پاسخهاي رسيده جهت مسابقه شماره 8 نرم افزار مديريت گاو شيري بدون ترتيب عبارتند از (آقايان و خانمها):

 

1- خانم حسيني

رنگ قرمز: گزارشي است كه خوب نيستند.

رنگ سبز: گزارش هاي خوب است.

رنگ آبي : گزارش هايي است كه خطا مي دهد.

رنگ مشكي: گزارش هاي معمولي كه پيشنهاد براي بهتر شدن دارد.

* انتهاي هر مورد شماره عكس ثبت شده است.

 

 تهراني

 • باروري مامورين تلقيح: تليسه از گاو بايد مجزا باشد چون گيرايي تليسه خيلي بالاتر است. (عكس 1)
 • تليسه هاي عقب افتاده: فقط اطلاعات سن رادارد براي يررسي نياز به اطلاعاتي مانند، نوبت تلقيح، تاريخ توليد مثلي و ... دارد. (عكس 6)
 • عقب افتاده: گاو و تليسه را با هم مي آورد و اطلاعات كامل نيست. (عكس 7)
 • عملكرد توليد شير: عنوان ها براساس گله خودشان تعريف شده است. بهتر است فروش مجزا شود(عكس 8).
 • گزارش هفتگي خطا مي دهد. (عكس 2)
 • مقايسه مرده زايي خطا مي دهد. (عكس 3)
 • ميزان سقط خطا مي دهد. (عكس 3)
 • نمودار دسته بندي دوره شيردهي و شير: جدول اعداد را ندارد. دسته بندي ندارد. نمودار scc شلوغ است. (عكس 5)
 • افزايش وزن روزانه: اطلاعات گزارش كامل است فقط بهتر است جنس هم اضافه شود.
 • شاخص حذف: نياز به بررسي بيشتر دارد. 1-شاخص ها بر چه اساس است؟ 2- اگر دامي اطلاعاتش كامل نباشد ممكن است امتياز كمتري داشته باشد. (عكس 9)
 • عملكرد توليد مثل: اطلاعات خوبي از توليد مثل را ارائه مي دهد و دسته بندي مشخصي دارد. (عكس 10)
 • عملكرد: بيشتر آيتم هاي مورد نياز روزانه را داراست و دسته بندي و طراحي خوبي دارد. (عكس11)

 

 براتي

 • جابجايي دام در بهاربند : اطلاعات زيادي نمي دهد فقط در حد يك ليست است. (1)
 • درصد فحلي: براساس گله خودشان طراحي شده است و پاسخ ها صفر است. (2)
 • شير خام يك دام مشخص: اطلاعات مربوط به شير كامل است ولي گزارش كاربردي نيست مي توان از شناسنامه دام هم بدست آورد.
 • گزارش زايمان: اطلاعات زيادي ندارد، بايد شكم، نحوه تولد، جفت ماندگي و ... اضافه شود. (4)
 • گزارش مامور تلقيح خاص خطا مي دهد. (6)
 • گزارش وضعيت اسپرم خطا مي دهد.(7)
 • مديريت ورم پستان با اعداد مختلف تست شد، جواب نمي دهد.(8)
 • مقايسه 3 اسكور بدني: در فيلتر، بايد تاريخ ها رو خودش بياورد. با تاريخ هاي مختلف تست شد پاسخي نياورد.(9)
 • مقايسه 3 اسكور حركتي: همانند قبلي است.

10- وضعيت بيمارستان: پاسخ ها اشتباه است ، هيچ ترتيب خاصي براساس بيماري ها ندارد و پشت سرهم آمده اند.

11- دام موجود در بهاربند: ليست دام ها را با اطلاعات كامل ارائه مي دهد، فقط در قيلتر اول به جاي كد بهاربند بهتر است شماره بهاربند قرار گيرد.

12- درصد حذف: گزارش همراه نمودار است، فقط بهتر است در جدول درصد اضافه شود و در انتها جمع هم اضافه شود.(11)

13- روز هاي خشكي دام هاي موجود: تمام اطلاعات مربوط به گاوهاي خشكي را مي دهد و مي توان دام ها را سريع بررسي كرد.

