا کســتر محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in انگل_خارجی, جرب-قرمز, درمانیسوس_گالینه 4309 دانلود

دانلود (pdf, 7.88 MB)

فصلنامه_تخصصی_دام_کشاورز_بینالود (5).pdf

درمانیسوس گالینه یا جرب قرمز طیور، از مهم ترین انگل های خارجی تاثیر گذار بر مرغ های تخمگذار می باشد که بیشتر عمر خود را در بین شیارها و شکاف ها به طور مخفیانه زندگی می کند و تنها برای تغذیه در شب بیرون می آید. این انگل با قابلیت تولید مثل بسیار باال قادر به دو برابر کردن جمعیت خود در 6 روز تحت شرایط مطلوب می باشد، اما تعداد کمی از آن ها موفق به بلوغ کامل و قابلیت ایجاد عفونت می شوند. به عالوه، این انگل قادر به ایجاد کم خونی و حتی مرگ، کاهش تولید تخم مرغ و افزایش تخم مرغ های خونی در پرندگان میزبان می شود. مطالعات نشان دادند که جرب قرمز باعث افزایش کانی بالیسم و خودخوری در پرنده میزبان شده بود که متعاقب آن کاهش تولید تخم مرغ را در پی داشت. هم چنین گزارش کردند که شرایط محیطی سالن های پرورش طیور بسیار مناسب برای رشد و تولید مثل این انگل می باشد و اگر شرایط ایده آل نباشد، سرعت تولید مثل این انگل کاهش پیدا کرده ولی قادر است که به مدت طوالنی بین 8 تا 10 ماه بدون غذا در محیط شکاف ها و شیارهای سالن زنده بماند. آقای کوالسکی و همکاران در طی تحقیقات خود گزارش کردند که اثرات منفی جرب درمانیسوس گالینه و کنه طیور بر روی مرغ های تخم گذار بسیار زیاد می باشد و حتی به انتقال غیر مستقیم بیماری های باکتریایی و ویروسی نیز کمک می کند. ایشان گزارش کردند از مهم ترین خسارات ناشی از این انگل ها می توان به کم خونی، افزایش استرس، افزایش کانی بالیسم، کاهش تولید تخم مرغ حتی تا 20 درصد، کاهش پاسخ های ایمونولوژیکی و کاهش تولید آنتی بادی و تیتر پس از واکسیناسیون و هم چنین انتقال بیماری های مهم باکتریایی مانند سالمونال، پاستورال، کالمیدیا و بیماری های ویروسی مانند نیوکاسل اشاره کرد. آنتي آمونيوم اکسترا شامل ترکيبات گياهي، اسيدهاي ارگانيک و ترکيبات معدني خاص در دوزهای مخصوص مي باشد که به دلیل فرموالسیون مخصوص و پروسه تولیدی پیشرفته، عالوه یر داشتن خواص آنتي باکتريال و ضد قارچي خوراک، باعث نامطلوب شدن خون مرغ شده و از چسبیدن کليه ي انگل ها نظير کنه و جرب به بدن مرغ ممانعت کرده و سمپاشي سالن و قفسه ها را آسان تر می کند که بهترین روش جهت کنترل کنه و مایت در مرغداری ها می باشد.

pdf آبسه های مغزی محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آبسه_های_مغزی, دامهای_جوان, دامهای_مستتر, مراکز_حرکتی_مغز 3552 دانلود

دانلود (pdf, 105 KB)

آبسه های مغزی.pdf

آبسه های مغزی بيشتر در دامهای جوان (زيـر يکـسال) شايع است ، ولی گـاهی در دامهـای مـسنتـر نيـز ديـده ميشود که باعث اشغال شدن فضای کاسه سر گـشته و باعـث تحريک مراکز حرکتی در مغز ميگردد.

طرز ايجاد بيماری: 1ـ خون: بيشترين حالت مربوط بـه ايـن عامـل اسـت. معمولا همراه بـا آبـسههـای مغـزی، مننژيـت هـم بوجـود ميآيد. آبسه های مغزی مي تواند متعاقب عفونتـهای قـارچی، ديفتری گوسالهها، بيمـاری ميلوئيـدوز گوسـفند، اسـتاف اورئوس دربره ها بوجود آيد. 2ـ وارد شدن عفونت از نواحی اطرافی به مغز: در برخی موارد (مانند بيماری ليـسترويوز)، بـاکتری خودش را از طريق اعصاب محيطی و از ناحيه بينـی و حلـق به مغز ميرساند. همچنين عفونتهای Septum Nasal نيـز مـيتوانـد باعـث بوجود آمدن اين عارضه شود. همچنين گزارشاتی در مـورد ايجـاد آبـسههـای مغـزی متعاقب قطع شاخ و فونتهای گوش ميانی وجود دارد. 3ـ وارد شدن عفونت به طور مستقيم به داخـل کاسـه سر

علائم بالينی: حيوان ظاهری آشفته و زشت دارد. اين حيوانات گـيج ميباشند و گـاهی علائـم ناشـی از تحريـک اعـصاب حرکتـی (مانند هيجان، حرکات غيـر ارادی و تـشنج) را از خـود بروز مينمايد. تب خفيف ميباشد و کـوری مـيتوانـد يکطرفـه و يـا دوطرفه باشد ولي انـدازه قطـر مردمـک دو چـشم بـا هـم برابر است. گاهی عدم تعادل، چرخش سر به يک طـرف نيـز بروز مينمايد. از ديگر علائم ميتوان بـه کـم اشـتهايی، دپريـشن، ترشح بزاق، عدم توانايی در جويدن و بلع و دهـان بـاز اشاره نمود.

