زبان خود را انتخاب کنید

مديريت ورم پستان

مديريت ورم پستان، سود بيشتر
ورم پستان يكي از پر هزينه ترين و مهمترين بيماري هايي است كه خسارت اقتصادي زيادي به گله هاي شيري تحميل مي كند. تعداد سلول هاي بدني بيانگر تعداد سلول هاي موجود در شير است كه از آن به عنوان يك شاخص براي مشخص كردن ورم پستان گاو استفاده مي شود. با افزايش تعداد سلول هاي پيكري در شير،‌ كيفيت فرآوردي و راندمان توليد بعضي از محصولات لبني،‌ به دليل افزايش تغييرات در تركيبات شير،‌ كاهش مي يابد. به طوري كه كاهش لاكتوز، چربي و كازئين موجود در شير و در نتيجه پروتئوليز و ليپوليز حاصل از آنزيم هاي سلول هاي سوماتيك سبب كاهش راندامان و ساير ويژگي هاي مورد نظر در توليد بعضي از فرآورده هاي شيري نظير پنير گرديده است. عوامل كلي كه بر روي ميانگين سوماتيك سل كانت و امتياز سلول هاي بدني تاثير مي گذارد شدت عفونت ، سن گاو، دوره شيردهي، نوع عفونت و تعداد كارتيه هاي درگير عفونت است. در واقع تعداد سلول هاي بدني تحت تأثير سازه هاي مختلف ژنتيكي و محيطي قـرار مـي گيرد و به دليل افزايش توليد شير براي پاسخ به نيازهاي روز افزون جمعيت انساني ، حساسيت به بيماري ورم پستان در گاو افزايش يافته است زيرا وراثت پذيري ورم پستان حدود يك سوم بيشتر از وراثت پذيري توليد شير در دوره هاي شيردهي اول تا سوم مي باشد و انتخاب ژنتيكي براساس پايين بودن تعداد سلول هاي سوماتيك شير، بروز ورم پستان باليني را كاهش مي دهد. با كمك گزارش هاي سوماتيك سل كانت مي تواند برنامه هاي پيشگيري و در مان را با آگاهي و مسير درست انجام داد و از حدف هاي ناشي از ورم پستان كه يكي از دو دليل عمده حذف در گله است تا جاي ممكن جلوگيري كرد (دو دليل اصلي حذف در گله هاي گاو شيري شامل عوامل توليدمثل (26.7) و ورم پستان (26.5) مي باشد. ).