14- عملكرد كلي گله: اطلاعات خوبي دارد از بيشتر قسمت ها دارد. قسمت ها مجزا شده است، فقط بايد صحت جواب ها بررسي شود، مثلا تعداد آبستن را اشتباه محاسبه مي كند.(3)

15- گزارش فراواني شكم مولد و شيري: تعداددام موجود براساس شكم را به صورت مجزا مي دهد. جدول و طراحي خوب است.

16-  گزارش كمك فحلياب: در طراحي بهتر است بين دو ستون فاصله باشد تا اطلاعات كاملا مجزا شود. بهتر است مواردي مثل فاصله زايش نيز اضافه شود.

 

فرهمند:

1-  ركورد گاوها به تفكيك بهاربند: از آخرين وضعيت همه موارد بدست مي آيد.(4)

2- ركورد ماهانه براساس توليد بهاربند: طراحي مشكل دارد، اطلاعات ناقص است، گزارش موجود در رز به نام وضعيت بهاربندهاي شيري كامل تر است. (5)

3- گاوهاي آبستني كه تاريخ تلقيح مغايرت دارد: از روي نام قابل تشخيص نيست گزارش چيست. تنها گاو نيست بلكه تليسه را هم مي دهد. نياز به اطلاعات كاملتري دارد، اطلاعات ناقص است.(2)

3- اسپرم مصرفي در تلقيح ماهانه: طراحي جدول نياز به ويرايش دارد، تاريخ گزارش گيري مشخص نيست. اطلاعات گزارش خوب است.(1)

4- گاوهاي غائب در ركورد فعلي: اطلاعات كاملي از گاو هاي غائب مي دهد و مي توان وضعيت گاوها را بررسي كرد.(3)

 

توكلي:

1- تليسه هاي تلقيح نشده: هيچ اطلاعاتي ندارد و قابل استفاده نيست. (2)

2- حذف: جنسيت ندارد، در واقع خلاصه شده جدول main  است.(3)

3- گاوهاي غيرآبستني كه تلقيح ندارد: جدول و طراحي ندارد. به جاي شماره پلاستيكي بهتر است بدن استفاده شود. اطلاعات مورد نياز كامل نيست مانند: تاريخ توليدمثلي، نوبت تلقيح و ركورد قبلي تا يتوان دام ها را بررسي كرد.(4)

4- ميانگين سن تليسه خطا مي دهد. (6)

5- گزارش 24 ساعته:‌ اطلاعات گزارش خوب است ولي بهتر است جدول بندي شود تا بتوان به راحتي اطلاعات را استفاده نمود.(1)

6- گزارش فني توليد مثل: اطلاعات مربوط به گزارش خوب است. اما فونت مناسب نيست، جدول ندارد و نامرتب است. پاسخ ها هم نياز به بررسي دارد مثلا تعداد گاوهاي آبستن شده از تلقيحات اشتباه است.(5)

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

2- جناب آقاي صفدري

به نام خدا

باسلام خدمت جناب مهندس وكيلي

دليل انتخاب گزارش هاي خوب ازنظربنده صحت ودرستي اطلاعات گزارشات گرفته شده درگله ما مي باشد .

نمونه گزارش ها واعداد ارقام چك شده توسط بنده گوياي اين مطلب هست كه تقديم حضور مي گردد:

الف - گزارشهاي خوب آقاي جديدي

1- بررسي dfs

تعريف : فاصله زايش تا اولين تلقيح

پس هدف ازاين گزارش اين است كه مديريت شود كه تلقيحات نوبت اول ما با چه فاصله از زايش تلقيح مي شوند .اگراين عددبالا باشد زوترمشكل بررسي شود. دراين گزارش تلقيحاتي تشخيص آبستني نشده اند را نمايش نمي دهد .

هدف ازاين گزارش بايد اين باشد كه همه دامهاي كه نوبت اول تلقيح شده اند رامحاسبه كند نه آبستن شده ها. گزارش ذيل مربوط به تلقيحات ارديبهشت ماه است تشخيص آبستني شده اند .بهتراست درشروع گزارش گيري به جاي ازتاريخ تا تاريخ قيد شود تلقيح ازتاريخ تا تاريخ 

پيشنهاد مي شود شكم 3نيزجدا باشد وشكم 4به بالا نيزاضافه شود.