درمان: تنها راه استفاده از آنتی بيوتيک است کـه معمـولا جواب نمیدهد چون ورود آنتی بيوتيک به داخـل آبـسه کـم است.

pdf آبشش و ساختمان آن محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آبشش, ساختمان_آبشش 8918 دانلود

دانلود (pdf, 346 KB)

6-تشریح و فیزیولوژی دستگاه تنفس (4).pdf

آبشش و ساختمان آن ٔ 

. ٔ دهانی آبششها در قسمت عقبی حفره واقع شده اندو بسرپوش آبششی حفظ میشونده وسيله  جنس سرپوش آبششی، استخوانی است.

تعداد آبششها در ماهيان، متفاوت است. بهطوری که تعداد آن در ماهيان دهانگرد (لامپری ٧ جفت ودرماهيان غضروفی بين ٥ تا ٧ جفت ودرماهيان استخوانی ٤ جفت میباشندکه درقسمت عقبی حفره دهانی واقع شدهاند. آبششها، از يک کمان آبششی و صفحات ظريف آبششی، تشکيل شدهاند. ً آب را در مجاورت آبششها ّبا ماهی، با باز و بسته کردن دهان و حرکات سرپوش آبششی، مرت قرار میدهدتا تبادلات گازی صورت گيرد.

pdf آبله گاوی = واکسين محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آبله_گاوی, ارتوپکس, بیماری_ویروسی, واکسین 7178 دانلود

دانلود (pdf, 98 KB)

آبله گاوی = واکسين.pdf

عامل اين بيماری ويروسی است بنام ارتوپکس ويروس. آبله انـسان، گـاو و اسـب از يکـديگر متمايزنـد. عوامل اين سه بيمـاری بـسيار بـه يکـديگر نزديکنـد و تفاوتی که در حدت آهنا ديده ميشود، دراثر عـادت کـردن به ميزبان مخصوص در آهنا ايجاد شده است. امروزه از ميزان پراکندگی آبـه گـاوی بـه مقـدار زيادی کاسته شده است و بيشتر واگيریها مربوط به آبلـه کاذب گاوی يا تورم بافت پـستان قرحـهای مـيباشـد کـه علايمی شبيه به آبله گاوی دارند. خسارات اين بيماری مربـوط بـه نـاراحتی حاصـل در موقع شيردوشی به علت مجروح بودن نـوک پـستان و يـا در اثر اورام پستانی است که در اثر سرايت جراحـات آبلـه به عضلات اسفنکتر نوک پستان بوجود مي آيد. شير گاوان مبتلا برای مصرف انـسان مناسـب و بـدون خطر است.

راه انتقال و طرز ايجاد بيماری: بيماری بوسيله افقی و از گاوی به گـاو ديگـر بـه وسيله دست آلوده و دسـتگاههای شيردوشـی و يـا حـشرات منتقل ميشود. پس از يک دوره کمون 3 تا 6 روزه، پرخـونی در نـوک پستان ايجاد ميشود، سپس دانههای سفيد، برجـسته و کـم رنگی توليد ميشود که اطراف آهنا را پرخونی فرا گرفتـه است. آنگاه دانهها تبديل به طاول زردرنگی ميشوند کـه وسط آهنا کمی فرورفته است. در اثر ترکيدن طاولها، قرحه بوجود ميآيد که پس از خشک شدن، دلمه کلفت ، ضـخيم، قرمـز و محکمـی روی آنـرا ميپوشاند.

علائم بالينی: جراحات مشخص بيماری در مرحله خـشک شـدن جراحـات، بيشتر جلب نظـر ميکنـد. زيـرا طاولهـا اغلـب در هنگـام شيردوشی ميترکنند. قطر دلمههای آبله در حدود 1 تا 2 سانتی متر است کـه عموما ضخيم، محکم و به رنگ قهـوهای مايـل بـه زرد تـا قرمز ميباشند. محل اين جراحات معمولا محـدود بـه نـوک و قسمت پائين غده پستاني است. نوک پستان مجروح ميگردد و اين امـر در خـروج شـير هنگام دوشيدن پستان اثـر مـيگـذارد و گـاو در هنگـام دوشيدن ناراحت است. جراحات ظرف 2 هفته التيـام مـييابنـد ولـی اگـر تودههای جراحات به طور مجتمع باشند گاهی تـا يکمـاه و يا بيشتر نيز باقی ميمانند. در گوسالههای شير خوار ممکن است جراحات در اطـراف دهان ايجاد شوند و در گاوان نر در غلاف بيضه بروز مـي کنند.

تشخيص تفريقی: آبله گاوی شيوع چندانی ندارد و جراحـات حاصـل از آن محدود ولی شديد مي باشد. اين جراحات دردناک هـستند و معمولا ظرف 3-2 هفته بهبود مييابند. جراحات آبله کاذب گاوی معمولا بزرگتر و نـسبت بـه آبله گاوی متعددتر هستند و معمولا با درد کمـتر و دوام بيشتری همراه مي باشند. بيماری را ميبايست از بيمـاریهـايی ماننـد تـورم بافت پستان قرحهای ـ زخـم زرد پـستان ـ تـب برفکـی ـ حساسيت به نور و آبله سياه تفريق داد. تشخيص قطعی بيماری بر اساس بررسیهای آزمايـشگاهی بر روی نمونههای تهيه شده است.

پيشگيری: ويروس عامل آبله گـاوی بـه سـرعت و در اثـر تمـاس مستقيم انتقال مـييابـد. پـس رعايـت نکـات بهداشـتی و مديريتی مخصوصا در زمان شيردوشی ميتواند موثر باشد. همچنين ميتوان نوک پـستاهنا رادر محلولهـای الکلـی و مواد گندزدا مانند املاح چهارتايی آمونيوم فرو برد.

