زبان خود را انتخاب کنید

دومين جلسه نرم افزار نگاه مدير برگزار شد

دومين جلسه نرم افزار نگاه مدير برگذار شد 

در اين جلسه اصول پايه گذاري شده در جلسه 1 مورد بحث، بررسي و گسترش قرار گرفت

نرم افزار نگاه مدير,شركت مديران

نرم افزار نگاه مدير,شركت مديران