2-بررسي سوماتيك ،چربي،پروتئين واوره بسيارعالي است.

3-گزارش درصدباروري

4-گزارش درصد گيرايي به تفكيك شكم و نوبت تلقيح

5-گزارش زايش و وزن گوساله

6-گزارش سن آبستني تليسه

7-گزارش شماره دام‌هاي با تعداد سقط مشخص در شكم فعلي : بسياركاربردي

8-گزارش عملكرد زايشگاه با سقط منجر به شكم

9- گزارش كلي گله

10-گزارش نمودار باروري

ب - گزارش هاي خوب آقاي تهراني

 • گزارش باروري مامور تلقيح

 

2-گزارش بررسي   وضعيت گله.txt

3-گزارش شاخص حذف

4-گزارش عملكرد توليد شير

5-گزارش ميزان سقط

 

پ - گزارش خوب آقاي براتي

1-گزارش كاربردي جابجايي دام در بهاربند

 • گزارش درصد حذف
 • گزارش شاخص : بهتراست نام اين گزارش عملكرد گله بين دوتاريخ باشد

4- گزارش زایمان

 

گزارش هاي بدرنخور

دراين بخش كليه دوستان زحمت كشيده بودند ولي به چند دليل جزء گزارش هاي خوب نبودند:

 • اكثرآنها اجرا نمي شد.

 مثل :

2-يكسري ازگزارش ها كه اجرامي شد نا تمام مانده بود .

مثل:         

3-اعدادوارقام تعدادي ازآنها يعني جواب اشتباه درمي آمد يا جواب نمي داد

4-تعدادي ازگزارش ها مربوط به شركت خودشان بود.

5-بعضي ازگزارش ها آيتم هاي كه انتخاب كرده بودند منجربه نتيجه نمي شد.

مثل:

6- جواب يكسري ازگزارشات باتعريف همخواني نداشت مثل گزارش پراكنش سوماتيك آقاي مولائي:

گفته شده پراكنش سماتيك بين 0تا18باشد يعني ميانگين مي شود14نه 205

گفته شده پراكنش سماتيك بين 0تا18باشد يعني ميانگين مي شود12نه 177

ميانگين اين گروه 7606است نه205

 

بقيه گروهها ي ده گانه يعني 0تا 9 يا به عبارتي :

0-18(گروه 0)

19تا35(گروه 1)

36تا71(گروه 2) و بقيه گروهها ميانگين سوماتيك اشتباه است.

وسلام

كامران صفدري

14/05/1394

 ---------------------------------------------------------------------------------

3- جناب آقاي محمدي

       
گزارش های کاربردی نام طراح گزارش های به درد نخور نام طراح
اطلاعات دام و شش ركورد آخر مجید جدیدی جابجايي دام در بهاربند براتی
بررسي سن اولين تلقيح وزايش تليسه تهرانی دام موجوددربهاربند همراه با علت براتی
درصد باروري مجید جدیدی ليست انتخاب تليسه آبستن حسینی
درصد حذف براتی گاوهاي آبستني كه تارخ تلقيح مغاير دارد فرهنمند
درصد گيرايي به تفكيك شكم و نوبت تلقيح مجید جدیدی بدن و شير در يك ركورد مجید جدیدی
شاخص براتی شجره جنین های موجود در شکم دامهای آبستن مجید جدیدی
عملكرد كلي گله براتی ليست اسپرم پيشنهادي از عمليات جمعي مجید جدیدی
گزارش فنی تولید مثل سید محمد توکلی نسبت جنسيت و تلقيح مجید جدیدی
مقايسه سقط ساليانه در گاوها(تلیسه ها) مجید جدیدی نسبت جنسيت و تولد مجید جدیدی
متريت ماهيانه با سقط منجر به شكم(بدون منجر به شكم) مجید جدیدی شاخص حذف تهرانی
بررسي افزايش وزن روزانه تهرانی    

 