درمان: جهت درمان ميتوان از داروهای مـسکن بـرای تـسکين درد استفاده نمود. همچنـين مـيتـوان پـستان را بوسـيله روغنهای نرم کننده (قبل از شيردوشـی) مـالش داد و از پمادهای قابض پس از اين عمل استفاده نمود. پماد حاوی 10 درصد سـولفاتيازول و يـا روغنـی کـه حاوی 5 درصد اسيد ساليسيليک است بـرای درمـان توصـيه شده است.

pdf آترزي مقعد وكولون همراه با فيستول كولون مثانه در يك رأس گوساله محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آترزی_مقعد_کولون, آنومالی_مادرزادی, بیماری_گوساله, فیستول_کولون_مثانه 4572 دانلود

دانلود (pdf, 1.01 MB)

جراحی و رادیولوژی (19).pdf

آنوماليهاي مادرزادي دستگاه گوارش ودستگاه ادراري در حيوانات اهلي به شكل تك گير و به ندرت گزارش شده است. در اين گزارش موردي ،با يك حالت غير طبيعي مادرزادي مشترك بين دستگاه گوارش و دستگاه ادراري آشنا خواهيم شد. يك رأس گوسالة نر، ٢ روزه از نژاد هولشتاين – فريزين به دليل آترزي مقعد به درمانگاه ارجاع گرديد. گوسالة مزبور پس از طي دوران آبستني طبيعي و بدون اشكال متولد شده بود. اين گوساله در ابتدا كام ً لا طبيعي به نظر ميرسيد، اما پس از خوردن آغوز اتساع اندكي در محوطة شكمي مشاهده گرديد كه متعاقب خوردن شير وعدة بعد، اتساع شكم آشكارتر شده و وضعيت گوساله رو به وخامت گذاشت. در بدو ارجاع گوساله به كلينيك، حيوان زمينگير بود. در هنگام معاينه، متوجه خروج مدفوع از طريق آلت تناسلي نر و بسته بودن مقعد شديم. بنابراين گوساله پس از
ذبح كالبدگشائي شده و موارد ذيل در هنگام كالبد گشائي مشاهده گرديد: شيردان پر بود ولي دچار اتساع غير طبيعي نگرديده بود. رودههاي كوچك، رودة كور و بخش ابتدائي كولون بالارونده
با مواد غذائي آبكي پر شده بود. نكته درخور توجه وجود فيستول كولونمثانه همراه با عبور مدفوع از طريق كولون به مثانه و متعاقب آن پيشابراه بود. معاينة دقيق ساير سيستمهاي بدن هيچگونه آنومالي ديگري را نشان نداد. آترزي مقعد بدليل عدم باز شدن غشاء مقعدي رخ مي دهد. در اين گوساله اختلال ديگر به دليل وجود ارتباط بين راست روده (يا كولون بالارونده) و سينوس ادراري تناسلي بوقوع پيوسته بود. اين وضعيت را اصطلاحًا فيستول ادراري-روده اي نامگذاري ميكنند و در صورت بزرگ بودن اين فيستول، مواد دفعي ميتوانند از طريق دستگاه ادراري تناسلي به بيرون دفع شوند. ارتباط دستگاه ادراري و دستگاه گوارشي به دليل مجزا نشدن اين دو سيستم در زمان تكامل روياني به وقوع ميپيوندد. آنوماليهاي رودهاي، حتي شايعترين آنها كه آترزي مقعد ميباشد، تقريبًا در گاو نادر مي باشد، اما
گزارش ارتباط مادرزادي بين لولة گوارشي و مثانه بسيار بسيار كمياب تر و نادر مي باشد. فيستول مادرزادي رودهايمثانهاي در انسان نيز بسيار نادر بوده و اغلب همراه با آترزي مقعد ميباشد. از مشخصات بارز گزارش حاضر، وجود فيستول بزرگ كولون–مثانه به همراه آترزي مقعد ميباشد. نگارندگان بر اين باورند كه عفونت ثانويه در اثر وجود مواد دفعي در مثانه و آترزي مقعد سبب وضعيت بسيار وخيم و زمين گيري گوساله گرديده، و به همين دليل اقدام به عمل جراحي را قابل توجيه ندانستند. جانسون و همكاران نيز اقدام به عمل جراحي را در مواردي كه اختلالات مادرزادي متعدد درحيواني وجود داشته باشد را قابل توصيه نميدانند.

pdf آرتریت روماتویید محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آرتریت_روماتویید, بیماری_خود_ایمنی, تجمع_لنفوسیتی 4261 دانلود

دانلود (pdf, 145 KB)

