زبان خود را انتخاب کنید

گزارشات بيمه دام

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش بيمه دامليست گاو و تليسه جهت بيمه بانك كشاورزي


غرامت بيمه
ليست گاو و تليسه جهت بيمه بانك كشاورزي

 
غرامت بيمه

 
ليست گوساله هاي ماده 3-9 ماه بيمه بانك كشاورزي  
ليست گوساله هاي ماده 3-9 ماه بيمه بانك كشاورزي