---------------------------------------------------------------

4- جناب آقاي براتي

گزارشات خوب

 • درصد باروري ( جديدي ) علت : تعداد گاو و تليسه را به تفكيك ماه نشان ميدهد البته اين گزارش بصورت 6 ماهه يا سالانه بيشتر كاربرد دارد .
 • فحلي، تلقيح، زايش تا اولين تلقيج (جديدي) علت: وضعيت فحلي گله را در يك نگاه نشان ميدهد البته ميتوان با بازه هاي بيشتر اين گزارش را اصلاح كرد .
 • نمودار باروري (جديدي) علت : در يك نگاه ميتوان دوره سه ساله گله را بررسي كرد .
 • میزان مصرف اسپرم در ماه (محمدي ) علت: تعداد مصرف اسپرم براي كل گله و به تفكيك شكم در يك ماه را نشان ميدهد اين گزارش بيشتر بدرد حسابداري ميخورد .
 • پراكنش سماتيك ( مولايي ) علت : براگنس سماتيك بين بازه هاي مختلف و شكم هاي مختلف را نشان ميدهد .
 • روزهاي باز ( مولايي ) علت : روزهاي باز در شكم هاي مختلف را نشان ميدهد وميتوان بررسي كرد كدام شكم از نظر توليد مثلي بيشترين مشكل را دارد .
 • سقط (مولايي ) علت : بررسي سقط در سن هاي مختلف در گاو وتليسه كه ميتوان بررسي كرد سقطهه بيشتر مربوط به عفوني ميباشد يا جيره يا ...
 • ميزان سقط (تهراني ) علت : در يك نگاه هم مبتوان تعداد دام تلقيح شده و آبستني را ديد و هم ميتوان سقط و مرده زايي را درآن بازه بررسي كرد .
 • گزارش توليد مثلي (محمدي ) علت : در يك نگاه ميتوان وضعيت توليد مثلي دامهاي كه جهت تست به دكتر مزاجعه داده شده است رابررسي كرد .
 • گزارش كلي زايش (محمدي ) علت : بررسي وضعيت زايمان گله را به طور واضح ميتوان ديد و يك گزارش مديريتي خوب ميباشد .

 

گزارشات بدرد نخور

گزارشات ديگر در كل مفهوم خوبي را نميرساند به همين دليل انتخاب نميشوند البته به نظر من  بيشتر براي فارم هاي خودشان معني و مفهوم دارند .

-------------------------------------------------------------------------------

5- سركار خانم پژوه 

 

گزارش­هاي مفيد و مؤثر در بررسي عملكرد دامپروري

 

 • گاوهاي غايب در ركورد فعلي (فرهمند): خيلي مفيد و كارا هست چون دامهايي كه به هر دليلي ركوردگيري نشدند مشخص مي شود و ليست گرفته مي شود و به مسئول شيردوشي جهت گرفتن ركورد از اين دامها ارائه مي شود و با اين گزارش در محاسبه شير استاندارد اين دامها خطايي پيش نمياد.
 • اسپرم مصرفي در تلقيح ماهانه (فرهمند): خيلي مهم هست بخصوص براي مسئول توليد مثل و وضعيت تلقيح (نوبت تلقيح)، چون با اين گزارش ميزان دوز مصرفي در باروري به ازاء هر گاو و تليسه مشخص مي شود، اين آيتم در واقع يك شاخص در بودجه دارد كه با گرفتن اين گزارش مشخص مي شود چقدر به اهداف رسيديم.
 • وضعيت بيمارستان (براتي): براي دامپزشك و مديريت خيلي اهميت دارد چون وضعيت سلامت گله مشخص مي شود و همچنين چه نوع دامي با چه علت بيماري به بيمارستان منتقل شده است و تعداد گاوهاي بيمار طي دوره مشخصي ارائه مي شود.
 • درصد حذف (براتي): اين گزارش مربوط به درصد حذف مولد مي باشد و دامهاي مولد با علت حذف مشخص مي شود و اين آيتم در گاوداري هاي صنعتي بسيار مهم و قابل توجه مديران مي باشد.
 • شاخص (براتي): با اين گزارش آيتم هاي مربوط به شير گاوهاي خشك طي دوره، زايش و پارامترهاي آن (درصد نرزايي و ماده زايي، نارس و مرده زايي )، باروري و تركيب گله، حذف و فروش را ارئه مي دهد كه بنظرم گزارش جامعي براي طي يك دوره خاص با يك ديد كلي جهت ارائه به مديريت مي باشد.
 • درصد فحلي (براتي): آيتم پايه و اساسي در توليد مثل مي باشد، از جمله تعداد تلقيح، تعداد فحلي تلقيح نشده، فحل چركي، تعداد PG و تعداد تازه زا و شكم اول زير 60 روز را ارائه مي كند، اين آيتم به مسئول توليد مثل كمك مي كند كه آيا فحليابي در گله به درستي انجام مي شود يا نه.
 • نمودار دسته بندي روزهاي شيردهي و شير (تهراني): آيتم بسيار مهمي در تصميمات مديريتي جهت حذف غيراقتصادي و جابجايي دامها در بهاربندها دارد.
 • عملكرد (تهراني): با اين گزارش عملكرد زايش، توليد مثل، حذفيات با علت و نوع دام، وضعيت شير و سوماتيك ، تركيب گله و شير توليدي مشخص مي شود، گزارش جامع و كاملي مي باشد و مديرفني مي تواند لينك ها را متوجه و تصميم درستي را اجرا كند چون همه جوانب در نظر گرفته شده است.
 • ميزان استفاده از اسپرم هاي پيشنهاد شده (جديدي): بسيار كارا و موثر مي باشد بخش توليد مثل و ارزياب ‍ژنتيكي گله متوجه مي شود چه تعداد از گاوهاي تلقيح شده مطابق با ارزيابي(mate) تلقيح شده اند.
 • عملكرد توليد مثلي (تهراني): اطلاعات مربوط به گيرايي گاو و تليسه با در نظر گرفتن شكم، رنج هاي توليد، رنج هاي روز شيردهي را ارائه مي كند و مسئول توليد مثل را از تمام جوانب براي اتخاذ تصميم آگاه مي كند.