بیماریهای خود ایمنی (8).pdf

اگرچه این بیماري همانطور کـه از نـامش پیداسـت، معمـولاً مفاصل را مبتلا میکند، اما سیستمهاي دیگر بدن نیز احتمالا تأثیر پذیري از آن را دارند. از مشخصات اصلی بیماري، التهاب سینوویوم با تجمع لنفوسیتی همراه بـا آسیب غضروف و استخوان میباشد. بعد از آن غشاء سینوویال ضخیم و مملـو از تراکم سلولهاي ماکروفاژي، لنفوسـیتهـاي B,T و سـلولهـاي کشـنده طبیعـی، پلاسماسل و بعضاً فولیکولهاي ثانویه میشود. مکانیزمهـاي پاتولوژیـک بیمـاري، شامل تشکیل کمپلکس ایمنی، فعال شدن ماکروفاژها، فعال شدن کمپلمان و نهایتاً رهایش سایتوکاین ها، آنزیم ها و مدیاتورهایی است که باعث شکست غضـروفو کلاژن م شود. این بیماري هنگامی شـروع مـیشـود کـه لنفوسـیتهـاي B در سینوویوم غشاء فعـال و اتـوآنتی بادیهـایی از کـلاس IgM علیـه قسـمت Fc در مولکـــول IgG تولیـــد مـــیکنـــد. بـــه اتـــوآنتی بـــادي تولیـــدي فـــاکتور روماتوییــدي(RF-Factor Rheumatoid (گفتــه مــیشــود. اتــوآنتی بــادي تولید(فاکتورروماتوییدي) با آنتی ژن(IgG خودي) کمـپلکس ایمنـی تشـکیل داده که در غضروف مفاصل رسوب میکند. برخی از این اتوآنتی بادیهـا علیـه کـلاژن میباشند. همچنین ممکن است به گلیکوز آمینوگلیکانهاي غضروف متصل شوند. در هر صورت همانطور که قبلاً گفته شد، کمپلکسهاي ایمنی باعـث فعـال شـدن کمپلمان، جذب نوتروفیل ها، رهایش آنزیم ها و سایتوکاینهاي شده که منجر به تخریب کلاژن میشوند. بـا پیشـرفت بیمـاري، سـینوویوم هـا متـورم شـده و تکثیـر مـییابنـد. از سینوویومهاي در حال تکثیر برجسـتگیهـایی بـه حفـرههـاي مفصـلی گسـترش مییابد که به آن پانوس گویند. پانوس از بافت فیبروزي عروق تشکیل شده که با نفوذ به حفره مفصلی و آزاد سـازي آنـزیمهـاي پروتئـولیتیکی باعـث فرسـودگی غضروف مفصلی و ساختارهاي استخوانی مجاور مـیشـوند. بـا رونـد پیشـرفت بیماري نوتروفیلهاي ارتشـاح یافتـه مـیتواننـد توسـط لنفوسـیتهـاي TCD4 + جایگزین و منجر به تشکیل ندولهاي لنفوییدي و مراکز ژرمینال شوند. از ویژگیهـاي بــارز بیماریهـاي آرتریــت روماتوییـد، تش ـکیل نــدولهاي زیرجلدي است. این ندلولها اجتماعاتی از بافت مردهاند که توسـط بافـت همبنـدفیبروز احاطه شده و حاوي لنفوسیت ها و پلاسماسل ها میباشند. بعضی اوقات، همراه بیماري آرتریت روماتویید، آمیلوییدوز، آرتریت منتشـر، گلومرولونفریـت و بزرگ شدن بافتهاي لنفوییدي دیده میشود. علت اصـلی بیمـاري دقیقـاً معلـوم نیست، ولی عدهاي عقیده دارند که میکروارگانیزمهایی نظیـر، ویـروس ایشـتاین- بار احتمالاً در آغاز این بیماري دخیل باشد. 

pdf آرتيمی قلبی محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آرتیمی_قلبی, بلوک_سینوسی, گره_سینوسی, گره_پیشاهنگ 2980 دانلود

دانلود (pdf, 139 KB)

آرتیمی قلبی.pdf

آريتمی قلبی عبارت است از به هم خوردن نظم ضربان قلب که به دو گروه اصلی تقسيم ميشوند: :Functional ـ1 عبارت است از آريتمی غيـر مرضـی ماننـد Block V.A درجه 1 و 2 :Organic ـ2 عبارت است از آريتمـیهـای مرضـی ماننـد Block V.A درجه 3

انواع آريتمیهای قلبی: 1ـ بلوک سينوسی ـ دهليزی: Block Sinoatrial هنگاميکه گره سينوسی (گره پيشاهنگ) بنـا بـه هـر دليلي نتواند يـک يـا چنـد ضـربان توليـد کنـد و يـا ضربانی را که گره سينوسی ايجاد ميکند، بـه هـر علتـی در حد فاصل بين گره سينوسی و بافت دهليز متوقف شـود، اين نوع آريتمی رخ ميدهد. در اين نوع آريتمی بر روی نوار الکتروکارديوگرام، برای موجی که دچـار بلـوک شـده، امـواج P ، QRS و T وجود ندارد. اين نوع آريتمی در نشخوارکنندگان به ندرت اتفاق ميافتد. از جمله عوامل ايجادکننده آن ميتـوان بـه فعاليـت بـيش از حـد عـصب واگ، ضـايعات ناحيـه دهليـز و گـره سينوسی، فيبروز در اطراف گره سينوسی و بالا بودن غلظـت Ca و k سرم و مسموميت بـا داروهـای ديجيتـال (ماننـد ديگوکسين) اشاره نمود. 2ـ آريتمی سينوسی: Arrhythmia Sinus آريتمی سينوسی رايـج تـرين نـوع آريتمـی در بـين حيوانات است. تنها فرق نوار الکتروکارديوگرام اين آريتمـی بـا حالت طبيعی اين است که فواصل RR) به صورت مـنظم يـا نامنظم) طولانی يا کوتاه ميباشند. در استفاده از گوشی فاصله بين دو تا P طـولانیتـر از حالت طبيعی ميباشد. دو نوع آريتمی سينوسی وجود دارد: 1-2 (آريتمی سينوسی تنفسی: در اين نوع در هنگام دم، ريت قلب زياد مـيشـود و در زمان بازدم کاهش مييابـد آـه بـا تزريـق آتـروپين اصلاح ميشود. 2-2 (آريتمی سينوسی غير تنفسی: نام ديگر آن آريتمی سينوسی پس از ورزش است که در اسب ديده ميشود. 3ـ بلوک دهليزی ـ بطنی (Block V.A( عبارت است از اختلال در جريان الکتريکـی از دهليـز به گره دهليزی ـ بطنی آه منشأ آن گره دهليزی ـ بطنـی ميباشد. بسته به شدت و ضـعف ايـن اخـتلال،اين آريتمـي بـه درجات يک، دو و سه تقسيم ميشود: :1 درجه بلوک) 3-1 بعد از موج P ،موج QRS وجود دارد. :2 درجه بلوک) 3-2 بعد از موج P ،موج QRS وجـود نـدارد و برخـی از امواج از V.A عبور نمیکنند. :3 درجه بلوک) 3-3 بعد از موج P ،موج QRS وجود ندارد و همـه امـواج از V.A عبور نمیکند. 4ـ ضرباهنای زودرس: Beats Premature در اين نـوع آريتمـی، نقطـهای خـارج از پيـشاهنگ جايگزين گره سينوسی شده و بعنوان پيشاهنگ جديـد عمـل ميکند. اين نقطه ميتواند در دهليزها يا در گره دهليـزی ـ بطنی و يا در بطن باشد. ـ اگر دهليز باشد: T –QRS طبيعی و P غير طبيعی يا طبيعـی (بـسته بـه محل) است. ـ اگر در گره دهليزی ـ بطنی باشد: T-QRS طبيعی و P غير طبيعی (که مـيتوانـد قبـل، بعد و يا همزمان با QRS باشد) است. ـ اگر در بطن باشد: T-QRS غير طبيعی و P وجود ندارد. 5ـ فيبريلاسيون دهليزی: Fibrillation Atrial در فيبريلاسيون دهليزی بافـت دهليزهـا بوسـيله يـک نقطه يا نقاط مختلفی در دهليز دچار تحريکات متعدد شـده و دپلاريزاسيون ميشود. در اين عارضه انقباض منظم دهليـز وجـود نـدارد و گره دهليزی ـ بطنی بوسيله ضرباهنای متعدد در دهليزهـا بمباران ميشود. اثر فيبريلاسـيون دهليـزی روی بطنـها باعـث ايجـاد ضربانات نامنظم ميشود، در نتيجه نـبض بـسيار نـامنظم است. در گــاو فيبريلاســيون دهليــزی معمــولا همزمــان بــا ناراحتیهای گوارشی و يا بيماريهـای متـابوليکی ديـده ميشود و در اغلب موارد پـس از درمـان بيمـاری اصـلی، اين آريتمی بر طرف ميشود. در زمان بروز انـدوکارديت و ميوکارديـت و پـس از تجويز تئوستيگمين در گاو ايـن نـوع آريتمـی مـيتوانـد اتفاق بيافتد.

