در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعات

مربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت

دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت

میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.