 

گزارش­هايي كه خيلي كاربردي نيستند

 

 • گزارش كمك فحلياب احتمال فحلي (براتي): علت اين است كه فحلياب موظف است تمام گله را فحليابي كند و احتمال دارد با اين گزارش فقط تمركز روي اين دامها باشد و از ساير دامها غافل شود و فعاليتي را كه فحلياب بايستي داشته باشد خيلي موثر نباشد.
 • مقايسه سه اسكور بدني (براتي): خيلي كاربردي ندارد، چون وقتي دامي كه اسكور داده مي شود و براساس همان اسكور جابجا مي شود ، حدود دو – سه ماهي طول مي كشد كه دام اسكورش تغيير معني داري كند و براي مديريت اين گزارش كاربردي ندارد.
 • جابجايي دام در بهاربند (براتي): در گله هاي بزرگ و علي الخصوص با تراكم اين گزارش خيلي اهميتي ندارد چون ممكنه دامهايي بدون علت مشخصي جابجا شوند فقط به دليل تراكم بالاو....و زياد مورد توجه قرار نمي گيرد.
 • دام موجود در بهاربند همراه با علت (براتي): دسته بندي بهاربندها بخصوص در شيري ها خيلي متنوع نيست، پرشير، متوسط و كم شير، اين گزارش هم از اهميت كمتري برخوردار است.
 • گزارش چك روزانه درماني توليدمثلي (براتي): همه دامهايي كه توسط دكتر ماما ويزيت شده را ارائه مي دهد و هيچ گونه تفكيكي قائل نشده است .
 • اصلاح شير توليد (جديدي): كاربردي ندارد.
 • بدن و شير در يك ركورد (جديدي): فقط شما دو ستون بدن و شير است و هيچ آيتم ديگري نيست و مديريت تنها براساس شير دام تصميم گيري نمي كند ساير مشخصات از جمله روز شيردهي، شكم، شيرقبلي، توليد مثلي و روز آبستني و ... هم احتياج هست.
 • شاخص حذف (تهراني): خيلي معنايي ندارد چون براساس تعريف خود گاوداري مربوطه مي باشد و ساير واحدها نمي توانند استفاده كنند چون تعريف ها متفاوت مي باشد.
 • ركورد ماهانه براساس توليد بهاربند (فرهمند): چون دام ها در حال جابجايي هستند نمي توان تصميم گيري كرد براساس ركورد بهاربندها.
 • گاوهاي آبستني كه تاريخ تلقيح مغاير دارد (فرهمند): مفهوم واضحي ندارد.