درمان فيريلاسيون دهليزی: درگاو استفاده از داروهای ضد آلرژی مرسوم نيست و ميبايست عامل اصلی شناسايی و درمان شود. جهت درمان از Quinidine استفاده ميشود. ايـن دارو بر روی عصب واگ اثر ميکند وباعث کند شدن ضـربان قلـب ميشود و يا آن نقطه را در دهليز متوقف ميکند. در ابتدا يک دوز امتحانی(در حدود 5 گرم) بـه دام خورانده ميشود. اگر حساسيت ايجاد نـشد، درمـان هـر 2 ساعت، 10 گرم (تا زمانی که آريتمی از بين بـرود) بـه حيوان خورانده ميشود. بايد توجه داشـت کـه درمـان را ميتوان حداکثر تا 6 بار (60 گرم) ادامـه داد و تجـويز بيش از اين حد باعث ايجاد مسموميت در دام ميشود. 6ـ پيشاهنگ سرگردان: Pacemaker Wandery در اين نوع آريتمی در هـر زمـان، يـک نقطـهای در دهليز عمل گره پيشاهنگ را انجـام مـيدهـد کـه بـر روی نوار، موج P متغير ظاهر ميشود. اين نوع آريتمی منشأ مرضی نـدارد و فيزيولوژيـک ميباشد. 7ـ برادی کاردی سينوسی Bradycardia Sinus در اين نوع آريتمی تمام ايمپالسها از گره سينوسـی منشأ ميگيرند ولی تعداد پالسها در واحد زمان کمـتر از حد طبيعی است. در نوار الکتروکارديوگرام فواصل RR خيلـی طـولانی است ولی تمامی فواصل با هم برابرند. از جمله عوامل بوجود آورنده اين آريتمی ميتوان به بالا بودن تونيـسيته عـصب واگ، بـالا بـودن فـشار CSF، افزايش فشار خون، لحظات قبـل از مـرگ، جراحـی، ضـربه، يرقاهنای پيشرفته، مسموميت با گياه خرزهره و داروهـای ديجيتال اشاره نمود.

درمان: درمان اصلی بر اسـاس پيـدا نمـودن عامـل اوليـه و درمان آن ميباشـد. اگـر عـصب واگ دچـار آزردگـی شـده باشد، به علت عدم ترميم پذيری آن، درمـان مـوثر نمـی- باشد. به هـر حـال تجـويز آتـروپين يکـی از اساسـیتـرين اقدامات درمانی ميباشد. 8ـ تاکی کاردی سينوسی Tachycardia Sinus در اين نوع آريتمی تمام ايمپالسها از گره سينوسـی منشأ ميگيرند آه تعـداد آهنـا در واحـد زمـان بيـشتر و فواصل RR کمتر از حـد طبيعـی اسـت ولـی دارای فواصـل برابري است. از جمله عوامل ايـن عارضـه مـيتـوان بـه تـشويش و اضطراب، هيجان، تمرينات بـدنی، کـم خـونی، ارتفاعـات، بيماری های قلبی ـ عروقي ـ تنفسی، بيماريهای کليـوی، تب و... اشاره نمود.

pdf آرگولوزيس محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آرگولوزیس, انگلهای_سخت_پوست, انگلهای_سخت_پوست_ماهیان, پرمنگنات_پتاسیم 7359 دانلود

دانلود (pdf, 286 KB)

