شركت كنندگان از طريق سام 

-----------------------

فاطي

شاهين - احرار سپاهان

 

عكس 

---------------------------

مهندس طيه

خانم پرنسس

مهندس رضواني

آقاي آذري

مهندس اكبريان

مهندس زماني زاد

مهدي ز

 

شركت كنندگان از طريق خريد 

آقاي غفاري

اقاي صلواتي 

مهندس شاهين - احرار سپاهان

مهرداد رضايي - دامداري رضايي

آقاي روغني - دامداري روغني 

آذري - ياسوج

محمدي - مجتمع محمدي

رضايي - كلاه قاضي

جلايرنژاد - زرين خوشه اراك

مهندس ميرزاييان - دامداري ميرزايي

يزداني

 

رهنمايي - گاوداري رهنمايي