زبان خود را انتخاب کنید

زايش گاو

با كليك بر روي تصاوير، گزارش و آمارهاي مختلف زايش دام را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارش زايش

 

فواصل زايش بر حسب شيرواري

 

انتظار زايمان گاو و تليسه

فواصل زايش بر حسب شيرواري

 

 

انتظار زايمان گاو و تليسه

 

 

پيش بيني زايش ليست سقطي

پيش بيني زايش دام

 

 

ليست سقطي دام

 

 

چک بعد از زايش

 

 

چک بعد از زايش

 

 

 

گزارش آمار زايش سالهاي مختلف

 

آمار زايش سالهاي مختلف

 

آمار زايش سالهاي مختلف1

آمار زايش سالهاي مختلف

 

 

آمار زايش سالهاي مختلف1

 

 

آمار زايش سالهاي مختلف2 آمار زايش سالهاي مختلف3

آمار زايش سالهاي مختلف2

 

 

آمار زايش سالهاي مختلف3

 

 

آمار زايش سالهاي مختلف4  

آمار زايش سالهاي مختلف4

 

 

 

گزارشات آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص1

آمار زايش ماههاي مختلف دام در سال مشخص

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف دام در سال مشخص1

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص2 آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص3

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص2

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص3

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص4  

آمار زايش ماههاي مختلف در سال مشخص4

 

 

 

گزارشات آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص1

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص1

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص2 آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص3

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص2

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص3

 

 

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص4  

آمار زايش ماههاي مختلف در سالهاي مشخص4