انگلهاي_سخت_پوستان_مهم_ماهيان_پرورشي (1).pdf

معرفــي و بيمــاريزايي : ايــن انگــل از راســته برانــشيورا بــوده و قــادر بــه زنــدگي در آبهــاي شــور و شــيرين (غالبـــاً) مـــي باشـــد. آرگولـــوس تمايـــل زيـــادي بـــه آبهـــاي بـــا درجـــه حـــرارت بـــالا و شـــفافيت زيـــاد مـي باشـد ولـي كـاهش اكـسيژن تـأثير زيـادي بـر روي آن نـدارد. چرخـه زنـدگي انگـل مـستقيم بـوده و انگـل مـاده بـالغ پــس از تـرك ميزبـان تخمهـا در آب گذاشـته و مـي ميـرد و تخمهـا را در حـدود يـك مـاه پـس از رهـا شـدن تفـريح مـي شـوند. ايـن انگـل قـادر اسـت بعـضي از عوامـل باكتريـايي و ويروسـي را از يـك مـاهي بـه مـاهي ديگـر منتقـل كنـد. از جملـه ايـن بيماريهـا بـه انتقـال ويـروس عامــل بيمـاري دراپـسي مـي تـوان اشـاره كـرد. ايـن انگــل بــسيار خطرنــاك بــوده و در حــين خونخــواري باعــث ايجــاد التهــاب موضــعي در محــل و نيــز نفــوذ عوامــل عفــوني ثانويـه ماننـد باكتريهـا بـه بـدن مـاهي مـي شـود . يـك انگـل آرگولـوس مـي توانـد باعـث مـرگ يـك بچـه مـاهي كپـــــــور 2-3 گرمـــــــي و تعـــــــداد بيـــــــشتر آن حتـــــــي مـــــــي توانـــــــد باعـــــــث مـــــــرگ ماهيـــــــان 2-3 . تابستانه شوند 

پيـشگيري: الـف) برداشـتن انگـل از سـطح بـدن مـاهي بـه وسـيله بـي حـس كـردن بـا يـك يـا دو قطـره نمـك طعام ب) مبـارزه زيـستي بـا معرفــي ماهيــان از قبيـل گامبوزيـا و مــاهي سـه خـاره كـه از مراحــل لاروي انگـل تغذيـه مــي نمايند. ج) آمــاده ســازي مناســب اســتخرها از قبيــل خــشك كــردن, آهــك پاشــي و جلــوگيري از ورود ماهيــان آلــوده بــه استخر و يا اشكال آزاد انگل

درمان : الف) پرمنگنات پتاسيم : lit/mg 4-5 به صورت حمام و تكرار 10 روز ديگر ب) نگوون : ppm 2-3/5 حمام به مدت 60-50 ثانيه يا ppm- 0/5 25 0 /به صورت حمام طولاني مدت

pdf آسم و داروهاي مورد استفاده در درمان آن محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسم, بیماری_التهابی_مزمن, حساسیت_دستگاه_تنفسی, حساسیت_ژنتیکی, درمان_آسم 7610 دانلود

دانلود (pdf, 7.24 MB)

بیماریهای گوارشی (6).pdf

آسم بیماریی است التهابی و مزمن که بیمار از اپیزوئیدهاي انسداد قابل بازگشت مجاري هوائی ناشی از حساسیت و پاسخ دهی مفرط دستگاه تنفسی به محرکها رنج می برد. علل انسداد مجاري هوائی در مبتلایان به آسم عبارتند از : 1 -التهاب سلولهاي مجاري هوائی. 2 -افزایش و وجود ترشحات بیش از حد در مجاري هوائی 3 -انقباض عضلات صاف مجاري هوائی D نشانه هاي آسم : 1 -خس خس سینه 2 -تنگی نفس 3 -سنگینی و سفتی قفسه سینه 4 -سرفه - نشانه هاي آسم هنگام شب، مواجه شدن با محرك ها، فعالیت فیزیکی و ورزش تشدید می شوند. - فاکتورهاي ژنتیک و محیطی هر دو در شروع و پیشرفت بیماري موثرند. بعنوان مثال کودکانی که هر دو والد آنها به آسم مبتلا هستند احتمال ابتلا به آسم در آنها تا سه برابر افزایش می یابد یا اینکه کودکانی که به بیماریهاي عفونی تنفسی (ویروسی) زیاد مبتلا می شوند، احتمال ابتلا آنها به آسم در آینده افزایش می یابد. 57 - آتوپی بزرگترین ریسک فاکتور ابتلا به آسم است (آتوپی حساسیتی است ژنتیکی که فرد با هر آلرژنی که مواجه می شود آنتی بادي بر علیه آن تولید می کند). - تخمین زده می شود در ایالات متحده 4 تا 5 درصد جمعیت به این بیماري مبتلا هستند که این میزان نیز در حال افزایش است. این میزان در کودکان بیشتر بوده و تا 10 درصد را شامل می شود. - نیمی از بیماران زیر سن ده سالگی به این بیماري مبتلا می شوند و 3/1 بیماران زیر سن 40 سالگی.

طبقه بندي داروهاي مورد استفاده در درمان آسم : این داروها دو دسته اند : الف – کنترل کننده ها : به منظور پروفیلاکسی بکار می روند تا شدت و دفعات حملات را کاهش دهند نظیر کورتیکواستروئیدها، کرمولین، آنتاگونیست هاي کلوترین و .... ب – تسکین دھنده ھا (Relievers : (داروهایی که هنگام حملات بکار می روند .مهمترین این دسته آگونیست هاي β2 کوتاه اثرند.

pdf آسیب شناسی انگل های خارجی محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسیب, انگل, انگلهای_خارجی, بندپایان 8654 دانلود

دانلود (pdf, 2.04 MB)

