زبان خود را انتخاب کنید

گزارشات سم چيني

با كليك بر روي تصاوير، گزارشات سم چيني نرم افزار مديران را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات سم چينيگزارش کلي سم چيني بين دو تاريخ


وضعيت سم چيني
گزارش کلي سم چيني بين دو تاريخ


وضعيت سم چيني
گزارش دامهايي كه از روز قبل سم چيني x نشده اند


گزارش سم  چيني بر اساس پروتكل بين دو تاريخ
گزارش دامهايي كه از روز قبل سم چيني x نشده اند


گزارش سم چيني بر اساس پروتكل بين دو تاريخ
روز شيردهي بالاي 360 و آبستني کمتر از 150


گزارش دامهايي که 100 روز از زايش گذشته و سم چيني نشده اند
روز شيردهي بالاي 360 و آبستني کمتر از 150


گزارش دامهايي که 100 روز از زايش گذشته و سم چيني نشده اند
تعداد موارد بيماري غيرعفوني


تعداد موارد بيماري ثانويه
تعداد موارد بيماري غيرعفوني


تعداد موارد بيماري ثانويه


دامهايي كه 100 تا 120 روز زايش كرده اند گزارش كلي
دامهايي كه 100 تا 120 روز زايش كرده اند


گزارش كلي


روزشيردهي بالاي 360 و آبستني كمتر از 150 در زمان زايش بيش از x ماه سم چيني نشده اند
روزشيردهي بالاي 360 و آبستني كمتراز150


در زمان زايش بيش از x ماه سم چيني نشده اند


سم چيني سم چيني كلي
سم چيني


سم چيني كلي


گزارش اسكور حركتي3 عارضه هاي لنگش
گزارش اسكور حركتي3


عارضه هاي لنگش


گزارش اسكورحركتي 5 گزارش اسكور حركتي4
گزارش اسكورحركتي 5


گزارش اسكور حركتي4


گزارش بهبودي ترك پنجه گزارش انفرادي
گزارش بهبودي ترك پنجه


گزارش انفرادي


گزارش بهبودي گزارش بهبودي فلگمون و غيره
گزارش بهبودي


گزارش بهبودي فلگمون و غيره


گزارش روزانه به منظور ارجاع مجدد گزارش دامهايي كه خشكي تاييد شده
گزارش روزانه به منظور ارجاع مجدد


گزارش دامهايي كه خشكي تاييد شده


گزارش ماهانه بر اساس پروتكل گزارش ماهانه بر اساس پروتكل1
گزارش ماهانه بر اساس پروتكل


گزارش ماهانه بر اساس پروتكل1


گزارش ماهانه گزارش ماهانه1
گزارش ماهانه


گزارش ماهانه1