زبان خود را انتخاب کنید

خشكي گاو

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات خشكي گاو

 

 

ليست گاوها جهت خشكاندن

 

 

خشكي به علت كم شيري

ليست گاوها جهت خشكاندن

 

 

خشكي به علت كم شيري