انگل4 دکتر رونقی @evet4 (1).pdf

آسیب های ناشی از بندپایان به دو دسته آسیب های مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی 1 بندپایان با توجه به اندازه کوچک به تنهایی مقدار کمی از خون میزبان را می بلعند، اما به دلیل تعداد و دفعات زیاد خونخواری سبب کمخونی در میزبان می شوند. برای مثال آلودگی بچه گربه با حدود دو هزار کک منجر به از دست دادن حدود 10% از خون حیوان در عرض چند روز می شود. همچنین یک بررسی در ایاالت متحده نشان می دهد که حدود 90 کیلوگرم از خون یک گاو در طول یک فصل فعالیت کنه ها به هدر میرود. 2-مسمومیت ناشی از بندپایان Toxicosis بسیاری از بندپایان در قسمت های مختلف بدنشان از جمله بزاق دارای مواد سمی هستند که می تواند در پرندگان و دام های مختلف ایجاد مسمومیت شدید کنند. برخی از گونه های کفشدوزک در مرحله شفیره ای به پشت برگ های اکالیپتوس میچسبد و نشخوارکنندگان با خوردن انها مسموم می شوند. Skin inflammation and pruritus پوست عفونت و التهاب-3 استقرار برخی از بندپایان بر روی بدن میزبان با التهاب، ریزش مو و پشم، خارش و ضخیم شدگی پوست همراه است. 4-پاسخ های آلرژی responses Allergic بسیاری از بندپایان ) از جمله برخی جرب ها مانند mite Dust و Dermatophagoides ) به طور مستقیم، توسط پوسته های دفع شده Exovia و یا ترشحات بزاقی )در بندپایان خونخوار مانند کک ها( سبب آلرژی در میزبان خود می گردند. Myiasis میازیس-5 آلودگی بافت های زنده به الروهای برخی از مگس ها را میاز میگویند و به این مگس ها، مگس های عامل میاز گویند. این مگسها بر روی بافت های میزبان تخم و یا الرو گذاشته که رشد و تغذیه الروها سبب آسیب پوست و الشه دامها می شوند. 4 6-ایجاد عوارض روانی Entomophobia برخی از افراد با دیدن برخی از بندپایان دچار ترس و وحشت غیر معقول می شوند. گاهی این ترس و تخیل توام با وحشت زیاد نیاز به مراجعه به روانپزشک دارد. 7-مزاحمت و اغتشاش Disturbance بسیاری از مگس ها و پشه در تالش برای تغذیه از میزبان سبب آشوب واغتشاش، ترس و رم کردن دام ها میشوند و حیوانات با تکان دادن سر، حرکات دم، خاراندن بدن و کوبیدن پاها واکنش نشان می دهند. این گونه رفتارها سبب کاهش چرا و استراحت دامها شده که در نهایت با کاهش رشد و تولید همراه است. Self- wounding آسیبی خود- 8 خودآسیبی در پاسخ به فعالیت بندپایان مزاحم صورت می گیرد برای مثال گاهی خاراندن بدن با زخم و آلودگی ثانویه همراه می شود. 9-آسیب های اجتماعی nuisance Social از جمله آسیب های اجتماعی می توان به تجمع مگس و پشه ها در اطراف دامداری ها اشاره کرد که سبب آزار مردم و کارگران دامداری و ظاهر نامناسب مناظر عمومی می گردد. 10 -انتقال اجرام پاتوژن توسط بندپایان Disease transmission بندپای ناقل، انگل یا عامل بیماریزا را از یک میزبان به میزبان دیگر منتقل می کند. تیلریوز، بابزیوز، آناپالسموز و بیماری ویروسی CCHF( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو( از جمله بیماری های مهمی هستند که توسط کنه ها منتقل میشوند. انتقال عوامل پاتوژن توسط بندپایان به اشکال مختلف صورت می گیرد.

pdf آسیب شناسی عفونتهاي ویروسی محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسیب_شناسی, سلولهای_میزبان, عفونتهای_ویروسی, علائم_بیماری, هرپس_سیمپلکس 3602 دانلود

دانلود (pdf, 86 KB)

ایمنی علیه ویروسها.pdf

ویروسهاي مختلف میتوانند اثرات گونـاگونی بـر روي سـلولهاي میزبـان داشـته باشند و این اثرات میتوانـد منجـر بـه بـروز علائـم بیمـاري شـونده بسـیاري از ویروسها لیتیک میباشند، یعنی بعد از اینکه در داخل سلول میزبان همانند سـازي نمودند، در هنگام خروج از سلول موجب پاره شدن آن مـیشـوند، بطـور مثـال، ویروس آبله مرغان (واریسلا) و ویروس تب خال (هرپس سیمپلکس) سـلولهاي اپی تلیال جلدي آلوده شده را لیز میکنند. صدمات وارده به بافت، همـراه بـا لیـز سلول میزبان اغلب منجر به نـوعی پاسـخ التهـابی موضـعی شـده کـه بـه عنـوان رویدادي مهم و کلیدي براي شروع پاسخهـاي ایمنـی در نظـر گرفتـه مـیشـود. همچنین پاسخ التهابی مزبور، مسئول بسیاري از علائـم وابسـته بـه عفونـتهـاي ویروسی میباشد. ویروسهاي دیگر نظیر ویروس سرخک و ویروس عامل ایـدز (HIV (سبب ادغام سلولهاي آلوده به یکدیگر میشوند. موارد اخیـر موجـب بـه هم پیوستن چندین سلول با یکدیگر شده که این امر سبب ایجاد سلولهایی بزرگ و چند هستهاي بنام سین سشیا میشود. بعضی از ویروسهاي دیگر نظیر ویروس پاپیلوما ویروس اپشتاین بار، قادرند سلولهاي آلوده را به سلولهاي توموري تبدیلکنند. ویروس پاپیلوما با تومورهاي اپی تلیالی و ویروس اپشتاین بار با کاریسـنوم نازوفارنتژیال مرتبط میباشند.

pdf آسیت، علل، راهکارهاي کنترل و پیشگیري آن محبوب

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسیت, بیماری_ارتفاع, شکمابی, عارضه_متابولیکی 4107 دانلود

