زبان خود را انتخاب کنید

معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه آزاد خوراسگان

سمينار معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه خوراسگان در تاريخ 1394/08/28  برگزار گرديد
در اين سمينار كه با همكاري خوب جناب دكتر فروزنده و جناب دكتر انصاري برگزار شده بود ، دانشجويان اين دانشگاه با محصولات و اهداف طرح مديران آينده آشنا شدند ,و همچنين مسئولان دانشگاه بر برگزاري كارگاههاي آموزشي تاكيد كردند

معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه آزاد خوراسگان

معرفي نرم افزار مديران در دانشگاه آزاد خوراسگان