زبان خود را انتخاب کنید

گزارشات قيمت تمام شده

با كليك بر روي تصاوير، گزارش را در سايز بزرگ مشاهده نماييد.

گزارشات نرم افزار قيمت تمام شده

دامهاي غيرمولد خلاصه صورت سيستم قيمت تمام شده دامداري
دامهاي غيرمولد


خلاصه صورت سيستم قيمت تمام شده دامداري


گردش دارایی های مولد و غیر مولد دامهاي مولد
گردش دارایی های زیستی مولد و غیر مولد دامهاي مولد
سند گردش دارایی ها2
سند گردش دارایی ها 2
  گزارش مواد دستمزد و سربار
  گزارش مواد، دستمزد و سربار