زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار کشاورزی مدیران

 

نرم افزار كشاورزي مديران با هدف جامعيت بخشيدن به يكپارچگي اطلاعات در حوزه توليد طراحي شده است، اين نرم افزار قابليت پياده سازي و اجرا در رشته فعاليتهاي مختلف از جمله باغ، زراعت، گلخانه و شيلات را دارا مي باشد. در مجموعه هاي بزرگ توليدي كه شامل شركتهاي مادر و زير مجموعه ها مي باشند شركتهاي مادر قادر به مشاهده، پيگيري، گزارشگيري و حتي ورود اطلاعات مي باشند. بخش اطلاعات پايه بصورت مجتمع و سراسري تعريف  شده است و امكان گسترش به آيتمهاي بروز را بصورت اتوماتيك دارد.

خرید آسان و آنلاین نرم افزارها از فروشگاه آسان دام

خرید نرم افزار كشاورزي مديران ( باغ – زراعت – گلخانه – آبزیان )

خرید نرم افزار كشاورزي مديران-آبزیان

خرید نرم افزار كشاورزي مديران-زراعت

خرید نرم افزار كشاورزي مديران-گلخانه

خرید نرم افزار کشاورزی – باغ

 

اطلاعات پايه شامل رشته فعاليت، مراحل عمليات،‌ عمليات، نهاده ها، قطعات، منابع آب، ماشين آلات، ابزارهاي اتصالي و پرسنل مي باشد. براي شروع كار نياز به تعريف برنامه ريزي بودجه مي باشد پس از آن مشخص مي شود برنامه ريزي براي چه قطعاتي در نظر گرفته شده است. و تا انتهاي برنامه ريزي كليه عمليات روزانه انجام شده براي هر بخش وارد مي شود. در اين بخش بصورت فاصله هاي زماني امكان گزارش گيري از كاركرد افراد، ماشين آلات و منابع وجود دارد همچنين امكان نمايش كليه عمليات انجام شده در يك روز براي محصولات مختلف وجود دارد.در صورتيكه برنامه ريزي به هر نحوي دچار خسارت شود امكان ورود اطلاعات خسارت و ميزان خسارت وجود دارد. همچنين در پايان برنامه ريزي امكان انحراف از بودجه و بازدهي آن محاسبه و مشخص مي شود.

در بخشهاي ديگر امكان ثبت آزمايشهاي آب، خاك، برگ و همچنين اطلاعات هواشناسي وجود دارد.

اين سيستم از نرم افزار رز براي گزارشگيري و گزارش سازي بهره مند است و كاربر امكان ساخت بيشمار گزارش دلخواه خود را دارد.

 

 • پایه مرکزی:

این بخش اطلاعات اوليه مورد نياز براي ثبت عمليات كشاورزي شامل نام کودها، نام سم­ها و انواع آنها، مراحل عمليات، ارتباط عمليات، عمليات، رشته فعالیت­ها، انواع ضايعات، توقفات، نهاده ها، گروه محصول، واحدهاي تبديل، روشهاي انجام عمليات، انواع سيستم آبياري و علت خسارت است.

با انتخاب هر كدام از جداول در بخش پايه مركزي وارد جزئيات جدول شده و امكان مشاهده موارد موجود در آن وجود دارد.

 

 

 • پایه:

اين بخش شامل جداول مربوط به قطعات، سيستم هاي آبياري، پرسنل، ماشين آلات، ابزارهاي اتصالي، رابط مالي محصولات و منابع آب به همراه جزئيات مربوط به جدول وجود دارد. جداول بخش پايه براي هر شركت منحصر به همان شركت مي باشد.

در اين بخش امكان افزودن، ويرايش، حذف و گزارش­گيري و همچنين ثبت اعلان وجود دارد.

 

 

 • روزانه:

در اين بخش امكان ثبت و اصلاح براي عمليات روزانه، عمليات افراد به صورت متفرقه و برنامه ريزي دوره اي، خسارت وارد شده و در واقع ثبت هر نوع عمليات روزانه در مزرعه وجود دارد. همچنين امكان اضافه كردن اعلانات در هر كدام از جداول اين بخش وجود دارد.   

 

 

 • موارد ديگر:

اين بخش مربوط به ثبت اطلاعات آزمايش هاي موثر و لازم در مزرعه مانند آزمايش خاك، برگ، آب و همچنين ثبت اطلاعات هواشناسي است.

 

 

برخي گزارشات آماده سيستم :

 • ليست گزاشات سيستم

 • گزارش مصرف سموم مختلف براي محصول مشخص در بازه زماني مشخص در اين گزارش دقيقا مشخص ميشود در هر تاريخ براي هر قطعه چه مقدار و از چه سمي استفاده شده است و مجموع مصرف هر سم نيز در پايان هر گروه مشخص مي شود.

 

 

 • مصرف كودها در بازه زماني مشخص به تفكيك محصولات

 

 • برداشت محصول مشخص و مشخص كردن سطح باقيمانده برداشت

 

 

 

 • عمليات انجام شده براي محصول تعيين شده در بازه زماني مشخص

 

 • ميزان آب مصرفي در بازه زماني مشخص براي محصولات مختلف

 

 • ميزان مصرف نهاده براي محصولات مختلف در بازه زماني مشخص

 

 • كاركرد ماشين آلات در بازه زماني مشخص به تفكيك محصولات

 

 

 • كاركرد پرسنل در بازه زماني مشخص به تفكيك محصول