زبان خود را انتخاب کنید

تست پزشكي

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش تست پزشكي

تست آبستني گاو تست آبستني تليسه

تست آبستني گاو

 

 

تست آبستني تليسه

 

 

تست اوليه آبستني گاو تست اوليه آبستني تليسه

تست اوليه آبستني گاو

 

 

تست اوليه آبستني تليسه

 

 

تليسه بالاي 14ماهه بدون تلقيح وفحلي  

تليسه بالاي 14ماهه بدون تلقيح وفحلي