دانلود (pdf, 88 KB)

آسیت...پروفسور جواد پور رضا.pdf

عارضه متابولیکی آسیت به بیماري ارتفاع ونیز شکمآبی معروف است. در سویههاي با رشد سریع به دلیل عدم هماهنگی رشد ششها وقلب با رشد توده بدن ایجاد میشود. رشد سریع نیاز اکسیژن را براي تامین سوخت و ساز بالا در این سویهها افزایش میدهد. ترها به دلیل رشد بیشتر حساسترند چون سیستم تنفس وقلب قادر به تامین اکسیژن کافی نیست در نتیجه به دلیل آسیب به قسمت راست قلب ناشی از هیپرتروفی آن بطن راست بزرگ شده و در مجموع حجم قسمت راست به حجم کل قلب افزایش مییابد. به طور کلی میتوان گفت کلیه عواملی که نیاز اکسیژن پرنده را افزایش میدهد دریافت اکسیژن را کم میکنند، انتقال اکسیژن در شش را کم میکنند، توان انتقال اکسیژن توسط خون را کاهش میدهند، آزاد شدن اکسیژن در بافت را کم می کنند، قدرت ماهیچهاي قلب را کاهش میدهد،ویسکوزیته خون را بالا میبرند، تکامل گلبولهاي قرمز را کاهش میدهند، مویرگهاي ششی را باریک میکنند، مسدودي مویرگهاي ششی به وجود میآورند، باعث افزایش تعداد گلبولها وپلیسایتمی(Polycytemia (میگردند در ایجاد آسیت اثر دارند. سرما، فعالیت، پرکاري تیروئید، افزایش ماهیچههاوپرخوري سبب افزایش سوخت وساز پایه ودر نتیجه بالا بردن نیاز اکسیژن در سطح بافت میشوند در نتیجه هیپوکسی به وجود میآید که منجر به افزایش جریان خون بیشتر و نیز افزایش گلبولسازي (Heamatopoisis (میشود. تولید بیشتر گلبولها تحت هورمون هماتوپویتین انجام میشود هورمون کورتیکوسترون و تیروکسین نیز نقش دارند. افزایش گلبولها هماتوکریت را بالا برده و ویسکوزیته خون افزایش میدهد. افزایش جریان خون حجم خون پمپ شده به وسیله بطن چپ را بالا میبرد. افزایش ویسکوزیته و حجم خون به همراه هر عامل دیگري مثل سدیم که باعث بالا رفتن فشار خون میگردد سبب افزایش برون دهی قلب میشوند. افزایش برون دهی سبب بالا رفتن فشار عروقی شش و سرخرگ ششی میشود در نتیجه افزایش فشار به دیواره بطن راست به وجود میآید. افزایش فشار و پرکاري راست قلب سبب هیپرتروفی بطن راست میشود که منجر به افزایش فشار سرخرگ ششی و مویرگها میگردد. نارسایی دریچه بطنی دهلیزي سبب افزایش حجم خون بطنی میشود و در نتیجه بطن راست منبسط میشود و ناکارآمد میشود. افزایش حجم خون در قسمتهاي پایین و در ناحیه شکمی و کبد سبب تراوش پلاسما به محوطه شکمی میشود که در نهایت آسیت به وجود میآید. بعضی پرندگان در مرحله افزایش فشار سرخرگ ششی و مویرگهاي ششی به دلیل تجمع مایع در شش تلف میشوند. جوجههاي گوشتی امروزه براي سرعت رشد بیشتر و ضریب تبدیل بهتر انتخاب شدهاند و از نظر زمانی نسبت به سویه هاي 40 سال قبل 60 درصد زودتر به وزن معین میرسند در صورتیکه ششها و سیستم قلبی عروقی آن ها تفاوت چندانی پیدا نکرده است وتوان تامین اکسیژن در ارتفاع و حرارت پایین را براي رشد سریع و ضریب تبدیل بهتر ندارند. به همین دلیل دچار هیپوکسی (کمبود اکسیژن) میشوند. آسیت نتیجه کمی اکسیژن، افزایش فشار خون قلبی ششی، افزایش ویسکوزیته خون و افزایش بار قلب است. تغییرات ژنتیکی فیزیولوژیکی و محیطی و اثرات متقابل آن ها در ایجاد آسیت نقش دارند. حدود 5 درصد تلفات به خاطر آسیت است و با توجه به 40 میلیون قطعه مرغی که در سال در دنیا پرورش مییابد کنترل آسیت نقش مهمی را از لحاظ اقتصادي ایفا میکند. مقدار ماهیچه سینه، فشارمحتویات شکمی بر کیسههاي هوایی، حجم کم ششها، ساختار دستگاه تنفس پرندگان و به خصوص جوجههاي گوشتی در ایجاد آسیت موثرند. در پرندگان ششها (Parabronchial (هستند در مقایسه با پستانداران کهAlveolar هستند. ششها حجم ثابت دارند واندکی با حرکات قفسه سینه باز میشوند برخلاف پستانداران که کاملا منبسط میگردند. بعلاوه، ساختمان قلب و به خصوص دریچهها با پستانداران متفاوت است و همین باعث برگشت خون از دهلیز راست به بطن راست در اثر افزایش فشار خون می گردد که به نارسایی بطن هنگام مواجه شدن با آسیت کمک میکند. بعلاوه، جوجه هاي گوشتی نسبت به سایر پرندگان و حتی تخمگذارها داراي غشاء تنفسی ضخیمتر هستند. لذا، توانایی آن ها براي مبادله اکسیژن به خوبی سایرین نیست. جوجههاي با رشد سریع نسبت به جوجههاي بارشد کندتر، قدرت اشباع کردن خون از اکسیژن را کمتر دارند (Saturation O2 Low (به همین خاطر به آسیت حساسترند.