زبان خود را انتخاب کنید

گزارشات واحد توليد

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات واحد توليد

 

 

تركيب گله 2

 

 

آمار كلي تركيب و وضعيت گله

تركيب گله 2

 

 

آمار كلي تركيب و وضعيت گله

 

 

تركيب گله وضعيت فعلي گوساله ماده2 تركيب گله وضعيت فعلي گوساله ماده

تركيب گله وضعيت فعلي گوساله ماده2

 

 

تركيب گله وضعيت فعلي گوساله ماده

 

 

صدور كارت صدور كارت 1.png

صدور كارت

 

 

صدور كارت

 

 

عملكرد عملكرد2

عملكرد

 

 

عملكرد2

 

 

گزارش مجموع تعداد دام جهت تغذيه گزارش روزانه ورود اطلاعات

گزارش مجموع تعداد دام جهت تغذيه

 

 

گزارش روزانه ورود اطلاعات

 

 

گزارش دام روز  

گزارش دام روز