زبان خود را انتخاب کنید

تلقيح گاو

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش تلقيح

 

 

گزارش فحلياب

 

گزارش فحلياب